Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Spółka komandytowa jako płatnik PIT i CIT

Spółka komandytowa jako płatnik PIT i CIT

Spółka komandytowa mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP od 1 stycznia bądź najpóźniej od 1 maja 2021 roku stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółka taka ma od tego czasu obowiązek opodatkowania uzyskanych przez nią dochodów (obowiązek taki mają między innymi spółki kapitałowe oraz spółki komandytowo-akcyjne).

Podatek dochodowy wynosi 19% podstawy opodatkowania lub 9%, przy czym niższa stawka podatku odnosi się do przychodów (dochodów) innych niż zyski kapitałowe i obejmuje podatników spełniających następujące warunki – łącznie:

 • u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro oraz
 • posiadających status małego podatnika oraz rozpoczynających prowadzenie działalności.

Niestety dodatkowo osobnemu opodatkowaniu podlegają przysporzenie uzyskiwane przez wspólników z tytułu ich udziału w zyskach spółki komandytowej, co opodatkowane jest 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Warto zaznaczyć również, iż taka stawka podatku dotyczy jednocześnie wspólników spółki będących podatnikami PIT, jak i podatnikami CIT. Oczywiście do poboru wspomnianego podatku zobowiązana jest spółka komandytowa pełniąca tutaj funkcję płatnik podatku dochodowego.

Komandytariusz a zryczałtowany podatek

Komandytariusz będący osobą fizyczną — przychody z udziału w zyskach spółki komandytowej w przypadku komandytariusza będącego osobą fizyczną kwalifikowane są do przychodów z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarty został katalog wspomnianych przychodów, gdzie w pkt 4 wymienione zostały przychody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Natomiast jak wiadomo spółka komandytowa nie jest osobą prawną, jednak na potrzeby podatku dochodowego przyjmuje się, że przez udział w zyskach osób prawnych rozumie się także udział w zyskach spółki komandytowej. W związku, z czym spółka zobowiązana jest obliczyć i pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy od uzyskanego przez komandytariusza przychodu (art. 41 ust. 4 w związku z art. 30a ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Następnie spółka podatek ten musi przekazać do właściwego dla niej urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca. W tym samym urzędzie spółka złożyć powinna również najpóźniej do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym pobrano podatek na formularzu PIT-8AR deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym. Natomiast jak wynika z art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych deklarację, o której mowa wcześniej w razie zaprzestania działalności złożyć należy przed tym terminem, czyli najpóźniej do dnia zaprzestania działalności.

Komandytariusz będący osobą prawną — w momencie gdy komandytariusz jest osobą prawną przychody z udziału w zyskach spółki komandytowej są kwalifikowane do przychodów z zysków kapitałowych zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na potrzeby CIT jak i PIT przyjmuje się jednak, iż przez udział w zyskach osób prawnych rozumie się także udział w zyskach spółki komandytowej. Spółka komandytowa jako płatnik CIT obowiązana jest od uzyskanego przez komandytariusza przychodu (dochodu) z wymienionego tytułu pobrać 19% podatek dochodowy. Pobrany podatek dochodowy spółka powinna przekazać na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca siedziby komandytariusza w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrała dany podatek.

Dodatkowo spółka komandytowa jako płatnik CIT zobowiązana jest do przesłania następująco:

 • komandytariuszowi informacji o wysokości podatku dochodowego pobranego od jego przychodów (dochodów) uzyskanych z tytułu z udziału w zyskach osób prawnych sporządzonej na formularzu CIT-7, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrała podatek na podstawie art. 26 ust 3 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
 • urzędowi skarbowemu (właściwemu dla komandytariusza ze względu na siedzibę) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP sporządzonej na formularzu CIT-6R, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

Warto wspomnieć również, że przy obliczaniu 19% podatku od przychodów uzyskanych przez komandytariuszy z tytułu udziału w zyskach osób prawych płatnicy PIT lub CIT powinni wziąć pod uwagę to, że ustawodawca część wymienionych należności zwolnił od podatku dochodowego. Dodatkowo zgodnie z art. 22 ust 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możliwe jest również zwolnienie od podatku przewidziane w tymże artykule.

Zwolnić od podatku na kwotę stanowiąca 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu działu w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium RP można również na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51a oraz art. 22 st. 4e wspomnianej wyżej ustawy. Z zaznaczeniem jednak, ze nie więcej niż 60 tys. zł w roku podatkowym. Dodać warto, iż zwolnienie przysługuje odrębnie z tytułu udziału w zysach w każdej spółce komandytowej, w której dany podatnik jest komandytariuszem.

Oczywiście są jednak przypadki w których to nie stosuje się zwolnienia od podatku. Tak więc nie stosuje się zwolnienia do komandytariusza spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium RP, który:

 • posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% akcji w spółce posiadającej osobowość prawną, lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
 • jest członkiem zarządu spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej albo spółki posiadającej bezpośrednio, lub pośrednio co najmniej 5% akcji w spółce posiadającej osobowość prawną, lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
 • jest podmiotem powiązanym w rozumieniu odpowiednio art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11a ust. 1 pkt 4 tejże ustawy z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio, lub pośrednio co najmniej 5% akcji w spółce posiadającej osobowość prawną, lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Na samym końcu warto krótko wspomnieć również o komplementariuszu spółki komandytowej. Podobne jak w przypadku komandytariusza są zadania płatnika PIT/CIT w obowiązku poboru oraz odprowadzania na rachunek urzędu skarbowego 19% podatku od dochodów z udziału w zyskach jak i związane z tym obowiązki informacyjne, które to odnoszą się także do wypłat z tego tytułu dokonywanych na rzecz komplementariusza spółki komandytowej. Tutaj jednak uwagę trzeba zwrócić na fakt, iż przychodów uzyskanych przez komplementariusza nie obejmuje zwolnienie od podatku przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz następująco w art. 22 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jak i art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast przy ustalaniu wysokości 19% zryczałtowanego podatku od przychodów z udziału w zyskach osób prawnych uzyskanych przez komplementariusza podatnik powinien pomniejszyć ten podatek o kwotę odpowiadająca iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zyskach spółki komandytowej i podatku należnego od dochodu tej spółki. Jednak kwota pomniejszenia nie może przekroczyć kwoty obliczonego zryczałtowanego podatku.

Źródła:

 1. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/podatek-dochodowy-od-osob-prawnych-16794608/art-19 (dostęp z dnia 06.09.2021 r.)
 2. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych-16794311/art-10 (dostęp z dnia 06.09.2021 r.)
 3. https://lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/ (dostęp z dnia 06.09.2021 r.)
 4. https://www.ksiegowoscspolki.pl/cit-w-spolkach-komandytowych/ (dostęp z dnia 09.09.2021 r.)
 5. https://www.ksiegowoscspolki.pl/cit-dla-spolek-komandytowych/ (dostęp z dnia 10.09.2021 r.)
 6. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/podatek-dochodowy-od-osob-prawnych-16794608/art-22 (dostęp z dnia 10.09.2021 r.)
 7. https://rachunkowosc.com.pl/opodatkowanie-otrzymanej-przez-komplementariusza-zaliczki-na-poczet-zysku-spolki-komandytowej (dostęp z dnia 14.09.2021 r.)
 8. https://www.prawo.pl/podatki/interpretacje-podatkowe-w-sprawie-opodatkowania-cit-spolek,510099.html (dostęp z dnia 13.09.2021 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *