Umowa członka zarządu

Umowa członka zarządu jest regulowana przepisami zawartymi w KSH – Kodeks Spółki Handlowej. Może być zawarta na czas określony i nieokreślony. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, prowadzi sprawy i reprezentuje spółkę, ale nie tylko. Art. 201. Zarząd spółki z o.o., Dz.U.2017.0.1577 t.j. – Ustawa z dnia …

Co to jest karta wynagrodzeń pracownika?

Przedsiębiorca zatrudniając pracowników musi ujmować ich wynagrodzenia w księdze podatkowej, ale również prowadzić imienną kartę wynagrodzeń.  Karta wynagrodzeń – zestawienie wynagrodzeń, składek i podatku z całego roku, ale z podzielnością na miesiące. Karta sporządzana jest na podstawie listy płac, co miesiąc dla każdego pracownika indywidualnie – imiennie. W przepisach prawa …

Termin odliczenia podatku należnego a naliczonego

Terminy odliczeń są z góry określone, jednakże samo odliczenie nie jest dostępne dla każdego podatnika. Odliczenie podatku VAT dotyczy tylko podatników czynnych VAT, to właśnie oni mają prawo do odliczania danego opodatkowania. Oznacza to tym samym, że z danego przywileju nie mogą skorzystać podatnicy zwolnieni z VAT oraz podmioty, które …

Kiedy nie można wystawić faktury zaliczkowej?

Istnieją sytuacje, w których nie można wystawiać faktur zaliczkowych. Jest to z góry zabronione przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z powyższym faktury zaliczkowej nie można wystawić przy dokumentowaniu zaliczek na poczet: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, świadczenia usług …

Co to jest faktura zaliczkowa i jakie dane musi zawierać?

Faktura zaliczkowa jest dokumentem, który rejestruje otrzymanie poszczególnych zaliczek od kontrahenta. Oznacza to, że każda część płatności (przedpłata) dokonana przez kontrahenta jest osobno rejestrowana, jednakże odnosi się do jednego pierwotnego dokumentu. Jakie dane musi zawierać faktura zaliczkowa? Aby faktura była uznana za poprawną musi zawierać elementy danych, które są niezbędne …

Środek trwały

Według ustawy o rachunkowości środek trwały, to majątek firmy. Jego klasyfikacja podzielona jest na 9 grup. Według art. 3, ust. 1 pkt. 15 Ustawy o Rachunkowości środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku oraz …

Umowa zlecenie

Każdy pracownik i pracodawca powinien poznać szczegóły dotyczące umowy zlecenia. Umowa zlecenia –to umowa cywilno-prawna, co oznacza, iż regulowana jest ona kodeksem cywilnym. Umowa reguluje zobowiązanie jednej osoby (zleceniobiorcy) do wykonania określonej czynności prawnej (np. pracy) dla innej osoby (innego podmiotu, zwanego zleceniodawcą), na warunkach określonych w umowie. Wykonanie wyżej …

Umowa o dzieło

Kodeks cywilny reguluje wszelkie istotna kwestie odnoszące się do zawieranych umów o dzieło. Warto poznać zakres takiej umowy, elementy danych, istotę umowy i inne. Według Kodeksu Cywilnego [Tytuł XV. Umowa o dzieło] art. 627. [Istota umowy o dzieło] przepis informuje, iż umowa o dzieło zawierana jest przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę, …

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Każdy przedsiębiorca dokonujący dostawy produktów do swoich nabywców powinien zapoznać się z pojęciem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, aby wiedzieć w przyszłości, co ono oznacza dane pojęcie i jakie ma zastosowanie w przypadku, gdyby rozszerzył on swoją skalę dostarczania towarów dla nabywców poza kraj. Według art.13 [Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów] ustawy o podatku …