Czy muszę posiadać pieczątkę firmową?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą w wielu czynnościach służbowych (np. przy wystawianiu dokumentów czy podpisywaniu deklaracji, wniosków itp.) używają do potwierdzenia wykonania określonych spraw swoje pieczątki firmowe. Jednakże zastanawiający jest fakt, czy naprawdę jest to niezbędne — wymagane przez prawo, czy po prostu jest to zwykłe przyzwyczajenie — wymaganie …

Czy można odwołać się od decyzji urzędu skarbowego?

Jeżeli podatnik stwierdzi, że decyzja wydana przez urząd skarbowy jest niezgodna — narusza jego prawa, może wnieść do niej odwołanie. Jednakże przed złożeniem odwołania, należy wpierw zapoznać się z podstawowymi informacjami, które pomogą w prawidłowym skierowaniu odwołania. Należy dowiedzieć się, jaki jest termin na złożenie odwołania, jakie elementy musi zawierać …

Kiedy założyć księgę przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów to, innymi słowy, dokument, w którym księgowane są operacje gospodarcze związane z przychodami lub kosztami firmy. Jest to ewidencja uproszczona i przeznaczona tylko do celów podatkowych. Aby można było prowadzić KPiR, należy dopilnować ważnych terminów jej założenia i zgłoszenia odpowiedniemu naczelnikowi Urzędu Skarbowemu.  

Co to jest KPiR – księga przychodów i rozchodów?

KPiR jest skrótem stosowanym zamiennie do pełnego znaczenia pojęcia „Księga przychodów i rozchodów”. Jest to dokument, w którym ewidencjonuje się wszystkie operacje gospodarcze, które odnoszą się do prowadzonej działalności gospodarczej. Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją uproszczoną, w której księguje się wszelkie operacje gospodarcze związane z przychodami (np. przychody ze …

Jak zaksięgować fakturę zakupu?

Aby zaksięgować jakąkolwiek fakturę zakupu, należy wpierw sprawdzić jej poprawność. Należy sprawdzić wszelkie dane umieszczone przez sprzedawcę na fakturze, takie jak dane firmy, informacje o towarze lub usłudze oraz to czy dana faktura została wystawiona w dwóch egzemplarzach – jest to obowiązek stawiany przez przepisy prawa.