Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Bon turystyczny okiem przedsiębiorcy – podstawowe informacje

Bon turystyczny okiem przedsiębiorcy – podstawowe informacje

Ostatnimi czasy bardzo częstym tematem są rodzaje różnorakiego wsparcia dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Warto też wspomnieć o Polskim Bonie Turystycznym, który ma na celu poprawę trudnej sytuacji polskich rodzin, których zdolności dochodowe zostały mocno ograniczone z powodu pandemii koronawirusa. Jednocześnie jest to też próba pomocy, dotowania branży turystycznej, która jest jedną z najbardziej dotkniętych pandemią Covid – 19 gałęzi gospodarki. Przez co skutki tego kryzysu odczuwalne mogą być jeszcze przez kilka lat.

Polski Bon Turystyczny będzie mieć formę elektronicznego bonu o terminie ważności do końca marca 2022 r. Trwają prace nad katalogiem bazy turystycznej. Koordynuje je Polska Organizacja Turystyczna.

Warunki, zaświadczenia, wpisy do rejestrów, jakie musi spełnić przedsiębiorca

Płatności bonem przyjmować można jeśli dany podmiot jest przedsiębiorcą turystycznym lub prowadzi organizację pożytku publicznego i realizuje usługi hotelarskie, lub imprezy turystyczne na terytorium Polski. Do przyjmowania bonu uprawnione są legalnie działające podmioty, wpisane do odpowiednich rejestrów: Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce, Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich, Ewidencja Skategoryzowanych Obiektów Noclegowych (prowadzona przez marszałków województw), Ewidencja Pól Biwakowych (prowadzona przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast), Ewidencja innych obiektów.

Zainteresowani przedsiębiorcy przy rejestracji złożyć muszą oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Aby przyjmować płatność bonami, trzeba zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Następnie złożyć oświadczenie jako przedsiębiorstwo turystyczne lub organizacja pożytku publicznego.

Rejestracja firmy w PUE ZUS – podstawowe informacje

Do tego, aby zarejestrować przedsiębiorstwo turystyczne trzeba mieć profil w ZUS PUE. Na dzień dzisiejszy profil taki posiadać może każdy, kto ma indywidualne konto w ZUS (np. prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą).
Natomiast w związku z bonem profil będą mogły też założyć osoby, które należą do innego systemu ubezpieczeń, np. KRUS. Na profilu ogólnym PUE ZUS pojawi się zakładka Polski Bon Turystyczny, a w niej opcja rejestracji firmy. Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego przy rejestracji będą musiały podać następujące dane:
– imię i nazwisko, nazwę lub firmę,
– adres zamieszkania (przedsiębiorca turystycznego będący osobą fizyczną), adres siedziby (osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną), adres wykonywania działalności – w przypadku, gdy miejsce realizacji usług hotelarskich lub oferowania imprez turystycznych jest inne niż adres zamieszkania, lub siedziby,
– numer NIP – w przypadku osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, w przypadku osoby prawnej albo w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadająca osobowości prawnej, numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej, a w przypadku jego braku – rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
– informację o wpisie do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1–3 ustawy o usługach hotelarskich lub właściwego rejestru, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o imprezach turystycznych,
– numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeżeli przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru, lub ewidencji,
– informację o oferowaniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych,
– numer rachunku bankowego prowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej w złotych polskich, przyporządkowany do wykonywanej działalności,
– adres poczty elektronicznej przyporządkowany do wykonywanej działalności,
– numer telefonu przyporządkowany do wykonywanej działalności,
– imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego.

Płatności Polskim Bonem Turystycznym mogą przyjmować legalnie działający i zarejestrowani w Polsce przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie świadczenia usług hotelarskich lub organizowania imprez turystycznych. Tylko tacy przedsiębiorcy mogą przystąpić do programu i znaleźć się na oficjalnej liście publikowanej przez POT.

Warto tutaj przypomnieć czym jest usługa hotelarska i impreza turystyczna

1. Usługa hotelarska to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568).

W związku z powyższym przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny mogą przy tylko ci przedsiębiorcy i organizacje pożytku publicznego, których działalność została wpisana do odpowiedniej ewidencji. Dla hoteli, moteli i pensjonatów oraz dla campingów, domów wycieczkowych, schronisk turystycznych i młodzieżowych ewidencję tę oraz zaszeregowanie do kategorii obiektu prowadzi samorząd wojewódzki (marszałek województwa). Dla pozostałych obiektów, takich jak gospodarstwa agroturystyczne, hostele, pola namiotowe, domy pracy twórczej, ośrodkach wczasowe czy pokoje na wynajem ewidencję tę prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta, czyli organy samorządu gminnego.

2. Impreza turystyczna natomiast oznacza połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające określone ustawą warunki (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r. poz. 568).

Bony będą przekazywane, w formie unikalnego, 16-cyfrowego numeru, za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany przez osobę uprawnioną numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Numer ten trzeba okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu. Dokonanie płatności za pomocą bonu będzie następować z wykorzystaniem systemu PUE ZUS. Płatność za pomocą bonu będzie możliwa również w przypadku, w którym wartość usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej będzie przekraczać wartość bonu. W takiej sytuacji płatność pozostałej część wynagrodzenia powinna nastąpić gotówką, przelewem itp.

Będzie również istniała możliwość realizacji bonu przez obiekty noclegowe i inne z branży turystycznej nieposiadające terminali płatniczych, kas fiskalnych.

Czas otrzymania płatności za zrealizowany bon z ZUS

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. 2020 poz.1262) Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do zrealizowania płatności za bon na rzecz przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w terminie 14 dni od dnia przyjęcia płatności za pomocą bonu. Płatność ZUS-u realizowana będzie bezpośrednio na rachunek bankowy przedsiębiorcy podany w trakcie rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS.

Ujęcie na kontach w księgach rachunkowych przychody z bonu turystycznego

Mianowicie przychody ze sprzedaży usług hotelarskich i imprez turystycznych należy ujmować w księgach rachunkowych niezależnie od sposobu otrzymywania zapłaty. Te podmioty, które ujmują świadczone przez siebie usługi na kasie fiskalnej, będą je fiskalizowały tak jak dotychczas. Dotyczy to zarówno podmiotów, które bezpośrednio same organizują usługi, jak i tych, które są pośrednikami. Przychód powstaje w dacie sprzedaży usługi, a nie w dacie zapłaty. Dlatego możliwe będą sytuacje, że realizacja bonu nastąpi wcześniej niż świadczenie usługi. Taka płatność będzie musiała być ujęta jako otrzymana zaliczka na poczet przyszłego świadczenia (rozliczenie międzyokresowe przychodów).

Jeśli przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego nie zrealizuje usługi hotelarskiej, lub imprezy turystycznej, to niezwłocznie dokonuje zwrotu płatności przyjętej za pomocą bonu na rachunek bankowy Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), oddzielnie dla każdego bonu, podając w tytule przelewu numer tego bonu.

Autor: Katarzyna Mazurkiewicz

Źródła:

Podstawa prawna:

– Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym z dn. 15 lipca 2020 r.

– Ustawa o Imprezach Turystycznych i powiązanych Usługach Turystycznych z dn. 24 listopada 2017 z późniejszymi zmianami

– Ustawa o o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dn. 29 sierpnia 1997 z późniejszymi zmianami (tekst ujednolicony)

1. https://www.pit.pl/aktualnosci/bon-turystyczny-w-jakim-terminie-zus-zrealizuje-platnosc-na-konto-przedsiebiorcy-992348 (dostęp z dnia 12.08.2020).

2. https://www.wot.org.pl/2020/07/bon-turystyczny/ (dostęp z dnia 12.08.2020),

3. https://www.prawo.pl/biznes/platnosci-bonem-turystycznym-obowiazki-firm,501872.html (dostęp z dnia 11.08.2020).

4. https://inspro.org.pl/centrumklucz/dzieje-sie/polski-bon-turystyczny-zglos-swoja-organizacje/ (dostęp z dnia 11.08.2020).

5. https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1487031,bon-turystyczny-ksiegi-rachunkowe-przedsiebiorcy.html (dostęp z dnia 10.08.2020).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *