Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Slim VAT – uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT

Slim VAT – uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT

SlimVAT to akronim utworzony ze słów simple, local and modern. Dlatego też wyjaśniając znaczenie angielskich słów Slim VAT określić można jako „podatek prosty, nowoczesny i dostosowany do lokalnej specyfiki” (słowo slim oznacza też po angielsku szczupły lub chudy). Warto podkreślić, że polska specyfika to dużo małych i średnich firm, które rozliczają się same, a wraz z postępem technologii wiele obowiązków i przepisów traci na znaczeniu. Ministerstwo Finansów wyjaśniło w swoim komunikacie, że Slim VAT to pakiet uproszczeń będący odpowiedzią na zgłaszane oczekiwania przedsiębiorców. Jest on efektem prowadzonego przez Ministerstwo Finansów audytu przepisów mającego na celu dostosowanie ich do warunków działania małego i średniego biznesu. Slim VAT w dużym skrócie jest to pakiet zmian, który zawiera uproszczenia w fakturowaniu, eksporcie oraz w kursach walut.

Projekt ustawy jest już gotowy, a nowe przepisy mają wejść w życie już w styczniu 2021 r.

Jak informuje resort finansów, celem zmian ma być skrócenie do minimum czasu, jaki przedsiębiorcy poświęcają na wypełnianie obowiązków podatkowych oraz modernizacja i uproszczenie przepisów dotyczących rozliczeń VAT. Proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyści finansowe itd. to obszary, w których nastąpią zmiany.

Proste fakturowanie

1. Faktury korygujące in-minus

W tym zakresie proponuje się rezygnację z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, iż uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.

2. Faktury korygujące in-plus

Proponuje się wprowadzić w VAT przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus (zwiększających podstawę opodatkowania). To da pewność podatnikom co do właściwego sposobu rozliczenia – rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).

Ułatwienia dla eksporterów

Dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów wydłużony ma zostać termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy. Bardziej realne rozwiązanie do warunków biznesowych. Wydłużenie czasu na wywóz towarów do pół roku od otrzymania zaliczki znacznie poprawi sytuację eksporterów. Rozwiąże problem nawet dostaw długoterminowych.

Spójne kursy walut

Jednym z proponowanych rozwiązań SLIM VAT jest ujednolicenie zasad dla VAT oraz podatku dochodowego dotyczących stosowania kursów do przeliczania podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej. Podatnik na zasadzie dobrowolności będzie mógł przyjąć do określenia podstawy opodatkowania w VAT zasady przeliczania wynikające z przepisów o PIT (CIT). Przy wyborze tej opcji podatnik będzie zobowiązany do jej stosowania przez okres 12 miesięcy od początku miesiąca, w którym ją wybrał. Natomiast w przypadku rezygnacji z tej metody podatnik analogicznie będzie zobowiązany do stosowania dotychczasowych metod przeliczania przez co najmniej 12 miesięcy, licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrezygnował z opcjonalnej metody przeliczania.

W okresie stosowania dobrowolnej metody przeliczania mogą zaistnieć transakcje, dla których podatnik nie będzie mógł zastosować zasad przewidzianych dla celów dochodowych np.:

– wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

– nabycie usług, dla których zobowiązanym do rozliczenia pozostaje nabywca,

– otrzymanie częściowych zaliczek.

W takich sytuacjach podatnik zobowiązany będzie zastosować metodę przeliczania zgodną z zasadami VAT.

Korzyści finansowe

Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy

Wydłużenie prawa do odliczenia o jeden miesiąc przy rozliczeniach miesięcznych. Podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji. Wyeliminuje to częste i niepotrzebne, ani dla biznesu ani dla administracji podatkowej, korekty VAT.

Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

Rozwiązanie umożliwi odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego. Zmiana ta oznacza likwidację zakazu odliczenia dla podatników nabywających takie usługi w celu ich odsprzedaży.

Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości

Podniesienie kwoty dla jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł. Limit jednorazowych prezentów przybliżony zostanie (bez zbędnych obowiązków formalnych) w Polsce do średniej UE wartości wprost przypisanych prezentom.

TAX FREE

Zgodnie z projektem ustawy obieg dokumentów w systemie zwrotu podatku podróżnym TAX FREE będzie w pełni elektroniczny. W ramach tego systemu podróżni zagraniczni zakupujący towary na cele prywatne mogą odzyskać VAT zapłacony przy ich nabyciu. Jednym z warunków zwrotu jest wywóz towarów poza terytorium UE potwierdzony przez urząd celny.

Projekt zakłada, że sprzedawca w momencie dokonania sprzedaży będzie zobowiązany wystawić na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych dokument w formie elektronicznej. Forma elektroniczna obowiązywać będzie także przy potwierdzaniu wywozu towarów przez urząd celny. Sprzedawca będzie mógł dokonać zwrotu podatku VAT dopiero po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia wywozu towarów poza teren UE. Dodatkowo proponuje się, aby sprzedawca prowadził ewidencję dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej. Obowiązkowe dla sprzedawców w tej procedurze mają być kasy on-line.

Dla przedsiębiorcy będzie to oznaczało zmniejszenie liczby papierowych dokumentów, przyspieszenie i uproszczenie zwrotu podatku podróżnym. Dodatkowo elektroniczny obieg dokumentów ma wyeliminować problemy z nieczytelnymi, zamazanymi, słabo odbitymi, częściowo widocznymi stemplami oraz różnego rodzaju błędy, np. w datach.

Pakiet Slim VAT również zawiera wiele innych przepisów doprecyzowujących i uzupełniających takich jak:

– wprowadzenie możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty VAT z tytułu importu usług oraz należności celnych na rzecz agencji celnych,

– rezygnacja z zamieszczania PESEL podatników wykreślonych z białej listy oraz tych, którym odmówiono zarejestrowania,

– doprecyzowanie brzmienia art. 113 ust. 13 pkt 1 lit g dotyczącego wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego o dostawy akcesoriów do pojazdów samochodowych oraz motocykli,

– możliwość niestosowania mechanizmu podzielonej płatności dla wszystkich wierzytelności, nie tylko tych, o których mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego,

– możliwość wystąpienia o Wiążącej informacji stawkowej dla towarów sklasyfikowanych wg PKWiU (obecnie jest to możliwe tylko dla towarów klasyfikowanych wg CN oraz PKOB),

– wprowadzenie okresu ważności dla Wiążącej informacji stawkowej – 3 lata,

– rozszerzenie grupy podmiotów upoważnionych do występowania z wnioskiem o uwolnienie środków z rachunku VAT o podmioty, które nie są podatnikami VAT posiadający środki na rachunku VAT np. komornicy lub podmioty zagraniczne.

Źródła:

1. https://www.gov.pl/web/finanse (dostęp z dnia 09.09.2020).

2. https://www.izbapodatkowa.pl/slim-vat-zapowiadane-zmiany,4,2692 (dostęp z dnia 10.09.2020).

3. http://adnpodatki.pl/slim-vat-na-co-sie-przygotowac/ (dostęp z dnia 09.09.2020).

4. https://www.izbapodatkowa.pl/slim-vat-zapowiadane-zmiany,4,2692 (dostęp z dnia 08.09.2020).

5. https://gov.legalis.pl/slim-vat-propozycje-mf-w-zakresie-uproszczenia-rozliczen-vat/ (dostęp z dnia 08.09.2020).

6. https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/4662826,Zmiany-w-VAT-pakiet-Slim-VAT-i-zmiany-w-zakresie-TAX-FREE.html (dostęp z dnia 10.09.2020).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *