Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Kontrola skarbowa w firmie – jak się do niej przygotować ?

Każdy właściciel firmy, który prowadzi działalność gospodarczą, musi liczyć się z tym, że jego firma może ona stać się obiektem zainteresowania ze strony organów kontroli skarbowej.

Urząd skarbowy ma prawo, by skontrolować czy podatki są opłacane w prawidłowy sposób. Kontrola skarbowa nakłada na przedsiębiorcę – podatnika nie tylko pewne obowiązki, ale także przyznaje mu określone prawa.

Prawa podatnika podczas kontroli:

 • Kontrola skarbowa zawsze musi być poprzedzona zawiadomieniem ze strony instytucji skarbowej, które powinno wpłynąć od 7 do 30 dni przed podjęciem działań kontrolnych. Jeżeli kontrola podatkowa ma zostać przeprowadzona przed upływem 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, wtedy konieczna staje się zgoda osoby kontrolowanej. Natomiast w przypadku braku rozpoczęcia kontroli podatkowej w terminie przed upływem 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia fiskus jest zobligowany do określenia nowego terminu.

 • Osoba, która będzie przeprowadzać kontrolę, musi zawsze okazać legitymacje służbową.

 • Kontrola nie powinna dotyczyć sprawy, która była już kiedyś kontrolowana i została ona już zakończoną decyzją ostateczną.

 • Osoba kontrolująca nie może wykroczyć poza przedmiot kontroli. Osoby prowadzące kontrole nie mają prawa kontrolować innego podatku bądź okresu rozliczeniowego.

 • Dana kontrola nie może ciągnąć się w nieskończoność, osoby kontrolujące mają obowiązek ją zakończyć bez zbędnej zwłoki, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oznacza, że w roku kalendarzowym czas trwania kontroli nie może przekroczyć 12 dnia roboczych w sytuacji mikroprzedsiębiorców i 18 dni roboczych w przypadku małych przedsiębiorców.

 • Zebrane dokumenty po zakończonym czasie kontroli nie stanowią żadnych dowodów: jeśli pracownicy urzędu prowadzą kontrolę mimo tego, że upłynął czas wskazany w upoważnieniu, wówczas zebrany przez nich materiał dowodowy nie może stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym.

 • Osoba kontrolowana ma prawo wziąć udział w przeprowadzanych dowodach: przedsiębiorca musi być zawiadomiony o miejscu oraz terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinia biegłych bodaj na 3 dni przed terminem jej przeprowadzenia, natomiast dowód z oględzin nie później niż chwilę przed podjęciem tejże czynności.

 • Właściciel firmy może wyznaczyć osobę, która będzie mogła go reprezentować w czasie kontroli (z tego prawa może skorzystać w dowolnym czasie).

 • Przedsiębiorca ma również prawo do tego, aby złożyć zastrzeżenia i wyjaśnienia, jeśli uważa, że pracownicy urzędu nie uwzględnili istotnych okoliczności oraz dowodów potwierdzających. Przedsiębiorca musi to wykonać w formie pisemnej w terminie 14 dni od czasu otrzymania protokołu kontroli.

 • W momencie, kiedy przedsiębiorca na skutek przeprowadzanej kontroli z naruszeniem przepisów prawa poniósł jakieś straty, to przysługuje mu wówczas odszkodowanie. Roszczenie musi być dochodzone przed sądem powszechnym w trybie przepisów prawa cywilnego.

 

W jaki sposób uprzedzić pracowników o kontroli ?

W momencie, kiedy przedsiębiorca o planowanej przez urząd kontroli podatkowej, ma obowiązek przekazania tej informacji wszystkim podwładnym, którzy są obciążeni kwestiami finansowo – księgowymi. Osoby kontrolujące nie tylko przeglądają dokumentację, ale również mogą zadawać pytania dotyczące badanego obszaru i prosić o wyjaśnienia.

Do udzielenia informacji w kwestiach objętych kontrolą podatkową w zakresie wykonywanych działań mają obowiązek:

 • osobach upoważnionych do reprezentacji kontrolowanego albo prowadzących jego sprawy,

 • pracownikach,

 • osobach współdziałających z kontrolowanym.

Obowiązki przedsiębiorcy podczas kontroli

Podczas kontroli skarbowej przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia wstępu na grunt, wstęp do budynków, pomieszczeń, lokali itp.

Do obowiązków pracodawcy należy także udostępnienie ksiąg, akt, a także dokumentów związanych z przedmiotem kontroli. Przedsiębiorca ma również za zadanie okazanie majątku, który podlega kontroli i umożliwienie jego oględzin. Właściciel musi również wyrazić zgodę na filmowanie, fotografowanie, dokonywanie nagrań dźwiękowych. Przetłumaczyć tekst na język polski dokumentacji, która została sporządzona w języku obcym. Do obowiązków przedsiębiorcy należy również (w miarę możliwości) udostępnić pomieszczenie oraz miejsce do przechowywania dokumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *