Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Świadectwo pracy – charakterystyka oraz obowiązek wydania

Świadectwo pracy – charakterystyka oraz obowiązek wydania

Świadectwo pracy to dokument wydany pracownikowi poprzez pracodawcę, związany z wygaśnięciem umowy o pracę bądź rozwiązaniem stosunku pracy. Taki dokument wydawany jest zazwyczaj ostatniego dnia trwania umowy, kopia świadectwa pracy przechowywana jest w danych osobowych pracownika. Świadectwo pracy jest dokumentem potwierdzającym okres zatrudnienia oraz zawiera informacje niezbędne dla ustalenia uprawnień ze stosunku pracy, a także ubezpieczenia społecznego.

Zasady wydania świadectwa pracy

Z powodu rozwiązania, bądź wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeśli w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy.

Pracodawca musi wydać świadectwo pracy bezzwłocznie – w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeżeli z jakichś przyczyn wydanie świadectwa pracy pracownikowi, bądź osobie upoważnionej przez pracownika w podanym terminie jest niemożliwe, wtedy pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi bądź osobie upoważnionej pocztą, bądź doręcza je w inny sposób. Jeżeli pracodawca nawiąże z tym samym pracownikiem kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania, lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest zobligowany wydać pracownikowi świadectwo pracy na jego wniosek (wniosek może być złożony w wersji papierowej lub elektronicznej).

Co powinno zawierać świadectwo pracy ?

Do elementów świadectwa pracy można zaliczyć te, które pracodawca ma obowiązek umieścić, a także te, które na wniosek pracownika może zamieścić. Pracodawca nie powinien zamieszczać na świadectwie pracy informacji, które nie zostały wyraźnie określone w przepisach. Na świadectwie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: okres i rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko, tryb rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy, jak również inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych oraz uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Jeżeli pracownik złoży wniosek, na jego żądanie w świadectwie pracy można podać także informacje o wysokości, składnikach wynagrodzenia, a także o uzyskaniu kwalifikacji.

W świadectwie pracy określa się tryb i podstawę prawną rozwiązania lub podstawę prawną wygaśnięcia stosunku pracy, w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem – określa się stronę stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia. Ważne jest także podanie liczby wykorzystanych dni urlopu przez pracownika, należy uwzględnić informację w zakresie urlopu wypoczynkowego jak i urlopu bezpłatnego. Ważnym elementem świadectwa pracy jest także zawarcie informacji dotyczących faktu zajęcia wynagrodzenia pracownika w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym (należy zawrzeć takie informacje jak: numer sprawy egzekucyjne, wskazać komornika, a także podać wysokość potrąconych kwot).

Treść świadectwa pracy – sprostowanie

W momencie, kiedy pracownik nie zgadza się z treścią wydanego świadectwa pracy, wówczas w ciągu 7 dni od jego otrzymania może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. Pracodawca zawiadamia pracownika w formie papierowej bądź elektronicznej o negatywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek zostanie uwzględniony, pracodawca w tym terminie wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy, pracownikowi przysługuje w ciągu 7 dni prawo do zawiadomienia o takiej odmowie wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. Jeżeli sąd pracy uwzględni powództwo pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy, w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie. Należy pamiętać, aby stare świadectwo pracy usunąć z akt pracownika

Nieterminowe wydanie świadectwa pracy – odszkodowanie

W razie poniesienia przez pracownika szkody w wyniku niewydania w terminie bądź wydania niewłaściwego świadectwa pracy (pracownik wówczas nie może rozpocząć nowego zatrudnienia) przysługuje mu wówczas odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, jednak nie dłuższy niż 6 tygodni. Roszczenie o wypłatę odszkodowania z tytułu niewydania w terminie lub wydania błędnego świadectwa pracy przedawnia się z upływem 3 lat od dnia wymagalności tego roszczenia (którym jest dzień upływu terminu na wydanie świadectwa lub dzień wydania błędnego świadectwa).

Przykład: Rok temu został zwolniony pracownik, z niedopatrzenia zostało mu wydane z opóźnieniem świadectwo pracy. Pracownik wówczas nie zgłosił żadnych uwag, ale po roku zwrócił się do firmy z żądaniem wypłaty odszkodowania za nieterminowe wydanie świadectwa pracy, jako powód podał, że z tego względu nie otrzymał korzystnej oferty pracy.

Pracownik ma więc jeszcze czas na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie, należy jednak rozpatrzyć, czy istnieją podstawy do jego wypłacenia.

Autor: Katarzyna Spysińska

Źródła:

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiadectwo_pracy (dostęp z dnia 28.08.2020 r.)

2. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/pracownicy-w-firmie/chce-zwolnic-pracownika/zasady-i-terminy-wystawiania-swiadectw-pracy (dostęp z dnia 24.08.2020 r.)

3. Magdalena Stojek – Siwińska, Meritum – Prawo pracy 2020, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 1515

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *