Konsekwencje wystawienia pustej faktury

W sytuacjach, gdy przedsiębiorca wystawi fakturę, w której ujęte zostały błędne dane – istnieje możliwość skorygowania danego dokumentu (ustawa o VAT). Jednakże, w przypadku, gdy wystawiony dokument będzie pusty (tzw. pusta faktura), a zostanie wprowadzony do obrotu prawnego, wówczas może się okazać, że dla podatnika będzie to oznaczało nałożenie surowych …

Jak obliczyć odsetki umowne?

Odsetki umowne to takie odsetki, które naliczane są do nieterminowych zapłat, ale określane są w umowie przez dwie strony według ich indywidualnego sposobu naliczania (osoby wskazują procentowo lub w postaci wielokrotności wysokość odsetek) – czyli zupełnie inaczej niżeli jest to przewidziane ustawowo. Przedsiębiorcy mogą między sobą ustalić wysokość odsetek, niemniej …

Jak obliczyć odsetki ustawowe?

Odsetki ustawowe należą się wtedy, gdy strony nie określają w umowie, jaka jest wysokość odsetek. Wtedy właśnie należą się odsetki ustawowe i ich wysokość określana jest przez rozporządzenie Rady Ministrów, obecnie jest to wysokość 8% w skali roku. Odsetki ustawowe regulowane są przez przepisy Kodeksu cywilnego, więc stosuje się je …

Jak obliczyć odsetki podatkowe?

Odsetki podatkowe naliczane są przez organy skarbowe z tytułu nieuregulowania w terminie należności podatkowych. Sposób ich naliczania reguluje Ordynacja podatkowa. Od stycznia 2009 roku przepisy określają wysokość oprocentowania jako 75% stawki podstawowej. Jednakże podstawowa stawka odsetek wynosi 200% stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP, natomiast obniżona wartość to do -75% od …

Faktura zaliczkowa

Fakturę zaliczkową stosuje się w przypadku, rozliczenia otrzymanych zaliczek na poczet przyszłych dostaw. Jesteśmy zobowiązani wystawić ją w terminie do 15 dni od dnia otrzymania zaliczki, ale nie wcześniej niż 30 dni przed otrzymaniem płatności. W sytuacji gdy zaliczka nie obejmuje całości zapłaty, to po uregulowaniu całości należności, rozliczenia możemy …

Czy podatnik prowadzący księgę (KPiR) przy pomocy programu komputerowego ma obowiązek wydruku księgi w formie papierowej?

Podatnik prowadzący księgę podatkową przy użyciu programu komputerowego nie ma obowiązku prowadzenia dodatkowo ewidencji tradycyjnej – w formie papierowej. Jednakże na koniec miesiąca musi on sporządzać odpowiedni wydruk z zapisów dokonanych za dany miesiąc. Dodatkowo wydruk ten musi być zgodny z określonymi zasadami w rozporządzeniu Ministra Finansów dotyczącego prowadzenia podatkowej …

Obowiązek przekazania klientowi paragonu fiskalnego przy sprzedaży przez Internet

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność za pośrednictwem Internetu, mają również obowiązek prowadzenia ewidencji swoich obrotów, stosowania kas rejestrujących oraz wydawania dowodów sprzedaży (paragon, faktura VAT). Każda transakcja powinna być udokumentowana, tak aby nabywca posiadał dowód zapłaty i w razie ewentualnych uszkodzeń towaru lub rozbieżności mógł bez problemu zwrócić zakupiony towar. …

Zakup paliwa na terenie UE a odliczenie VAT

Obecnie coraz więcej polskich firm decyduje się na przeniesienie części prowadzonej działalności gospodarczej zagranicę. Jest to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw szukających nowych rynków zbytu. Trzeba mieć jednak świadomość, że zasięg międzynarodowy funkcjonowania podmiotu gospodarczego nieodmiennie wiąże się z koniecznością ponoszenia różnych wydatków w krajach ościennych. Wówczas pojawiają się wątpliwości co …

Co to jest wsparcie de minimis i na czym ono polega?

Pomoc de minimis jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia od różnych instytucji państwowych w związku z uzyskaniem dotacji czy zwolnieniem podatkowym (w tym też rozłożeniu jego płatności na raty, odroczeniu terminu płatności). Pomoc taka nie może przekraczać kwoty 200 tys. euro i daje zabezpieczenie spłaty ewentualnego …

Zasady przechowywania dokumentacji księgowej w KPiR

Dokumenty księgowe to bardzo ważne akty, o które trzeba dbać w szczególny sposób. Odpowiednie zasady dotyczą nie tylko reguł ich prawidłowego wypełniania, ale także wytycznych odnoszących się do ich przechowywania. Jeśli w trakcie kontroli danej firmy przez upoważnione do tego organy zostaną ujawnione różne nieprawidłowości w tym względzie, wówczas może …