Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z możliwości importu towarów lub eksportu poza granicami kraj. Warto wiedzieć czego dokładnie dotyczą podane transakcje nazywane WNT i WDT.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) jest jedną z transakcji wewnątrzwspólnotowych, regulowaną ustawą o VAT. Przez WNT, rozumie się nabywanie towarów, praw do ich rozporządzenia. Towary te, transportowane, dostarczane są do Polski z innych państwa członkowskich Unii Europejskiej.

Art. 9 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy,nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Ustawa o VAT mówi o tym, że przy transakcji WNT w momencie wystawiania faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, rodzi się obowiązek podatkowy. Wystawienie takiej faktury, nie może odbyć się później niż 15 dnia miesiąca, po miesiącu od dokonania dostawy. Podatnik musi otrzymać taką fakturę w ciągu 3 miesięcy od momentu powstania zobowiązania podatkowego, jako dokument potwierdzający wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Opodatkowanie WNT, odbywa się w kraju nabywcy, który to ma za zadanie ustalić i naliczyć podatek. Podstawą naliczenia podatku, jest kwota, jaką nabywca zobowiązał się pokryć. Warto dodać, że taka wartość może być większa, ze względu na dodatkowe opłaty związane np. z podatkami i cłami, kosztami transportu i innymi wydatkami. Bywa też, że podstawa opodatkowania może być pomniejszona np. o udzielone rabaty, dotacje, subwencje. Przy rozliczaniu WNT, nie pojawia się obciążenie VAT, ponieważ transakcje wewnątrzwspólnotowe rozlicza się w jednej deklaracji VAT -po stronie podatku naliczonego i należnego. W ten sposób, obie strony są sobie równe. Ustawodawca określił prawo do odliczania podatku naliczonego
w rozliczeniu za okres w którym powstał obowiązek podatkowy. VAT może być odliczony w kolejnych dwóch okresach rozliczeniowych. Jeżeli podatnik, nie otrzyma w wymaganym terminie faktury za transakcje, musi pomniejszyć sumę podatku naliczonego za dany okres. Jednak, jeśli po upłynięciu terminu wymagalnego, czyli 3 miesięcy, podatnik otrzyma fakturę, ma prawo do powiększenia podatku naliczonego za dany okres rozliczeniowy, czyli ten, w którym otrzymał fakturę.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Art. 13 ust.1 Ustawy o podatku od towarów i usług

Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Ustawa o podatku od towarów i usług, definiuje wewnątrzwspólnotową dostawę towarów jako wywóz towarów z Polski do państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W konsekwencji czego, dochodzi do przeniesienia praw do rozporządzania wywożonymi towarami na rzecz podatnika danego kraju.
WDT jest opodatkowana stawką 0%. Aby móc z niej skorzystać należy spełniać pewne wymogi, a mianowicie, dostawca towarów jest zobowiązany do posiadania aktualnego numeru identyfikacyjnego, koniecznego przy transakcji wewnątrzwspólnotowej. Taki numer powinien też posiadać nabywca, dodatkowo warto wspomnieć, że nabywcą może też być osoba prawna, która nie jest podatnikiem.

Obowiązkiem dostawcy, jest zweryfikowanie numeru NIP nabywcy. Sprawdzenie jego wiarygodności jest możliwe przy wykorzystaniu Systemu Wymiany Informacji o Podatku VAT- „VIES”. Ponadto, wymagane jest posiadanie dowodów dokumentujących wywóz towarów
z Polski do innych krajów członkowskich UE. Odpowiednio, przy przewozie towarów, za pośrednictwem spedytora, konieczne będą dokumenty przewozowe wraz ze specyfikacją danych jednostek ładunku. W sytuacji dostawy towarów przez samego nabywcę lub podatnika, wymagane są dokumenty zawierające dane o nazwie, imieniu i nazwisku, adresu strony dokonującej wywozu towarów z kraju, jak i nabywcy. Niezbędne są też informacje dotyczące specyfikacji towarów, ich ilości a także konieczne jest potwierdzenie przyjęcia ich przez nabywcę. Dodatkowo też, należy wskazać rodzaj i numer rejestracyjny środka transportu danych towarów. Podobnie ja w przypadku wywozu towarów za pomocą spedytora, wymagana jest specyfikacja jednostek ładunku.

W przypadku wywozu nowego środka transportu, bezpośrednio przez nabywcę, dokumentami wymaganymi będą takie, które zawierają informacje o nabywcy i podatniku, datę dostawy, podpisy podatnika i nabywcy. Ponadto, dokument taki powinien zawierać oświadczenie nabywcy o wywozie tego środka transportu do 14 dni, wraz z pouczeniem o skutkach nie wywiązania się z terminu 14 dni. Istotnym tez jest, aby zamieścić informację umożliwiającą rozpoznanie, identyfikację towaru.

W sytuacji, kiedy dokumenty są wątpliwe i nie zawierają wszystkich wymaganych informacji, jest możliwość ich uzupełnienia. Można w tym celu wykorzystać np. dokumenty ubezpieczeniowe, wyciągi bankowe, dokumenty dotyczące kosztów frachtu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *