Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Kto i kiedy składa sprawozdanie finansowe

Kto i kiedy składa sprawozdanie finansowe

Jednostki gospodarcze, których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym, maja czas na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022 do 31 marca 2023 roku.

Standardowy termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego to 30 czerwca. Natomiast czas na jego wysłanie to 15 dni od zatwierdzenia, czyli najpóźniej do 15 lipca.

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych mają:

  • firmy, które muszą prowadzić księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości, na przykład ze względu na wysokość przychodów lub status prawny;
  • firmy, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Złożenie w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego do właściwego Krajowego Rejestru Sądowego skutkuje brakiem konieczności jego  składania  przez  Spółki jawne lub spółki partnerskie , jeśli ich przychody są mniejsze niż równowartość 2 mln euro.

Zakres sprawozdania finansowego uproszczonego

Podstawową wersję sprawozdania finansowego opisuje załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości i składa się z:

            – bilansu – wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok             obrotowy;

            – rachunku zysków i strat (sporządzonego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym) –             wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia     wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy;

            – informacji dodatkowych obejmujących wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe             informacje i objaśnienia – które zawierają między innymi opis przyjętych zasad (polityki)             rachunkowości, w tym przyjętych metod wyceny i zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Jeżeli sprawozdanie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta,  w skład takiego sprawozdania dodatkowo wejdzie zestawienie zmian w kapitale własnym (fundusz) oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Sprawozdanie uproszczone dla  jednostki mikro zostało określone w załączniku nr 4 i powinno zawierać:

            – informację ogólną;

            – bilans;

            – informację uzupełniającą do bilansu;

            – rachunek zysków i strat ( jeden wariant).

Sprawozdanie uproszczone dla jednostki małej zostało określone w załączniku nr 5
i powinno zawierać:

            – wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

            – bilans;

            – rachunek zysków i strat ( wariant kalkulacyjny albo wariant porównawczy)

            dodatkowe informacje i objaśnienia.

Postać elektroniczna (bez narzuconego formatu) jest obowiązkowa dla następujących innych dokumentów:

  1. sprawozdanie z działalności;
  2. sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej;
  3. opinia biegłego rewidenta/ sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego;
  4. sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej;
  5. sprawozdanie z działalności jednostki dominującej;
  6. skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Powyższe dokumenty należy przygotować w formie pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, pliku graficznego lub mieszanego i podpisać elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Nie ma obowiązku postaci elektronicznej dla następujących dokumentów składanych ze sprawozdaniem finansowym – można dołączyć do zgłoszenia ich skany:

  1. uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego;
  2. uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty.

Zgłoszenie przez pełnomocnika

Od kwietnia 2019 roku zgłoszenia dokumentów finansowych można dokonać przez profesjonalnego pełnomocnika – radcę prawnego, adwokata bądź prawnika zagranicznego.

Warunkiem jest przekazanie przez Naczelną Radę Adwokacką lub Krajową Radę Radców Prawnych do sądów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości numeru PESEL takiego pełnomocnika. To pozwoli na jego weryfikację przy dokonywaniu zgłoszenia. Przy dokonywaniu zgłoszenia pełnomocnik powinien powołać się na udzielone pełnomocnictwo i podpisać je podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Źródła:

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/643 dostęp z dnia 21.03.2023

https://ksiegowosc.infor.pl/poradniki/1298,Jak-prawidlowo-sporzadzic-sprawozdanie-finansowe.html dostęp z dnia 21.03.2023

https://poradnik.ngo.pl/sprawozdanie-finansowe dostęp z dnia 21.03.2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *