Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Zastrzeżenie nazwy firmy – dokładne informacje

Nazwa firmy jest bardzo ważną wartością firmy, ponieważ klienci dzięki nazwie kojarzą dane produkty i markę z jedną, konkretną jednostką. Dlatego tak ważne jest to, aby zastrzec nazwę firmy, tak aby właścicielem danej nazwy był tylko faktyczny właściciel i aby tylko on miał prawo użytkowania tego znaku towarowego.

Najlepiej zastrzec nazwę firmy jak najszybciej. Tak aby konkurencja go nie podkradła. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski (UPRP) nadaje prawo ochronne obejmujące zasięgiem teren Rzeczpospolitej Polskiej, Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) wydaje certyfikat ochronny obowiązujący na terenie 28 krajów członkowskich UE, zaś ochrona nadana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) pozwala nam korzystać z prawa wyłączności na znak towarowy, na terenie wybranych Państw spośród 96, związanych porozumieniem Madryckim.

Na początek warto podkreślić, iż wszelkie nazwy firm są dopasowane do określonych klas towarów lub usług. Taka klasyfikacja nazwana została „klasyfikacja nicejska”. Przy rejestracji należy wybrać z uszeregowanej listy 34 klas towarów i 11 klas usług te które dotyczą tego, co oferuje dana firma. Istnieje jeszcze jedna klasyfikacja zwana „klasyfikacja wiedeńska” i odnosi się ona natomiast do znaków towarowych, które zawierają elementy graficzne.

Jak przebiega procedura rejestracyjna?

Procedura rejestracyjna znaku towarowego wygląda następująco:

 • przygotowanie dokumentacji,
 • badanie znaku przez rejestratora,
 • wydanie decyzji,
 • wniesienie odpowiednich opłat,
 • wpis do rejestru i wydanie świadectwa ochronnego.

* Tylko w przypadku, gdy korzystamy z pomocy Rzecznika Patentowego lub firmy zajmującej się tworzeniem i budowaniem wizerunku przedsiębiorstw, cała procedura może ulec w pewnym stopniu zmianie. Większość obowiązków przejmują wtedy oni na siebie, jako nasi pełnomocnicy.

Jak wygląda procedura rejestracji  w UPRP?

Aby zastrzec nazwę firmy i uzyskać prawo ochronne na znak towarowy w Polskim Urzędzie Patentowym należy złożyć w biurze, w Warszawie zgłoszenie obejmujące między innymi:

 • podanie (formularz można wydrukować i wypełnić tradycyjnie, bądź posłużyć się formularzem on-line, oba dostępne są na stronie UPRP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – formularze),
 • fotografię lub odbitkę znaku towarowego przedstawionego lub wyrażonego choćby w części w postaci rysunku lub rysunków albo kompozycji,
 • pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa za pośrednictwem pełnomocnika.

Pełne wymogi znajdują się na stronie UPRP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – wymogi zgłoszeniowe

Gdy Urząd Patentowy otrzyma powyższe zgłoszenie oraz obowiązkową opłatę za przyjęcie takiego podania (500 PLN), przeprowadza badanie czystości patentowej. Przede wszystkim sprawdza, czy znak nie jest już zarejestrowany przez inny podmiot oraz czy posiada dostateczne warunki odróżniające. Jeżeli nie znajdzie żadnych błędów, a osoby trzecie nie zgłoszą żadnych zastrzeżeń wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego. Gdy okaże się, że występują jakiekolwiek błędy, Urząd może wezwać do uzupełnienia lub naniesienia poprawek, może też jednak umorzyć postępowanie, od czego przysługuje nam w pierwszej kolejności – odwołanie, a przy ponownym, negatywnym rozpatrzeniu sprawy – skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a jeżeli i to nic nie da – w najwyższej instancji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli złożone zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, należy zapłacić określoną kwotę w wyznaczonym czasie, aby po jego upływie decyzja nie wygasła. Po uregulowaniu płatności Urząd Patentowy dokonuje wpisu znaku towarowego do rejestru oraz wydaje odpowiednie zaświadczenie.

O ile symbol ™ (trade mark) czy też SM (service mark) możemy używać, bez konieczności rejestracji znaku, to oznaczenie ® (registered) możemy umieszczać dopiero przy zastrzeżonej nazwie naszej firmy jako znaku towarowym – po otrzymaniu zaświadczenia.

Jaka jest procedura rejestracji w OHIM?

Aby zarejestrować wspólnotowy znak towarowy, należy złożyć dokumenty zgłoszeniowe do Alicante w Hiszpanii, gdzie znajduje się siedziba Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

 • Podobnie jak w przypadku procedury Polskiej istnieją tu dwie możliwości postępowania – tradycyjnie, na papierze oraz poprzez formularz on-line.

Dokonując zgłoszenia on-line możemy mieć pewność, że pociągnie to za sobą o wiele niższe koszty i znacznie przyśpieszy cały proces rejestracyjny. Na podobnych zasadach co UPRP, Urząd Harmonizacji po przyjęciu zgłoszenia, oraz otrzymaniu podstawowej opłaty w wysokości 900 euro podejmuje się badania poprawności formalnej i merytorycznej zgłoszenia. Może to nastąpić w trybie formularza zaawansowanego lub w trybie fast track. Po dokonaniu wszystkich czynności mających na celu poprawne zbadanie dokumentów, OHIM publikuje zgłoszenie i tym samym rozpoczyna się kolejny etap jakim jest okres sprzeciwowy. Podczas tego czasu osoby trzecie mające jakiekolwiek obiekcje, mogą zgłosić swój sprzeciw.

Po upływie tego okresu następuje właściwa rejestracja znaku towarowego, jako prawo oraz jego publikacja, celem poinformowania opinii publicznej. Dwa dni po publikacji wysyłane zostaje zaproszenie do pobrania certyfikatu w wersji elektronicznej, który potwierdza, że nasza nazwa firmy jest zastrzeżona.

Jaka jest procedura rejestracji w WIPO?

Aby zastrzec nazwę firmy, jako międzynarodowy znak towarowy, niezbędna jest rejestracja znaku w kraju jego pochodzenia. W Polsce, należy wpierw zarejestrować znak w UPRP, a po uzyskaniu decyzji pozytywnej, należy złożyć zgłoszenie do Biura Międzynarodowego w Genewie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.

W zgłoszeniu międzynarodowym powinny być zawarte między innymi:

 • kopia znaku, identyczna z tą figurującą w zgłoszeniu krajowym,
 • wykaz towarów i usług (zgodnie z klasami w Klasyfikacji Nicejskiej).

Przy składaniu zgłoszenia do UPRP, w języku polskim lub francuskim należy uiścić opłatę rejestracyjną (600 zł ). Po przyjęciu podania przez WIPO należy wpłacić kolejną kwotę – podatku podstawowego w wysokości uzależnionej od wybranych państw, gdzie ma obowiązywać prawo ochronne.

Żadna z wyżej wymienionych procedur nie jest łatwa. Każda biurokracja jest czasochłonna, jednakże poświęcenie jest warte świeczki. Dlaczego? Ponieważ daje to pewność, że nazwa naszej firmy jest unikatowa, nasza własna i tylko my możemy z niej korzystać – nikt inny, żadna konkurencja nie podkradnie naszego pomysłu. Jeżeli jednak dla danego przedsiębiorstwa jest to zbyt trudne wyzwanie można zawsze skorzystać z pomocy Rzecznika Patentowego lub firm zajmujących się kreowaniem wizerunku biznesowego przedsiębiorstw. Pomoc ta daje pewność, ze cała procedura będzie przeprowadzona efektywnie, pozwalając Ci wykorzystać zaoszczędzony czas na prowadzenie swojego biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *