Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Staż pracy – czym jest oraz z czego się składa

Staż pracy to łączna długość okresów zatrudnienia, która ma istotne znaczenie przy ustalaniu uprawnień pracowniczych, np. takich jak prawo do urlopu wypoczynkowego.

Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Podstawowa informacja o stażu pracy określa czas, jaki upłynął od momentu rozpoczęcia pracy w jakiejś instytucji bądź od chwili rozpoczęcia działalności w jakiejś dziedzinie.

Staż pracy ma wpływ na prawo do urlopu, prawo do emerytury, prawo do nagrody jubileuszowej, prawo do odprawy, a także prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia.

Zasady liczenia stażu pracy, od którego zależy prawo do przyznania dodatkowych premii czy nagród wśród pracodawców spoza sfery budżetowej, powinno być uwzględnione w przepisach wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy. Pracodawcy, którzy nie podlegają żadnym przepisom szczególnym, mogą w dowolnie odnieść się do określenia, jakie okresy pracy pracownika będą brane pod uwagę przy ustalaniu jego ogólnego stażu pracy. Możliwe jest uzależnienie przyznania mu nagrody np. od stażu pracy przepracowanego tylko u jednego pracodawcy.

Jakie okresy są zaliczane do stażu pracy?

Okres zaliczany do stażu pracy to okres pozostawania poza stosunkiem pracy, który na mocy konkretnego przepisu prawa jest wliczany do okresu zatrudnienia. Może on mieć znaczenie dla ustalenia zakresu uprawnień pracowniczych. Okresy zaliczalne stanowią dość zróżnicowaną grupę, zarówno jeśli chodzi o ich charakter, jak i zakres oraz warunki wliczania do stażu pracy.

Do takich okresów zalicza się m.in. okres:

  • za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, jeśli pracownik podjął pracę;

  • o który skrócono czas wypowiedzenia w razie zwolnienia pracownika z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie;

  • prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego bądź pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka;

  • czynnej i zawodowej służby wojskowej;

  • pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium otrzymywanego przez bezrobotnego w trakcie szkolenia, na które został skierowany przez starostę, a także stypendium otrzymywanego bądź w trakcie odbywania stażu na podstawie skierowania starosty, bądź przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych;

  • pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego;

  • odbywania studiów doktoranckich – nie więcej niż 4 lata oraz pod warunkiem uzyskania stopnia doktora.

WAŻNE !

Nie ma obowiązku zachowania żadnej proporcji pomiędzy okresem zaliczalnym 
do stażu pracy a okresem zatrudnienia. Okresy podlegają sumowaniu i zaliczeniu 
do pracowniczego stażu pracy.
Okresy niewliczane do stażu pracy

Do stażu pracy nie zalicza się jednak zatrudniania na innej podstawie niż stosunek pracy, np. na umowę-zlecenie czy o dzieło. Mimo tego, że umowa zlecenie jest oskładkowana na dość podobnych zasadach jak w przypadku umowy o pracę, nie ma możliwości zaliczenia okresu zatrudnienia na jej podstawie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze takie jak urlop wypoczynkowy. W momencie, gdy dany pracownik świadczy pracę np. na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy innej umowy cywilnoprawnej, nie jest on zatrudniony w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Tak więc nie pozostaje on w stosunku pracy. Do stażu pracy nie można zaliczyć również okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *