Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Spis z natury dla celów VAT

Spis z natury dla celów VAT

W przypadku zakończenia działalności gospodarczej, czy też rozwiązania spółki osobowej, powstaje obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego.  Remanent taki przygotowujemy dla celów podatku VAT, ale i dla celów rozliczenia podatku PIT.

Regulacje prawne na gruncie podatku od wartości dodanej zawarte są w Rozdziale 4 ustawy o VAT.

Zdarzenia, które obligują nas do sporządzenia spisu to:

– rozwiązanie spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej,

– zgłoszenia zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych przez osobę fizyczną,

– wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego,

– niewykonywania czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy.

Zgodnie z art. 14 w/w ustawy spis taki obejmuje towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. Chodzi zatem o te składniki majątku, które pozostały w firmie na dzień jej zamknięcia, a od których podatnikowi służyło prawo odliczenia VAT naliczonego, bez względu na to czy z tego prawa skorzystał.

Będą to zatem:

 • towary i materiały,
 • półprodukty,
 • wyposażenie,
 • środki trwałe.
WAŻNE

Podatnicy są obowiązani złożyć informację o dokonanym spisie z natury zawierającym informacje o ustalonej na jego podstawie wartości towarów i o kwocie podatku należnego, nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

W przepisach nie znajdziemy wzoru spisu, nie mniej powinien on zawierać takie informacje jak:

 • nazwę towaru
 • ilość towaru
 • cenę nabycia towarów lub towarów podobnych lub koszcie wytworzenia – gdy nie ma ceny nabycia
 • stawkę podatku VAT obowiązującej dla danego towaru
 • kwotę podatku.

Z wymienionych powyżej elementów remanentu likwidacyjnego istotne jest określenie podstawy opodatkowania, czyli w/w ceny. Zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 14 ust. 8, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie tej dostawy towarów. Kluczowy w tym przepisie jest zwrot „w momencie dokonania dostawy”, czyli w momencie objęcia tych towarów spisem z natury. Ustalić zatem należy wartość na ten właśnie dzień.

Informację taką przesyłamy do US nawet w przypadku, gdy wartość spisu wynosi 0 zł. Dotyczy to także przypadku, gdy deklaracja za okres związany ze sporządzonym spisem jest również „zerowa”.

Wartość podatku należnego, będąca sumą poszczególnych pozycji arkusza spisu, powinna być wykazana w pliku JPK_VAT7M lub JPK_VAT7K.  Zależnie od tego czy deklaracja jest za okres miesięczny czy kwartalny VAT należny od remanentu likwidacyjnego powinien być wykazany w części ewidencyjnej:

 • w polu P_33 jako „Zbiorcza wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy,
 • w polu K_33 jako „Wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy.

Kwota podatku należnego z tytułu remanentu likwidacyjnego zwiększa ewentualną kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego w ustawowym terminie.

Warto w tym momencie zaznaczyć, iż dla przedsiębiorcy, który chce zakończyć działalności wygodniejszym i mniej kosztownym rozwiązaniem byłaby sprzedaż zalegających towarów jak i składników majątki, które nie będą już wykorzystywane w działalności. W tym przypadku uzasadnionym interesem dla prowadzącego działalność będzie pozbycie się np. towarów nawet po cenie niższej od ceny zakupu. Z jednej strony towary te nie będą podlegały wykazaniu w zestawieniu inwentaryzacyjnym, z drugiej strony unikamy problemu zalegającego towaru po zakończeniu działalności z którym nie wiadomo co zrobić.  Niższą cenę można uzasadnić nie tylko zużyciem towarów i środków trwałych, ale i okolicznością jaką jest bez wątpienia likwidacja przedsiębiorstwa. 

Źródła:

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/858

http://www.vademecumpodatnika.pl/artykul_narzedziowa,1096,0,18283,wycena-spisu-z-natury-dla-celow-vat.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *