Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Co to jest „informacja dodatkowa” w sprawozdaniu finansowym?

Nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą co oznacza część składowa sprawozdania finansowego „informacja dodatkowa”, którą wchodzi w jego skład i którą należy dołączać do sprawozdania. Wyjaśniamy tę kwestię.

Informacja dodatkowa to nic innego jak opisowa część dodatkowa do danych liczbowych ujętych w bilansie i RZiS. Powinna ona zawierać ważne dane i objaśnienia do tego, aby sprawozdanie finansowe przedstawiało sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy w sposób jasny i rzetelny.

Informacja powinna także obejmować:

  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego – wprowadzenie musi zawierać opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego,
  2. Dodatkowe informacje i objaśnienia – objaśnienia powinny dotyczyć pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym, proponowany podział zysku lub pokrycia straty, podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki, inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna: art. 4, art. 45, art. 46, art. 47, art. 48 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *