Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Obowiązki informacyjne zakładu pracy wobec komornika

Obowiązki informacyjne zakładu pracy wobec komornika

Zdarza się, że pracownik danego zakładu pracy popada w długi. Jeśli rozpoczęła się wobec niego egzekucja komornicza, jest pewne, że komornik w pierwszej kolejności zwróci się do zakładu pracy danej osoby z prośbą o udostępnienie konkretnych informacji oraz danych dotyczących dłużnika. Na pracodawcy ciąży bezwzględny obowiązek spełnienia tych żądań, w przeciwnym bowiem razie może zostać ukarany karą grzywny w maksymalnej wysokości do 2000 zł. Obowiązki pracodawcy w tym względzie powstają automatycznie w dniu otrzymania stosownego pisma od komornika. Dokument ten należy potraktować nie tylko jako czysto informacyjny akt, ale także konkretne wezwanie do niewypłacania dłużnikowi pensji (poza częścią, która nie została przeznaczona do zajęcia komorniczego), ani do niewykorzystywania przetrzymanych środków w żaden inny sposób. Zobowiązania te dotyczą całego okresu spłacania długu wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego.

Wezwanie od komornika

W przesłanym do pracodawcy przez komornika piśmie zawiera się informacje dotyczące wysokości kwoty do zajęcia oraz kwoty wolnej od potrąceń. Równocześnie powiadamia się pracodawcę o treści tytułu wykonawczego oraz wniosku wierzycieli o wszczęciu egzekucji z pensji pracownika. Oznaczeniami tytułu wykonawczego są tutaj orzeczenia sądowe, a także bankowe tytuły egzekucyjne.

Pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na wysokość egzekwowanej należności głównej, a także kwotę odsetek i kosztów postępowania sądowego. Dzięki dokładnej analizie tych danych księgowi zatrudnieni w zakładzie pracy mogą dokładnie wyliczyć, jaka suma pieniędzy z pensji pracownika należy się komornikowi bądź też wierzycielowi, Jeśli natomiast chodzi o odsetki, należy pamiętać o tym, że ich wysokość zwiększa się wraz toczącym się postępowaniem egzekucyjnym.

Jaka część wynagrodzenia podlega zajęciu?

Należy mieć świadomość, że komornik zajmuje nie tylko podstawową pensję pracownika, ale także inne otrzymywane przez niego świadczenia, które w normalnych okolicznościach zostałyby mu przekazane przez przełożonego. Dotyczy to m.in. wynagrodzeń za prace zlecone, nagród i premii, a także zysków lub udziałów w funduszach zakładowych związanych z istniejącym stosunkiem pracy.

Ponadto dotyczy to także m.in. dodatkowych wynagrodzeń rocznych, świadczeń urlopowych, środków pozyskiwanych z funduszy socjalnych itp. Sytuacji pracownika w tym względzie nie zmienia nawet zapis o przekazywaniu części wynagrodzenia w formie materialnej (np. w postaci wytworzonych przez firmę produktów). W dalszym ciągu są one bowiem uważane za wynagrodzenie za pracę. W takiej sytuacji wspomniane przedmioty muszą trafić w ręce komornika, który na tej podstawie przeprowadzi egzekucję z ruchomości.

Wymagane przez komornika informacje

Na pracodawcy, który otrzymał pismo od komornika w sprawie jednego ze swoich pracowników ciążą także określone obowiązki informacyjne. Na podstawie przekazanych danych bowiem komornik może zweryfikować stan majątkowy dłużnika. Otrzymanie przez pracodawcę stosownego wezwania oznacza automatycznie konieczność przekazania komornikowi wszystkich interesujących go danych odnośnie do konkretnej osoby. Należy to uczynić w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania wspomnianego dokumentu.

Najpierw należy okazać komornikowi zestawienie kwot periodycznego wynagrodzenia pobieranego przez dłużnika, a także oddzielne zestawienie dochodów pochodzących z innych źródeł. Tyczy się to ostatnich trzech miesięcy, przy czym każdy miesiąc powinien zostać potraktowany oddzielnie. Następnie należy poinformować komornika o tym, w jakiej kwocie i w jakim terminie zadłużenie będzie spłacane wierzycielowi z pensji pracowniczej. W pewnych sytuacjach może się jednak zdarzyć, że nie ma realnej możliwości spłacania zadłużenia w ten sposób. Dotyczy to w szczególności roszczeń innych osób względem środków pochodzących z wynagrodzenia pracowniczego, a także toczącej się przed sądem sprawy o zajęcie wynagrodzenia. Podobnie jeśli egzekucja jest już przeprowadzana przez innych wierzycieli, także może to stanowić istotną przeszkodę na drodze do wypłacania rat danym wierzycielom. O wszystkich tych kwestiach – podobnie jak o różnych zmianach, które zaszły w danej sytuacji, trzeba informować komornika tak szybko, jak to jest tylko możliwe.

Jeśli w trakcie spłacania zadłużenia pracownik zmieni pracodawcę, w wydanym świadectwie pracy trzeba zamieścić stosowną wzmiankę na temat zajęcia wynagrodzenia na poczet spłacania zadłużenia, Trzeba tam wskazać przede wszystkim oznaczenie komornika, który zajął należność, a także numer sprawy egzekucyjnej oraz wysokość potrąconych dotychczas kwot. Jeśli zadłużenie zostało już spłacone w całości lub też umorzone przez komornika bądź wierzyciela, nie trzeba zamieszczać informacji o tym na świadectwie pracy.

Jeśli pracodawca popełnił jakiekolwiek uchybienie względem ciążących na nim zobowiązań, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej zarówno wobec wierzyciela, jak i komornika. Zatrudniający odpowiada jedynie za szkodę wyrządzoną wierzycielowi.

Źródła:

  1. https://kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/558326,Obowiazki-pracodawcy-wobec-komornika.html (dostęp z dnia 25.07.2021 r.)
  2. http://www.vademecumkadrowego.pl/artykul_narzedziowa,793,0,12101,obowiazek-informacyjny-wobec-podmiotu-zewnetrznego.html (dostęp z dnia 27.07.2021 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *