Co to jest faktura zaliczkowa i jakie dane musi zawierać?

Faktura zaliczkowa jest dokumentem, który rejestruje otrzymanie poszczególnych zaliczek od kontrahenta. Oznacza to, że każda część płatności (przedpłata) dokonana przez kontrahenta jest osobno rejestrowana, jednakże odnosi się do jednego pierwotnego dokumentu. Jakie dane musi zawierać faktura zaliczkowa? Aby faktura była uznana za poprawną musi zawierać elementy danych, które są niezbędne …

Środek trwały

Według ustawy o rachunkowości środek trwały, to majątek firmy. Jego klasyfikacja podzielona jest na 9 grup. Według art. 3, ust. 1 pkt. 15 Ustawy o Rachunkowości środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku oraz …

Umowa zlecenie

Każdy pracownik i pracodawca powinien poznać szczegóły dotyczące umowy zlecenia. Umowa zlecenia –to umowa cywilno-prawna, co oznacza, iż regulowana jest ona kodeksem cywilnym. Umowa reguluje zobowiązanie jednej osoby (zleceniobiorcy) do wykonania określonej czynności prawnej (np. pracy) dla innej osoby (innego podmiotu, zwanego zleceniodawcą), na warunkach określonych w umowie. Wykonanie wyżej …

Umowa o dzieło

Kodeks cywilny reguluje wszelkie istotna kwestie odnoszące się do zawieranych umów o dzieło. Warto poznać zakres takiej umowy, elementy danych, istotę umowy i inne. Według Kodeksu Cywilnego [Tytuł XV. Umowa o dzieło] art. 627. [Istota umowy o dzieło] przepis informuje, iż umowa o dzieło zawierana jest przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę, …

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Każdy przedsiębiorca dokonujący dostawy produktów do swoich nabywców powinien zapoznać się z pojęciem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, aby wiedzieć w przyszłości, co ono oznacza dane pojęcie i jakie ma zastosowanie w przypadku, gdyby rozszerzył on swoją skalę dostarczania towarów dla nabywców poza kraj. Według art.13 [Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów] ustawy o podatku …

Zakup na raty – rozliczenie i ewidencja w KPiR

Oferty zakupów na raty kierowane są nie tylko do osób prywatnych, ale także do przedsiębiorców. Wielu z nich ulega atrakcyjnym z ich punktu widzenia promocjom, decydując się na nabycie konkretnych towarów lub usług z rozłożonymi terminami płatności. W szczególności wielką popularnością także wśród osób prowadzących własną działalność gospodarczą cieszą się …

Wszystko, co musisz wiedzieć o karach umownych w świetle podatku dochodowego

Pod pojęciem kar umownych zwykle rozumie się zawarte w umowie należne kwoty, które jedna ze stron transakcji będzie mogła pobrać od drugiej strony, jeśli dane zobowiązanie nie zostanie należycie spełnione. Czasem w trakcie realizacji projektu jego wykonawca rezygnuje ze współpracy ze zleceniodawcą, narażając się tym samym na konieczność zapłacenia kary …

Powraca wersja papierowa deklaracji CIT – 8

Już od 25 października 2019 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli składać zeznania CIT-8 w postaci papierowej. Ministerstwo Finansów powiadamia, że ustawą z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. …

Niezgłoszona darowizna a konsekwencje podatkowe

W przypadku otrzymania darowizny bardzo istotną kwestią okazuje się niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do urzędu skarbowego. Jeśli bowiem dojdzie do zaniedbania tego obowiązku, może pociągnąć to za sobą szereg konsekwencji w postaci określonych sankcji karnych. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem na podatniku ciąży pewna odpowiedzialność związana z koniecznością zgłoszenia do odpowiednich …