Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Internetowa sprzedaż

Internetowa sprzedaż

Wielu przedsiębiorców oprócz tradycyjnego modelu sprzedaży lokuje swoją działalności w sieci. Sprzedaż w Internecie daje dodatkowe korzyści dla przedsiębiorcy. Z jednej strony szerszy dostęp do klienta a z drugiej ograniczenie kosztów związane z działalnością stacjonarną, które dotyczą powierzchni handlowych, kosztów eksploatacyjnych, kosztów pracowniczych itd.

Czym jest sprzedaż internetowa

E-commerce to pojęcie wywodzące się z języka angielskiego, oznaczające handel elektroniczny. Najpopularniejszą formą E-commerce są sklepy internetowe, czyli forma sprzedaży detalicznej polegającej na wysyłce zamówionego towaru do nabywcy za pośrednictwem poczty bądź kuriera. Zapłata następuje w formie przedpłaty na konto bankowe lub pobierana jest przez przewoźnika przy dostarczeniu przesyłki.

Dokumentowanie transakcji sprzedaży

Aby określić sposób udokumentowania operacji gospodarczej w pierwszej kolejności rozpatrzeniu podlega status odbiorcy.

Jeśli jest to nabywca będący również przedsiębiorcą to dokumentem będzie zasadniczo faktura VAT. Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Sprzedaż na rzecz osób prywatnych, co do zasady, podlega obowiązkowi ewidencji za pośrednictwem kasy rejestrującej, bez względu na formę, w jakiej sprzedaż ta jest realizowana.

Sprzedaż internetowa dokonywana na rzecz osoby fizycznej będącej konsumentem powinna być zatem udokumentowana paragonem. W tym miejscu należy wspomnieć o możliwości zwolnienia z tego obowiązku na podstawie zwolnień przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22.12.2021 r, w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Pierwszy przypadek to zwolnienie podmiotowe zawarte w § 3 ww. rozporządzenia. Zgodnie z przepisem zwolnieniu z kasy podlegają podmioty, u których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku 20.000 zł. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku ustalają limit w proporcji. Zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Druga możliwość to zwolnienie przedmiotowe, do którego odnosi się § 2 rozporządzenia. W świetle tego przepisu zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Natomiast w poz. 36 załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Warto podkreślić, że powyższe zwolnienie znajdzie zastosowanie również w przypadku, gdy sprzedawca otrzymuje płatności za pośrednictwem pośredników finansowych typu PayPal czy PayU. W ocenie organów podatkowych w takim przypadków również spełniony jest warunek otrzymania zapłaty za pośrednictwem banku.

Brak rejestracji operacji przy pomocy kasy nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i rejestracji przychodów. Można w tym przypadku prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej na podstawie wyciągów bankowych (dla przypomnienia płatność bezgotówkowa jest warunkiem zwolnienia z kasy fiskalnej) w przypadku gdy transakcje te nie są potwierdzane rachunkiem ani fakturą. W rejestrze VAT sprzedaż taką należy oznaczyć jako WEW. Nie jest jednak błędem wystawianie faktur imiennych do transakcji internetowych na rzecz konsumenta. Zależnie od przyjętej polityki w firmie rejestracja taka ma przede wszystkim zapewnić przejrzystość transakcji, możliwość zweryfikowania podstawy opodatkowania i wykazania prawidłowych kwot w plikach JPK.

Wystawienie faktury dla konsumenta może wynikać także z późniejszego wniosku konsumenta. Zgodnie bowiem z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT, tym samym fakturę należy wystawić w terminie do:

  • 15. dnia miesiąca następnego, jeżeli nabywca zażąda faktury do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty – czyli na zasadach ogólnych;
  • nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Sprzedaż internetowa na gruncie podatku dochodowego

Zgodnie z art. 14 ust. 1C ustawy o PIT oraz art. 12 ust 3a ustawy o CIT za moment powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia praw majątkowych lub wykonania usługi, jednak nie później niż dzień wystawienia faktury lub otrzymania należności.

Zatem istotne dla momentu wykazania przychodu jest ustalenie, która czynność miała pierwszeństwo. Ważne jest także to aby płatność dokonana przed dostawą była rozliczeniem za cała transakcję. W przypadku gdy jest to tylko forma zaliczki przychód nie powstanie. Tak stanowi zarówno art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT jak i art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT. Zgodnie z tymi zapisami do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

W przypadku sprzedaży wysyłkowej schemat przekazania towaru/usługi klientowi może być różny. Wydanie towaru może nastąpić przed dokonaniem płatności, np. w przypadku rozliczenia dostawy za pobraniem, a może zostać zrealizowane po dokonaniu płatności.

Zgodnie z cytowanymi wcześniej przepisami, jeśli towar wydany zostanie przed dokonaniem wpłaty ( taka sytuacja na pewno będzie miała miejsce w przypadku sprzedaży za pobraniem) to rozpoznanie przychodu winno nastąpić w dacie wydania towaru. Gdyby klient odstąpił od umowy i nie odebrał wysłanego towaru, to przychód należy skorygować w okresie jego powstania bądź w kolejnym okresie, jeśli informacja ta dotarła do sprzedawcy po jego zamknięciu.

W sytuacji gdy uregulowanie należności jest najwcześniejszą z czynności, to wpływ środków na rachunek jest momentem właściwym do rozpoznania przychodu. Co istotne, dokonanie płatności przez platformę typy PayU czy PayPal jest uznawana za moment zapłaty, nie ma znaczenia kiedy pieniądze wpłyną na rachunek bankowy sprzedawcy.

Potwierdzenie tego znajdujemy w Interpretacji indywidualnej z 20 maja 2013 r., sygn. IBPBI/1/415-241/13/BK – Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach:

„…za datę otrzymania należności, w przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayU należy przyjąć moment otrzymania środków na konto PayU. Zauważyć bowiem należy, iż skoro w przypadku płatności za pośrednictwem PayU wysyłka towaru do klienta następuje już po otrzymaniu zapłaty na konto w PayU, to oznacza to, iż ma Pan już pewność, że otrzymał należność. W konsekwencji w tej sytuacji dla momentu powstania przychodu z tego tytułu bez znaczenia pozostaje już sama data faktycznego otrzymania należności na Pana rachunek bankowy.”

Interpretacja indywidualna z 13 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.479.2022.1.AND – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej „…Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie przychód powstanie w momencie najwcześniejszego ze zdarzeń, tj. wydania towaru lub wystawienia faktury bądź uregulowania należności, w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi pierwsze.”

Sprzedaż internetowa na gruncie podatku VAT

Sprzedaż wysyłkowa nie jest objęta szczególnymi zasadami w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego. Obowiązuje tu ogólna zasada wyrażona w art. 9a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą momentem tym jest dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usługi. W przypadku otrzymania płatności przed dokonaniem dostawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tejże płatności.

Art.19a ust. 8 ustawy o VAT: „Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty”

Jak wynika z przytoczonego przepisu, w przypadku podatku VAT odmiennie niż w przypadku podatku dochodowego, zapłata zaliczki rodzi powstanie obowiązku podatkowego.

Istotnym zagadnieniem związanym ze sprzedażą wysyłkową jest rozpoznanie momentu dostawy w sytuacji gdy towar wydawany jest kurierowi przed zapłatą i przed wystawieniem faktury. Taka sytuacja ma miejsce przy sprzedaży za pobraniem. W tej sytuacji to czynność wydania towaru np. kurierowi nastąpi wcześniej niż płatność i to ten moment uznany powinien być za moment powstania obowiązku podatkowego.

Takie stanowisko zostało przedstawione w interpretacji indywidualnej wydanej 13 kwietnia 2015 r. (nr sygn. IPTPP4/443-918/14-6/OS) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi:

„W przypadku, gdy zapłata za wydany towar kurierowi następuje za pobraniem po dostarczeniu towaru klientom, będącymi zarówno osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, jak i rolnikami ryczałtowymi oraz nabywcami będącymi podatnikami, nabywcami niebędącymi podatnikami, to Wnioskodawca jest zobowiązany jako datę sprzedaży na fakturze przyjąć datę wydania towaru kurierowi. Jednocześnie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje w dniu wydania towaru kurierowi na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy(…)”

„(…) Natomiast w zakresie obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej stwierdzić należy, iż w przypadku klientów wobec których istnieje obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej, Wnioskodawca winien zaewidencjonować sprzedaż w momencie powstania obowiązku podatkowego, tj. w przypadku zapłaty za pobraniem – w momencie wydania towaru kurierowi, natomiast w przypadku gdy zapłata następuje za pomocą systemu PayU, PayPal przed wydaniem przesyłki kurierowi – w momencie otrzymania kwoty zaliczki.”

Źródła:

https://www.podatki.biz/artykuly/moment-powstania-przychodu-przy-sprzedazy-wysylkowej_60_51480.htm

https://www.podatki.biz/artykuly/towar-za-pobraniem-nie-zostal-odebrany-rozliczenie-vat_4_50877.htm

Interpretacja indywidualna z 13 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.479.2022.1.AND – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *