Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Pakiet SLIM VAT 3 – zmiany od 01 lipca 2023 r.

Pakiet SLIM VAT 3 – zmiany od 01 lipca 2023 r.

Zmiany zostały zawarte w opublikowanej ustawie zwanej potocznie SLIM VAT 3, czyli nowelizacji z 26 maja 2023 r. ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059).

1 lipca 2023 r. wejdą w życie zmiany ważne zarówno dla firm jak i dla wszystkich obywateli.

Co zmieni się dla przedsiębiorcy?

  • Poprawa płynności finansowej firm

Podwyższony został limit wartości sprzedaży dla małego podatnika do 2 mln euro, co wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.

Rozszerzono również możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT – będzie nimi można opłacić również podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy.

  • Zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym

Zrezygnowano z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Wprowadzono przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

  • Mniejsza liczba korekt i przyjazne rozliczanie VAT

Doprecyzowane zostały zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej. Nowe przepisy przewidują, że kwoty na fakturze korygującej do faktury wystawionej w obcej walucie, należy przeliczać po takim samym kursie, jak faktura pierwotna. Dotyczy to zarówno faktur in plus, jak i in minus. Od tej zasady ma obowiązywać wyjątek: w przypadku faktur korygujących zbiorczych, obowiązywał będzie kurs waluty z dnia poprzedzającego wystawienie korekty. Ta sama zasada dotyczyć ma importu usług i WNT.

– Wprowadzono możliwość rezygnacji z korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 p.p. 

– Zlikwidowano  obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego. Zamiast tego wprowadzono wymóg zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji.

– Zwiększono kwotę pozwalającą na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 tys. zł. Zmiana dotyczy podatników wykonujących w ramach działalności czynności opodatkowane i zwolnione z VAT oraz umożliwia odliczenie całej kwoty VAT w przypadku podatników, u których znaczną część obrotu stanowią czynności opodatkowane VAT.

– Uregulowano  kwestie przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie, czyli wprowadzono możliwość przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

Co zmieni się dla obywateli?

  • Podatek od darowizn i spadków.

Od 1 lipca br. wzrośnie 3,5-krotnie kwota wolna od podatku od spadków i darowizn – dla darowizn i spadków od osób z bliższej i dalszej rodziny.

W wyniku tej nowelizacji opodatkowane będzie nabycie od jednego zbywcy własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

– 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,

– 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,

– 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

W każdym przypadku kwota zwolnienia dotyczy spadków i darowizn otrzymanych od jednej osoby w okresie pięciu lat.

Natomiast wartość spadku i darowizny powyżej kwoty wolnej jest co do zasady opodatkowana. W celu obliczenia wysokości daniny należy skorzystać ze skali podatkowej. Nową skalę podatkową przewiduje projektowanie nowego rozporządzenie w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn oraz niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek. Na razie jednak nowe przepisy nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Zmiany  SLIM VAT 3 w zakresie podatku od spadków i darowizn zastąpią te przewidziane w opublikowanej już ustawie deregulacyjnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 803), która też wejdzie w życie od 1 lipca br. Ustawa deregulacyjna zakłada nie tylko 3,5-krotne podwyższenie wszystkich kwot wolnych, lecz także wprowadzenie limitów zbiorczych, czyli kwot wolnych w przypadku darowizn od więcej niż jednej osoby. Takie limity sprawiłyby, że byłoby opodatkowanych wiele zrzutek internetowych.

  • Najem prywaty.

Zmieniają się zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychodów osiąganych przez małżonków z tzw. najmu prywatnego. Po zmianie, małżonkowie będą stosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5% przychodów dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł (obecnie limit wynosi 100 tys. zł) bez względu na to, czy będą rozliczać te przychody odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu ich w całości przez jednego z nich. Dzięki temu małżonkowie zapłacą niższy ryczałt. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

  • Ulgi na dzieci (dot. dziecka z niepełnosprawnością)

Zlikwidowano limit dochodowy dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością. W ten sposób, zostanie umożliwione skorzystanie z ulgi na dzieci tym podatnikom, którzy do tej pory, z uwagi na przekroczenie limitów dochodowych, z ulgi tej nie mogli korzystać. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

Przepisy pakietu SLIM VAT3 zasadniczo wejdą w życie 1 lipca 2023 r.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/finanse/pakiet-slim-vat-3-z-podpisem-prezydenta – dostęp z dnia 15.06.2023

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8731848,czesc-zmian-w-slim-vat-3-juz-obowiazuje-czesc-wejdzie-w-zycie-wejdzie.html – dostęp z dnia 15.06.2023

https://www.prawo.pl/podatki/slim-vat-3-zmiany-w-vat,519452.html – dostęp z dnia 16.05.2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *