Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Umowa zlecenie a umowa o dzieło – różnice

Umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią one zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy zlecającym dzieło i przyjmującym dane zlecenie. Osoba przyjmująca zlecenie zobowiązuje się do wykonywania oznaczonego dzieła, a zlecający zobowiązuje się do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia. Dlatego przedmiotem umowy o dzieło muszą być czynności dające określony, nienamacalny rezultat – zarówno materialny, jak i niematerialny. Przedmiotem umowy o dzieło może być wytworzenie przedmiotów, czy ich przerobienie, jak i naprawa przedmiotów już istniejących.

Art.627. Istota umowy o dzieło 
Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje 
się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. 


Umowa zlecenie

Podpisanie umowy zlecenie zobowiązuje przyjmującego zlecenie do dokonania określonej czynności prawnej w zamian za określone świadczenie. Osoba wykonująca umowę zlecenie nie jest ostatecznie odpowiedzialna za jej efekt. Koncepcją takiej umowy jest to, że wykonawca powinien wykonywać ją osobiście oraz z należytą starannością.

Art.734. Istota umowy zlecenia
§ 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje 
się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.
§ 2. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie 
do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. 
Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa.

Podobieństwa oraz różnice umowy o dzieło i umowy zlecenie

Diametralną różnicą między umową o dzieło a umową zlecenie jest odpowiedzialność za jej wykonanie. W zakresie umowy o dzieło jej wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy, a w przypadku umowy zlecenia – zleceniobiorca zobowiązuje się jedynie do godziwego wykonania czynności zawartej w umowie, ale nie biorąc odpowiedzialności za jej ostateczny efekt. W podobny sposób wygląda sprawa reklamacji. Jeśli chodzi o umowę o dzieło to zleceniodawca ma szerokie uprawnienia w zakresie reklamacji, lecz umowa zlecenie nie daje takiego prawa.

Powyższe umowy różnią się także ze względu na przysługujące w ramach tych umów świadczenia. W kwestii umowy o dzieło wykonawca nie ma prawa do ubezpieczeń chorobowych, rentowych, emerytalnych, wypadkowych czy zdrowotnych oraz nie opłaca z tego tytułu składek. Jednak każda umowa zlecenie podlega obowiązkowi odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne do momentu przekroczenia przez zleceniobiorcę miesięcznego przychodu na poziomie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w wyznaczonym roku. Jeśli zleceniobiorca przekroczy kwotę minimalnego wynagrodzenia z wszystkich posiadanych przez niego tytułów do ubezpieczeń powoduje, że kolejna umowa zlecenie obowiązkowo musi podlegać jedynie składce zdrowotnej. Jednakże od obu umów ich zleceniobiorcy muszą zapłacić podatek dochodowy.

Wypowiedzenie umowy

Różnica jest również co do wypowiedzenia umowy, jeśli chodzi o umowę zlecenie może być co do zasady wypowiedziana w każdej chwili a umowa o dzieło określa konkretne warunki dzięki, którym może dojść do wypowiedzenia danej umowy. Chodzi oo sytuacje, kiedy np. wykonawca wykonuje dzieło w sposób niezgodny z zawartą umową lub nie dotrzymuje on określonych wcześniej terminów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *