Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

W jaki sposób określać termin wypłaty wynagrodzenia?

Na wstępie warto podkreślić, że ciąży na pracodawcy obowiązek wypłaty wynagrodzenia w miejscu, terminie i czasie określonym w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy (art. 86 §1 KP).

Jak wynika z art. 85 § 1 i 2 K.p. wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie, niezwłocznie po obliczeniu jego pełnej wysokości. Przy czym trzeba podkreślić, że musi to nastąpić do 10. dnia każdego miesiąca – za pracę wykonywaną na umowę o pracę.

Warto podkreślić, że przewidywane są również możliwości wypłat wynagrodzenia za okresy krótsze niż miesiąc np. tygodniowe, a także z góry – jeżeli jest to korzystna opcja dla pracownika. Jeżeli wypłaty przekazywane są za pośrednictwem banku to za dzień przekazania wynagrodzenia liczy się dzień, w którym pracownik otrzymał kwotę już na konto. Należy tu podkreślić, że jeżeli wypłata wynagrodzenia przypada w dzień wolny od pracy to musi zostać ona wypłacona w dniu poprzedzającym dzień wolny (art. 85 § 3 K.p.).

Pracodawca, który nie wywiązuje się z powinności terminowego wypłacania wynagrodzenia, zgodnie z art. 282 § 1 pkt 1 K.p. ponosi odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Czy pracodawca może ustalać własne terminy wypłat wynagrodzenia?

Oczywiście pracodawca może określić sam terminy wypłaty wynagrodzeń dla swoich pracowników. Ustalony przez pracodawcę termin wypłacania wynagrodzeń (art. 1041 § 1 pkt 5 K.p.) musi znajdować się w regulaminie pracy – określone są w nim prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy. Jeżeli jednak pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, termin ten określa i podaje do wiadomości pracownika w informacji o warunkach zatrudnienia, którą jest obowiązany dostarczyć adresatowi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę (art. 29 § 3 K.p.).

Trzeba tu jednak podkreślić, że termin wypłaty musi być określony przez wskazanie konkretnego dnia, np. ostatniego kalendarzowego dnia miesiąca czy 10. dnia następnego miesiąca. Stosowane niekiedy w praktyce postanowienie regulaminowe wskazujące termin „do” lub „najpóźniej”, lub nawet „od-do”, nie spełnia tego wymogu.

Jakie istnieją formy wypłat wynagrodzenia?

Kodeks pracy wskazuje, że wynagrodzenie pracownika z tytułu świadczonej pracy powinno odbywać się w formie pieniężnej. Dopuszcza on jednak częściową wypłatę w innej formie niż pieniężna, tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy. Wśród form niepieniężnych wyróżnić należy:

  • wynagrodzenie w naturze będące dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, przekazywanym pracownikowi w formie innej niż pieniężna. Przykładem wynagrodzenia wypłacanego w naturze jest zafundowanie pracownikowi wycieczki w nagrodę za wyniki pracy, bądź też zakup biletu PKP na dojazd do pracy,
  • świadczenia nieodpłatne – świadczenie przekazywane pracownikowi bez zachowania formy pieniężnej. Świadczenia niepieniężne wypłaca się bez pobrania w zamian honorarium. Mowa tu m.in. pracowniczych pakietach medycznych.

Podstawa prawna: Kodeks Pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *