Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Sprzedaż środka trwałego a wysokość składki zdrowotnej po zmianach przepisów

Sprzedaż środka trwałego a wysokość składki zdrowotnej po zmianach przepisów

W poprzedniej publikacji zaprezentowano sposób ustalania podstawy składki zdrowotnej jak i samej składki zdrowotnej. Temat ustalania składki zdrowotnej jest szeroki z uwagi na występowanie różnych sytuacji (wątpliwych), w których podatnicy nie wiedzą, czy dany koszt, przychód ująć w podstawie zdrowotnej czy też nie. Niezwykle ważnym aspektem w zakresie ustalania podstawy zdrowotnej jest dochód ze sprzedaży środka trwałego, a więc przypadek gdy przedsiębiorca zbywa firmowy składnik majątku. Trzeba zauważyć, iż ma to ogromne przełożenie na wzrost wysokości składki zdrowotnej. Ustawodawca zdecydował się w tej kwestii dokonać zmian.

Składka zdrowotna w 2022 roku

Nowelizacja pakietu ustaw składających się na polski ład wprowadziła m.in. nowe zasady obliczania składki zdrowotnej.

W roku 2022 podstawa do obliczenia składki zdrowotnej ustalana jest w zależności od tego, jaką formę opodatkowania przychodów z działalności wybrał podatnik, a zatem, jeżeli wybrał:

  1. skalę podatkową – składka zdrowotna uzależniona jest od wysokości miesięcznego dochodu, minimalna składka zdrowotna w okresie od lutego 2022r. do końca roku 2022 wynosi 270,90 zł,
  2. podatek liniowy – składka zdrowotna uzależniona jest od wysokości miesięcznego dochodu, minimalna składka zdrowotna w okresie od lutego 2022r. do końca roku 2022 wynosi 270,90 zł,
  3. ryczałt ewidencjonowany – wysokość składki zdrowotnej zależna jest od kwoty przychodu, minimalna składka zdrowotna wynosi 335,94 zł miesięcznie, po przekroczeniu przychodu 60.000 zł składka wyniesie 559,89 zł, a gdy podatnik osiągnie przychody z działalności powyżej 300.000 zł wówczas będzie płacił 1.007,81 zł składki zdrowotnej miesięcznie,
  4. karta podatkowa — w tym przypadku obowiązuje stała stawka składki zdrowotnej i wynosi 270,90 zł miesięcznie.

Problem odpisów amortyzacyjnych, ale nie tylko

UWAGA: Składnik majątku firmy zaliczany jest do środków trwałych gdy: stanowi własność lub współwłasność podatnika (właściciela firmy), został zakupiony albo wytworzony we własnym zakresie, jego wartość opiewa na minimum 10.000zł netto (czynny podatnik VAT) albo 10.000 brutto (podatnik zwolniony z VAT), jest kompletny (gotowy) do użytku w działalności, przewidywany okres użytkowania wynosi powyżej 1 roku, przeznaczony jest do użytkowania w działalności gospodarczej.

Prawodawca tworząc nowe zasady obliczania składki zdrowotnej w 2022r. a dokładnie zasady ustalania podstawy zdrowotnej, od której liczona jest składka zdrowotna nie uregulował niektórych przypadków związanych ze zbyciem środków trwałych.

Przedsiębiorcy w miesiącu sprzedaży środka trwałego byli zobowiązani ująć całą wartość ze sprzedaży (oczywiście bez podatku VAT) w podstawie składki zdrowotnej (miesięcznym dochodzie z działalności). Powodowało to, iż w kosztach firmy, ale oczywiście tylko na potrzeby ustalania postawy składki zdrowotnej nie były ujmowane pozostałe odpisy amortyzacyjne. Przedsiębiorca opłacał zawyżoną składkę zdrowotną obliczoną od podstawy zawierającej tylko przychód bez kosztów w postaci odpisów amortyzacyjnych.

Drugi problem to kwestia rat leasingowych nie branych pod uwagę w sytuacji sprzedaży wykupionego z leasingu pojazdu samochodowego. Nie są one brane pod uwagę, gdy podatnik wykupi z leasingu i sprzedaż używany wcześniej pojazd samochodowy. Natomiast raty leasingowe były ujmowane w kosztach w poprzednich latach.

Zmiana w ujęciu odpisów amortyzacyjnych

  1. art. 35 – w przypadku ustalania dochodu, o którym mowa w art. 81 ust. 2 i 2c ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, od przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), dochód ustalony z uwzględnieniem art. 24 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 r.,
  2. art. 36 – przy ustalaniu w 2022 r. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie powiększa się dochodu, o którym mowa w art. 81 ust. 2 i ust. 2c pkt 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, o różnicę określoną w art. 24 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawodawca w art. 35 oraz 36 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wskazał iż:

UWAGA: Zmiana dotyczy tylko podatników stosujących formę opodatkowania skalą podatkową albo podatkiem liniowym. Nie dotyczy podatników stosujących ryczałt jak formę opodatkowania przychodów z działalności. Podatnicy na ryczałcie są zobowiązani ująć całą wartość ze sprzedaży środka trwałego w przychodach z działalności. Przychody te następnie przyrównują do wcześniej wymienionych limitów (progów) aby ustalić jaką składkę zdrowotną od danego miesiąca rozliczeniowego będą opłacać.

Reasumpcję zmiany przepisów zawarto w poniższej tabeli.

UWAGA: Jeżeli przedsiębiorca zakupił środek trwały przed 1 stycznia 2022r. a w 2022r. dokonuje jego sprzedaży, wówczas dochód ze sprzedaży środka trwałego dla celów ustalenia podstawy zdrowotnej oblicza się w poniższy sposób WYNIK PONIŻSZYCH OBLICZEŃ NALEŻY DODAĆ DO OBLICZONEJ PODSTAWY ZDROWOTNEJ: DOCHÓD ZE ZBYCIA ŚT = CENA SPRZEDAŻY – SUMA ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH UJĘTA W KOSZTACH DO KOŃCA 2021 r. Jeżeli przedsiębiorca zakupił środek trwały przed 1 stycznia 2022 r. i jest on całkowicie zamortyzowany do końca 2021 r. natomiast w 2022 r. dokonuje jego sprzedaży, wówczas dochód ze sprzedaży środka trwałego dla celów ustalenia podstawy zdrowotnej oblicza się w poniższy sposób WYNIK PONIŻSZYCH OBLICZEŃ NALEŻY DODAĆ DO OBLICZONEJ PODSTAWY ZDROWOTNEJ: DOCHÓD ZE ZBYCIA ŚT = CENA SPRZEDAŻY – SUMA ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH UJĘTA W KOSZTACH

Należy zauważyć, że zmiana dotyczy tylko składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych przedsiębiorcy w firmie. Nie odnosi się ona do tzw. niskocennych środków trwałych, a więc składników majątku o wartości poniżej 10.000 zł ujętych jednorazowo w koszty firmy. Zatem podatnik zbywającego tego typu składniki wciąż będzie opłacał zawyżoną składkę zdrowotną (podstawa zdrowotna będzie obejmowała w miesiącu sprzedaży tylko wartość sprzedaży bez kosztów).

Przykład 1

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nabyła i wprowadziła do użytkowania firmie w maju 2019 r. używany samochód osobowy (do działalności mieszanej). Cena samochodu z faktury zakupu to 35.000 zł netto (dla celów amortyzacji wartość 35.000 zł + (50% z 23% VAT) = 39.025 zł). Samochód został w pełni amortyzowany przy stawce 40% rocznie w grudniu 2021 r.

Przedsiębiorca w czerwcu 2022 r. sprzedał dany samochód za kwotę 20.000 zł netto. Z kolei miesięczny dochód z działalności za czerwiec 2022 r. po odliczeniu zapłaconych składek ZUS (bez wartości sprzedaży samochodu) opiewał na kwotę 25.000 zł.

Jaka byłaby wysokość składki zdrowotnej przed zmianą przepisów i po zmianie? Obliczenia przedstawiono w poniżej tabeli.

Ustalenie wysokości podstawy i składki zdrowotnej za czerwiec 2022r. Forma opodatkowania przychodów z działalności – skala podatkowa
Kategoria SkładnikPrzed zmianą ustawyPo zmianie ustawy
Miesięczny dochód za czerwiec 2022 (bez sprzedaży samochodu)25.000 zł25.000 zł
Wartość sprzedaży samochodu20.000 zł20.000 zł
Podstawa zdrowotna45.000 zł25.000 zł
Składka zdrowotna – 9%4.050 zł2.250 zł

Dlaczego po zmianie przepisów przedsiębiorca nie uwzględniał ceny sprzedaży samochodu? Samochód do końca 2021 r. został w pełni zamortyzowany. Dlatego, że do podstawy zdrowotnej za miesiąc czerwiec 2022 r. był zobowiązany ująć:

RÓŻNICĘ MIĘDZY CENĄ SPRZEDAŻY I WSZYSTKIMI ODPISAMI AMORTYZACYJNYMI UJĘTYMI W KOSZTACH DO 2021 r. a więc:

20.000 zł – 39.025 zł = poniżej 0 zł a zatem wynik należy czytać jako 0 zł do dodania do obliczonej podstawy zdrowotnej za czerwiec 2022r.

Przykład 2

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nabyła i wprowadziła do użytkowania firmie w czerwcu 2020 r. używany samochód osobowy (do działalności mieszanej). Cena samochodu z faktury zakupu to 55.000 zł netto (dla celów amortyzacji wartość 55.000zł + (50% z 23% VAT) = 61.325 zł). Stawka amortyzacji zastosowana dla danego samochodu to 20% rocznie.

Przedsiębiorca w lipcu 2022 r. sprzedał dany samochód za kwotę 45.000 zł netto. Niezamortyzowana wartość samochodu to 35 722,96 zł.

Z kolei miesięczny dochód z działalności za lipiec 2022 r. po odliczeniu zapłaconych składek ZUS (bez wartości sprzedaży samochodu) opiewał na kwotę 35.000 zł.

Jaka byłaby wysokość składki zdrowotnej przed zmianą przepisów i po zmianie? Obliczenia przedstawiono w poniżej tabeli.

Ustalenie wysokości podstawy i składki zdrowotnej za lipiec 2022r. Forma opodatkowania przychodów z działalności – podatek liniowy
Kategoria SkładnikPrzed zmianą ustawyPo zmianie ustawy
Miesięczny dochód za lipiec 2022 (bez sprzedaży samochodu)35.000 zł35.000 zł
Wartość sprzedaży samochodu45.000 zł45.000 zł
Odpisy amortyzacyjne w kosztach firmy do końca 2021r.18.397,48 zł18.397,48 zł
Sprzedaż samochodu w lipcu 2022r. – niezamortyzowana wartość35.772,96 zł35.772,96 zł
Podstawa zdrowotna35.000 zł + (45.000 zł – 35.772,96 zł) = 44.227,04 zł35.000 zł + ((45.000 zł – 18.397,48 zł) – 35.772,96 zł)) = 25.829,56 zł
Składka zdrowotna – 4,9%2 167,13 zł1.265,65 zł

Dlaczego po zmianie przepisów przedsiębiorca zapłaci mniejszą składką zdrowotną? Dlatego, że do podstawy zdrowotnej za miesiąc lipiec 2022 r. był zobowiązany ująć:

RÓŻNICĘ MIĘDZY CENĄ SPRZEDAŻY i SUMĄ ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH ZA DANY SAMOCHÓD UJĘTYMI W KOSZTACH DO 2021r. oraz oczywiście niezamortyzowaną wartością pojazdu, a więc:

45.000 zł – 18.397,48 zł = 26.602,52 zł

2 thoughts on “Sprzedaż środka trwałego a wysokość składki zdrowotnej po zmianach przepisów

  1. „20.000 zł – 39.025 zł = poniżej 0 zł a zatem wynik należy czytać jako 0 zł do dodania do obliczonej podstawy zdrowotnej za czerwiec 2022r.”

    Na jakiej podstawie wynik należy „czytać jako 0 zł”? Niestety jedynie na podstawie logiki tak uważam, ale nie znajduję potwierdzenia w przepisach. Byłabym wdzięczna za wskazanie przepisu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *