Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Różnice kursowe od środków pieniężnych na firmowym rachunku walutowym część 1

Różnice kursowe od środków pieniężnych na firmowym rachunku walutowym część 1

Różnice kursowe występują w sytuacji, gdy należność bądź zobowiązanie występuje w walucie obcej. Podatnik reguluje wówczas zapłatę w walucie obcej, w której powstała należność lub zobowiązanie albo jeszcze w innej walucie innej niż polski złoty.

Jeżeli data powstania należności albo zobowiązania różni się od daty zapłaty, wówczas powstają różnice kursowe.

Należy podkreślić, że różnice kursowe mogą powstać także w innych przypadkach o czym będzie mowa w niniejszej publikacji.

W jakich sytuacjach powstają różnice kursowe

Różnice kursowe poza przypadkiem należności albo zobowiązania a zapłaty mogą powstać także od środków na rachunku walutowym, na którym zgromadzone są środki pieniężne firmy.

Przypadki kiedy powstają różnice kursowe określa zarówno ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 zwana dalej ustawą o PIT) ale i ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 zwana dalej ustawą o CIT). Jak mówi art. 15a ust. 1 ustawy o CIT różnice kursowe:

 • mogą zwiększać przychody, wówczas są to dodatnie różnice kursowe,
 • mogą zwiększać koszty uzyskania przychodów, wtedy będą stanowić ujemne różnice kursowe.

Co niezwykle ważne zarówno ujemne i dodatnie różnice kursowe stanowią koszty albo przychody w prowadzonej działalności gospodarczej jeżeli transakcje zostały przeprowadzone na cele działalności.

Przypadki powstania różnic kursowych zawarte w art. 150 ust. 2 i 3 ustawy o CIT ale i art. 24c ust. 2 oraz 3 ustawy o PIT przedstawiono w poniższych tabelach.

Ujemne różnice kursowe

SkładnikOkoliczności powstania różnicy
Wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBPjest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia
Wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBPjest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia
Wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływujest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni
Wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzieleniajest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni
Wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymaniajest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni

Dodatnie różnice kursowe

SkładnikOkoliczności powstania różnicy
Wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBPjest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia
Wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBPjest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia
Wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływujest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni
Wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzieleniajest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni
Wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymaniajest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni

Kiedy w ogóle można mówić o koszcie i przychodzie podatkowym z tytułu różnic kursowych

Różnice kursowe będą stanowić koszty i przychody podatkowe jeżeli będą różnicami zrealizowanymi a zatem powstała należność, zobowiązanie np. z tytułu dostawy towarów lub usług i wystąpiła zapłata za te dostawy.

Miał miejsce wpływ środków na rachunek walutowy a następnie miał miejsce wypływ tych środków z konta walutowego.

Różnice kursowe niezrealizowane to różnice kursowe wynikające z wyceny bilansowej (zgodnie z ustawą o rachunkowości).

Różnice kursowe od środków firmowych na rachunku walutowym

Podatnik poza obliczeniem różnicy kursowej pomiędzy fakturą (należnością albo zobowiązaniem) a zapłatą ma obowiązek wycenić, rozliczyć różnice kursowe z tytułu rozchodu środków pieniężnych z konta walutowego.

Polega to na tym, iż podatnik weryfikuje:

 • wszystkie wpływy walutowe na dany rachunek w ciągu roku przeliczone po odpowiednim kursie,
 • oblicza ich wartość w polskich złotych,
 • porównuje owe wpływy do rozchodów środków pieniężnych według jednej z trzech wybranych metod.

To jednak jeszcze nie wszystko.

Osoba fizyczna ale i osoba prawna ma wybór

Osoby fizyczne w myśl art. 14b ust. 1 i 2 ustawy o PIT mają prawo:

 1. ustalać różnice kursowe metodą podatkową – dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według form opodatkowania: podatek liniowy, skala podatkowa, ryczałt, karta podatkowa),
 2. ustalać różnice kursowe metodą rachunkową czyli przy zastosowaniu metody ustalania różnic kursowych na podstawie ustawy o rachunkowości – dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą prowadzących pełne księgi rachunkowe.

Podobnie osoby prawne w myśl art. 9b ust. 1 ustawy o CIT mają prawo:

 1. ustalać różnice kursowe metodą podatkową,
 2. ustalać różnice kursowe metodą rachunkową czyli przy zastosowaniu metody ustalania różnic kursowych na podstawie ustawy o rachunkowości.

Wymagania wobec możliwości zastosowania metody rachunkowej

Rozliczanie i wycena różnic kursowych metodą rachunkową wymaga spełnienia wielu ustawowych warunków.

Sprawozdania finansowe za okresy w których podatnicy będą stosować metodę rachunkową muszą być obligatoryjnie badanie przez firmy audytorskie.

Ponadto podatnicy zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej:

 • wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także
 • z wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych.

Wycena ta dla celów podatkowych musi być dokonywana:

 • na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub
 • na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo
 • tylko na ostatni dzień roku podatkowego.

Należy podkreślić, iż termin wyceny musi być stosowany przez pełny rok podatkowy i nie może być zmieniony.

UWAGA: Wybór metody rachunkowej to obowiązek jej stosowania przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda. Wybór metody podatkowej to obowiązek jej stosowania przez minimum jeden rok podatkowy. Wybór metody rozliczania różnic kursowych podatnicy dokonują w zeznaniu rocznym, składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęli jej stosowanie (zeznanie roczne PIT-36, PIT-36L a także CIT-8).

Uwaga na różnice kursowe w ryczałcie

Podatnicy, którzy stosują ryczałt jako formę opodatkowania prowadzonej działalności rozliczają różnice kursowe w następujący sposób:

 1. dodatnie różnice kursowe powiększają przychód,
 2. ujemne różnice kursowe pomniejszają przychód ale osiągnięty tylko w roku, w którym wystąpiły ujemne różnice kursowe.

Rozliczenie wygląda w powyższy sposób ponieważ w ryczałcie nie ewidencjonuje się kosztów uzyskania przychodów. Zatem nie ustala się różnic kursowych z tytułu poniesionych wydatków (nie należy tego utożsamiać z podatkiem VAT).

UWAGA: Dodatnie różnice kursowe w ryczałcie należy opodatkować według stawki ryczałtu właściwej dla przychodu do którego oblicza się różnice kursowe.

Warto też podkreślić, iż dodatnie różnice kursowe ale i ujemne różnice kursowe należy ustalać w przypadku wyceny rozchodu środków pieniężnych na walutowym rachunku firmowym.

Wycena rozchodu środków na rachunku walutowym

Dla przypomnienia różnice kursowe z tytułu rozchodów środków pieniężnych wystąpią, gdy:

 1. po stronie przychodów (dodatnie) – otrzymane lub nabyte środki pieniężne lub wartości pieniężne w walucie obcej w dniu ich wpływu są niższe od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty (lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych), według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,
 2. po stronie kosztów (ujemne) – otrzymane lub nabyte środki pieniężne lub wartości pieniężne w walucie obcej w dniu ich wpływu są wyższe od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty (lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych), według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.
UWAGA: Przy obliczaniu różnic kursowych podatnik ma obowiązek uwzględnić kurs faktycznie zastosowany w przypadku: sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

W praktyce można spotkać się z pewnymi operacjami przeprowadzanymi na rachunku walutowym, które nie wiążą się z powstawaniem różnic kursowych od własnych środków pieniężnych. Są to transakcje, do wyceny których przyjmuje się tzw. kurs historyczny. Jest to kurs, po jakim nastąpiło przeliczenie waluty na złote w dniu jej wpływu na konto walutowe. Jeśli taki kurs stosuje się do wyceny rozchodu waluty z rachunku walutowego, to różnice kursowe od własnych środków pieniężnych nie wystąpią.

Przykład 1

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca czynnym podatnikiem VAT posiada oprócz rachunku firmowego w polskich złotych także i rachunek walutowy prowadzony w USD. Do wyceny środków zgromadzonych na rachunku walutowym stosuje metodę FIFO. Konto zostało założone w 2022r.

W lutym 2022r. na konto walutowe miały miejsce pierwsze wpływy jak i wypływy z konta walutowego:

 1. wpływ 3 lutego 2022r. należności za fakturę sprzedaży w kwocie 3 000 USD,
 2. wpływ 9 lutego 2022r. należności za fakturę sprzedaży w kwocie 2 000 USD,
 3. wpływ 17 lutego 2022r. należności za fakturę sprzedaży w kwocie 500 USD,
 4. zapłata 11 lutego 2022r. należności za fakturę sprzedaży w kwocie 1 000 USD,
 5. zapłata 15 lutego 2022r. należności za fakturę sprzedaży w kwocie 2 500 USD,
 6. zapłata 24 lutego 2022r. należności za fakturę sprzedaży w kwocie 2 000 USD.

Obliczenie różnic kursowych od środków na walutowym rachunku firmowym zaprezentowano w poniższej tabeli. Zastosowano kursy przykładowe.

Obliczenie różnic kursowych od środków na rachunku walutowym

Data operacjiKwota w USDKurs walutyRodzaj kursuKwota w PLNObliczenie różnicy kursowejRóżnica kursowa
03.02.2022+ 3 0003,85Sprzedaży banku11 550
09.02.2022+ 2 0003,75Sprzedaży banku7 500
11.02.2022– 1 0003,90Średni NBP3 9001 000 x (3,90-3,85)50
15.02.2022– 2 5003,80Średni NBP9 5002 000 x (3,80-3,85)
+ 500 x (3,80-3,75)
-75
17.02.2022+ 5003,70Sprzedaży banku1 850
24.02.2022– 2 0003,75Średni NBP7 5001 500 x (3,75-3,75)
+ 500 x (3,75-3,70)
25

Księgowania:

 1. Różnice kursowe dodatnie z wyceny rozchodu środków na koncie walutowym 75 zł:

Wn konto nr 131 – Rachunek walutowy

Ma konto nr 750 – Przychody finansowe

 1. Różnice kursowe ujemne z wyceny rozchodu środków na koncie walutowym – 75 zł:

Wn konto nr 751 – Koszty finansowe

Ma konto nr 131 – Rachunek walutowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *