Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Korekta błędów po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2022 rok.

Korekta błędów po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2022 rok.

Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2022

Jak wynika z treści art. 12 ust. ustawy o rachunkowości, terminem zamknięcia ksiąg rachunkowych jest dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia tego zdarzenia.

W punkcie 1 tej ustawy, jest mowa o wstępnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

Kierownik jednostki powinien w tym czasie zapewnić sporządzenie sprawozdania finansowego i przedstawić je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. W sytuacji gdy rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, to termin na jego sporządzenie upłynął 31 marca 2023r.

Organy o których mowa wyżej mają czas na zatwierdzenie takiego sprawozdania nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W związku z tym, sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone do 30 czerwca 2023.

W przeciągu 15 dni od zatwierdzenia, powinno nastąpić ostateczne zamknięcie ksiąg handlowych. Zamknięcie takie powinno spowodować brak możliwości dokonywania  zmian w księgach rachunkowych i w samym sprawozdaniu.

Oznacza to, że błędy stwierdzone po wstępnym zamknięciu ksiąg rachunkowych, można odpowiednio skorygować i ponownie sporządzić sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem korekty.

Po zatwierdzeniu sprawozdania, zapisy korygujące wprowadza się do ksiąg rachunkowych na bieżąco, czyli  w okresie, w którym jednostka otrzymała informacje wpływające na to sprawozdanie.

Rodzaje popełnianych błędów i obowiązek ich korygowania oraz ocena ich istotności przed ujęciem w księgach rachunkowych.

W przypadku wykrycia błędu oraz otrzymania informacji mających znaczący wpływ na sprawozdanie finansowe lub stwierdzenia przez biegłego rewidenta nieprawidłowości podczas jego badania, należy dokonać zmiany w jego zapisie. Z zasady, wszystkie wykryte błędy, bez względu na to, czy były popełnione w bieżącym roku czy w poprzednich latach obrotowych, podlegają korekcie. Mają w tym przypadku zastosowanie zasady z art.54 ust. 1-3 ustawy o rachunkowości. Dodatkowo można również skorzystać z wyjaśnień zawartych w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 7.

Przed ujęciem korekty, należy ocenić istotność błędu oraz to czy wpływa on na jakość zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Przy jej ocenie można skorzystać z metod stosowanych przez biegłych rewidentów badających sprawozdania, czyli przyjmując poziom istotności błędów na podstawie wielkości sumy bilansowej, sumy aktywów netto, przychodów ze sprzedaży, zysku brutto i netto.

Czynnikiem rozstrzygającym o istotności jest wielkość i rodzaj pominięcia, oraz kombinacje tych czynników w kontekście towarzyszących okoliczności. Należy wziąć pod uwagę, iż każdy błąd z osobna może być nieistotny, a łącznie mogą spowodować zniekształcenie sprawozdania finansowego.

W oparciu o wskazania KSR, przyjmuje się błąd jako istotny, jeżeli poniższe wskazania zostają osiągnięte lub przekroczone:

od 0,5% – 10% sumy bilansowej,

od 5% do 10% wyniku działalności gospodarczej brutto,

od 1% do 2% kapitałów własnych,

od 0,5% do 1% przychodów ze sprzedaży.

Wskazane wielkości procentowe służą jedynie pomocą przy ocenie poziomu istotności a nie wynikają z przepisów. Każda jednostka ustala i zapisuje samodzielnie przyjęte zasady w polityce rachunkowości.

Błędy wykryte w sporządzonym sprawozdaniu finansowym mogą polegać na pominięciu operacji gospodarczej lub jej nieprawidłowym ujęciu. Są one wynikiem m.in.:

  • błędnego zastosowania zasad polityki rachunkowości,
  • pomyłek arytmetycznych,
  • nieprawidłowej interpretacji zdarzeń gospodarczych,
  • niedopatrzeń lub oszustw.

Sposób korekty błędów wykrytych po sporządzeniu sprawozdania finansowego.

Wyjaśnienie znajdziemy min. w pkt 5.4 KSR nr 7, według którego powinno poprawiać się błędy

istotne popełnione w 2022 r., które ujawnione zostały po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2022 r., ale jeszcze przed jego zatwierdzeniem i dokonać należy zapisów korygujących we wstępnie zamkniętych księgach rachunkowych za 2022 r. Następnie sporządza się jeszcze raz sprawozdanie za 2022 r., uwzględniające korektę błędu.

Natomiast skutki korekty błędu nieistotnego popełnionego w 2022 r., wykrytego po sporządzeniu sprawozdania za ten rok, ujmuje się w księgach rachunkowych 2023 r., a sporządzone już sprawozdanie za 2022r. pozostawia się bez zmian.

Źródła:

https://www.pit.pl/ksiegowosc/korekty-sporzadzonego-sprawozdania-finansowego-za-2022-r-1008202 ( dostęp z dnia 07.04.2023).

https://sgk.gofin.pl/11,6618,293386,korekta-bledow-po-sporzadzeniu-sprawozdania-finansowego-za.html ( dostęp z dnia 11.04.2023).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *