Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Zakup środka trwałego a WNT

Zakup środka trwałego a WNT

W obecnych czasach transakcje przeprowadzone z podmiotami zagranicznymi są bardzo powszechne. Zakup towarów i usług odbywa się  w obu kierunkach; czyli do kraju jak i z kraju.

W niniejszym artykule przekażę kilka informacji związanych z zakupem środków trwałych i rozliczeniem VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W przypadku nabycia środków trwałych od kontrahenta nie mającego siedziby w kraju oraz w przypadku gdy nabyty środek trwały zostaje przetransportowany do Polski z innego kraju zobowiązani jesteśmy wykazać odpowiednie kwoty podatku VAT.

Jak czytamy bowiem w  art. 9 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3, o wewnątrzwspólnotowym nabyciu mówimy gdy dokonujący dostawy jest:

– podatnikiem wymienionym w art. 15 ustawy o VAT, lub podatnikiem podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,

– podmiotem innym niż wymieniony powyżej, jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środki transportu.

Obowiązek podatkowy

  W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą    wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.  

Z powyższego wynika, że wystawienie faktury jest pierwszym etapem weryfikacji momentu podatkowego. Nie zawsze jednak tę fakturę posiadamy. Zdarzyć się może, że dotrze ona do Nas z opóźnieniem. W takim przypadku stosując powyższe zapisy zobligowani jesteśmy zweryfikować dzień i miesiąc, w którym nastąpiła dostawa w ramach WNT i wykazać odpowiednio wartość podatku należnego zgodnie z momentem powstania obowiązku podatkowego.

Specyfika rozliczenia WNT jest taka, że podatek ten jest neutralny dla podatnika i może on obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z powstałym obowiązkiem podatkowym. Pamietać należy jednak, że w przypadku WNT spełniony musi być dodatkowo warunek zawarty w art. 86 ust. 10b pkt. 2:

-podatnik otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego WNT w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,

– uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

  WAŻNE Planowana jest zmiana przepisów, która zniesie obowiązek posiadania faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie dla potrzeb momentu rozliczenia podatku naliczonego.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie w deklaracji JPK

Należy zwrócić uwagę, aby dokument potwierdzający zakup środków trwałych od kontrahenta z UE znalazł odzwierciedlenie w odpowiednich rejestrach VAT i pliku JPK.

Zgodnie z Tabelą 8. Opis struktury ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K, podatek należny od towarów i usług wykazany zostaje w poz. K_23 , gdzie wykazujemy podstawę opodatkowania i K_24 wysokość podatku należnego.

Tabela 11. Opis struktury ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K zawiera informację, iż podatek naliczony od towarów i usług wykazany zostaje w poz. K_41 , gdzie wykazuje się wartość netto wynikającą z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych i K_41 wysokość podatku naliczonego. 

Kwoty netto i kwoty podatku należnego i naliczonego zasadniczo powinny być równe. Istnieją jednak szczególne przypadki, gdy przedmiotem nabycia jest samochód osobowy, co do którego możemy odliczyć tylko 50% z kwoty podatku naliczonego. W takim przypadku należy odpowiedni zapis wprowadzić w momencie księgowania tego rodzaju faktury.

Obowiązek wykazania WNT dla osób fizycznych

W przypadku zakupu środków trwałych, o których mowa w art.9 ust.3 znajduje zastosowanie szczególna procedura. Artykuł ten dotyczy zakupu nowych środków transportu, czyli pojazdów lądowych, jednostek pływających i statków powietrznych. Dokładną definicję tych środków trwałych zawiera art. 2 ust. 10 ustawy o VAT.

Jak wynika z powyższych artykułów status dostawcy i nabywcy w tym wypadku nie ma znaczenia. Rozpoznanie na podstawie definicji ustawowej nowego środka transportu powodować będzie obowiązek rozpoznania podatku od wewnątrzwspólnotowych nabyć.

  1. W przypadku, gdy nabywcą jest przedsiębiorca a dostawcą osoba fizyczna, podmiotem zobowiązanym do wykazania podatku należnego i naliczonego będzie przedsiębiorca. Dla przedsiębiorcy kwoty podatku pozostaną neutralne. W deklaracji wykaże podatek należny i odpowiednio podatek naliczony. Ze względu na to, że dostawcą jest osoba fizyczna nie posiadająca aktywnego nr NIP UE transakcji tej nie wykaże w informacji podsumowującej VAT UE.
  2. Gdy odbiorcą nowego środka transportu jest osoba fizyczna nie składa ona deklaracji JPKV7 ponieważ nie jest  czynnym podatnikiem. Zobowiązana jest natomiast złożyć do Urzędu Skarbowego deklarację  VAT-10. Jak czytamy w art. 99 ust. 10 oraz art. 103 ust. 3, podmioty niebędące podatnikami albo nie będące czynnymi podatnikami w zakresie podatku VAT oraz nie mające obowiązku składnia deklaracji podatkowych a dokonujące jedynie wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu składają w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku stosowną deklarację. W tym czasie dokonują również wpłaty podatku należnego. Ponieważ,  jak wskazano powyżej nie są podatnikami, nie mogą rozliczyć z tego tyłu podatku naliczonego.

Niezależnie od deklaracji VAT-10 na dokonujących wewnątrzwspólnotowych nabyć środków transportu (używanych i nowych) ciąży dodatkowy obowiązek w postaci przekazania do US informacji o nabywanych środkach transportu. Jest deklaracja VAT-23. Wynika to z art. 103 ust. 5

Źródła:

  1. https://www.rsmpoland.pl/pl/blog/audyt-i-ksiegowosc/deklaracja-vat-23-czyli-nabycie-srodka-transportu-z-panstwa-czlonkowskiego
  2. https://www.podatki.biz/artykuly/jak-rozpoznac-wewnatrzwspolnotowe-nabycie-towarow-wnt_4_42785.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *