Czym jest podatek akcyzowy?

W polskim systemie fiskalnym funkcjonują różnego rodzaju podatki pośrednie oraz bezpośrednie. Do tych pierwszych obok podatku od towarów i usług VAT zalicza się również akcyzę. Jest to podatek, który co do zasady nakłada się na dobra, których spożycie z różnych powodów powinno zostać ograniczone. Dotyczy to również tych towarów i …

Rejestr VAT – zakup i sprzedaż

Kto musi prowadzić rejestr VAT i po co? Jednym z obowiązków przedsiębiorców, którzy sprzedają towary i/lub usługi opodatkowane VAT-em jest prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Na podstawie takiej ewidencji (rozliczenia miesięcznego, kwartalnego lub rocznego) następnie sporządza się deklaracje podatkową (VAT-7, VAT-7K). Oczywiście obowiązek prowadzenia w/w ewidencji nie dotyczy podatników, …

Dowody przesunięć towarów handlowych lub materiałów

Przesunięcia towarów handlowych oraz materiałów podstawowych mają miejsce między zakładami tej samej firmy. W momencie, gdy w danym zakładzie zabraknie określonego towaru lub materiału, może on nabyć go poprzez inny oddział tej samej firmy. Dany towar zostanie do niego wysłany z zasobów innego zakładu firmy. Jednakże, aby taka sytuacja zaistniała …

Ewidencja wyposażenia

Co zaliczyć do wyposażenia? Wyposażenie to inaczej składniki majątku, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie są uznane (ani ewidencjonowane) jako środki trwałe. Dodatkowo ich wartość początkowa musi przekraczać kwotę 1 500zł, a ich okres użytkowania musi być krótszy niż rok. Jak wygląda ewidencja wyposażenia? Jak już wyżej …

Koszty związane z użytkowaniem mieszkania na cele przedsiębiorstwa

Bardzo często zdarza się, iż przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu czy domu. Oczywiście daje to możliwość zaliczenia wydatków ponoszonych na użytkowanie lokalu działalności do kosztów uzyskania przychodu. Wszelkie wydatki związane z opłatami czynszu, czy mediów (energii elektrycznej, wody, gazu i centralnego ogrzewania) oraz telefonu w prowadzeniu własnej działalności, …

Faktura eksportowa – sprzedaż poza granice własnego kraju

Jak sama nazwa mówi, faktura eksportowa dotyczy formalności związanej z eksportem towarów i usług poza granice naszego kraju do krajów unijnych, ale nie tylko. Podstawowym dokumentem, który potwierdza sprzedaż poza granice kraju i na podstawie, którego urząd celny zezwala na wywóz towaru jest właśnie faktura eksportowa (FVE). Stawka VAT transakcji …

Dowód wewnętrzny (DW) – dokumentowanie wydatków

Niektóre poniesione wydatki (koszty) mogą być udokumentowane nie tylko na fakturach, ale również na tak zwanych dowodach księgowych – dokumentują one zapisy w księdze. Dowody wewnętrzne powinny zawierać datę i podpisy osób, które dokonały danych wydatków (wraz z nadanym nr dokumentu). Dowód, który ma dokumentować zakup, powinien zawierać takie dane, …

Wydatki na naukę języków obcych a koszty podatkowe

Dokumenty dotyczące pełnomocnictwa (ogólne, szczególne i do doręczeń) już niedługo będą przesyłane drogą elektroniczną. Już na początku nowego roku (z dniem 1 stycznia 2016 roku) wejdzie w życie rozporządzenie pozwalające na powyżej opisaną możliwość. Dla przykładu: Osoba, która chce skorzystać z kursu nauki wybranego języka obcego, ponieważ jest to niezbędne …

Ustalenie wartości środka trwałego przez rzeczoznawcę

Zanim przystąpimy do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, istotne jest prawidłowe ustalenie początkowej wartości wszystkich środków trwałych. Od tego zależy bowiem możliwość zaliczenia amortyzacji do kosztów uzyskania przychodów. Trzeba pamiętać o tym, że tego rodzaju odpisami należy objąć wszystkie środki trwałe, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, których prognozowany czas użytkowania przekracza okres …

Świadczenie usług drogą elektroniczną – a obowiązki przedsiębiorcy

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, w trakcie której całość lub część oferowanych klientom usług świadczysz drogą elektroniczną, powinieneś wiedzieć, że wiąże się to z koniecznością spełnienia określonych wymagań. Większość z nich dąży do zagwarantowania możliwie jak największej przejrzystości i transparentności działalności, która ze względu na swą specyfikę w dużej mierze …