Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Zapłata za fakturę przelewem czy gotówką?

Zapłata za fakturę przelewem czy gotówką?

Otrzymanie od kontrahenta faktury to obowiązek uiszczenia kwoty zobowiązania. Zależnie od  uzgodnień między przedsiębiorcami regulacja zobowiązania może być dokonana przelewem, gotówką czy też w formie kompensaty. Ta ostatnia dotyczy przypadków gdy prócz zobowiązania wobec kontrahenta posiadamy także należność. Występujemy w roli wierzyciela i dłużnika. Po uzgodnieniu możemy te wzajemne rozliczenia skompensować.

Najczęstszą formą jest oczywiście płatność  zrealizowana poprzez przelew bankowy. Taki rodzaj rozliczeń jest najbardziej bezpieczny i nie ograniczony żadnymi kwotami. A co w przypadku transakcji gotówkowych ?

W obecnym stanie prawnym realizacja płatności gotówkowych między przedsiębiorcami podlega pewnym ograniczeniom.

  Art. 19. ustawy Prawo Przedsiębiorców „Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy: 1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”    

Wprowadzając takie ograniczenia ustawodawca prawdopodobnie miał na celu:

– ograniczenie szarej strefy,

– przeciwdziałanie przestępstwom finansowym,

– przyspieszenie transakcji,

– zwiększenie bezpieczeństwa.

Konsekwencją powyższych zapisów jest brak możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów transakcji, które nie uwzględniają powyższego zapisu.

Wynika to jednoznacznie z art. 15d ustawy o PDOP oraz art. 22p ustawy o PDOF.

Według powyższych przepisów podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztów w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w ustawie Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Limity te dotyczą kwot brutto i dotyczą wartości całej transakcji – bez względu na liczbę  płatności dokonywanych w ramach transakcji. Limit ten obowiązuje także w przypadku transakcji walutowych. W takim przypadku do przeliczenia płatności stosuje się kurs waluty NBP  z dnia poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

W przypadku dokonywania płatności w ratach, gdy jest określona cała wartość kontraktu czy zamówienia, każdą z rat należy realizować za pomocą systemu bankowego. W tym wypadku to ta cała wartość kontraktu porównywana jest do obowiązującego limitu 15 000 zł.

Zasada ta potwierdzona została między innymi w interpretacja Szefa KAS z dnia 9 grudnia 2019 roku, sygn. DPP13.8221.198.2017.CPIJ,  który wskazuje że:

„jednorazową transakcją w powyższym przypadku jest umowa o współpracy, a nie poszczególne wynagrodzenia wypłacane na podstawie faktury VAT. Poszczególne płatności będące wynagrodzeniem z tytułu dostaw towarów należy przyporządkować zatem do jednej transakcji, czyli do jednej i tej samej umowy o współpracy.”

Tematyką tą zajął się także WSA we Wrocławiu, który w wyroku z dnia 27 września 2017 r. sygn. I SA/Wr 688/17 wskazał, że w przypadku umowy zawartej na czas określony znana jest ogólna wartość transakcji, zatem to do niej, a nie do poszczególnych okresów rozliczeniowych (płatności za każdy miesiąc rozliczeniowy), będzie się odnosić pojęcie jednorazowej wartości transakcji i limit 15 000 zł.

Podkreślić należy, że wyłączeniu z kosztów podatkowych podlega nie tylko nadwyżka ponad 15 000 zł, ale cała kwota zapłacona z pominięciem rachunku bankowego.

Przykład

Spółka opłaciła gotówką fakturę  wystawioną na kwotę netto 14 000 zł, do zapłaty z tego tytułu 17 220,00. Wcześniej na podstawie dokumentu zaliczono kwotę 14 000 zł do kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym, że płatność nie została zrealizowana zgodnie z przepisami całą kwotę należy wyksięgować z kosztów uzyskania przychodów.

Zdarzyć się może sytuacja, w której Spółka część faktury opłaci gotówką a część przelewem. W takim przypadku z kosztów należy wyksięgować kwotę, która związana jest z płatnością gotówkową w odpowiedniej proporcji.

Przykład

Przedsiębiorca otrzymał fakturę kosztową na kwotę 14 000 zł netto i 17 220,00 brutto. Zapłaty dokonał odpowiednio 7 220,00 gotówką i 10 000,00 przelewem.

W związku z tym odpowiednio:

 – kwotę 5 880,00 zalicza do kosztów uzyskania przychodów (7220/17200 = 0,42 ; 0,42 * 14000,00=  5880,00)

– kwota 8 120,00 nie zostanie uwzględniona w podstawie opodatkowania ( 14 000,00 – 5 880,00 = 8 120,00

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczenie w zakresie płatności gotówkowych dotyczy tylko transakcji między przedsiębiorcami. Oznacza to, że w przypadku zapłaty za fakturę przez klienta- osobę  fizyczną, limit 15 000 zł nie jest brany pod uwagę.

Sytuacja ta jednak ulegnie zmianie w roku 2024. Zgodnie z przepisami, które obowiązywać będą od stycznia 2024r. zmianie ulegną limity płatności gotówkowych:

– dla transakcji między przedsiębiorcami do kwoty 8 000 zł,

– dla transakcji między przedsiębiorcą a konsumentem do kwoty 20 000 zł.

Strony transakcjiLimit 2023Strony transakcji
Dwóch przedsiębiorców15 000 zł8 000 zł
Konsument i przedsiębiorcax20 000 zł
Dwóch konsumentówxx

Dodać należy, że prawo do wyboru formy płatności przez konsumenta będzie także  ograniczone w sytuacji gdy umowa pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem jednoznacznie wskazuje obowiązek zapłaty w określonej formie (na przykład w formie bezgotówkowej na rachunek przedsiębiorcy) – w takiej sytuacji konsument musi zapłacić w sposób przewidziany w umowie.

Źródła:

  1. https://www.bankier.pl/smart/limit-platnosci-gotowka-kwoty-maksymalne-dla-firm-i-osob-fizycznych
  2. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001266
  3. https://www.podatki.biz/artykuly/zaplata-powyzej-15-000-zl-gotowka-konsekwencje-podatkowe-cit-i-vat_49_50423.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *