Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jakie są warunki prowadzenia i opodatkowania handlu w Internecie?

Osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą ma obowiązek wyboru formy podatku dochodowego oraz sposobu prowadzenia księgowości. Obowiązuje to obydwie grupy podatników – tych, którzy prowadzą działalność stacjonarnie i tych, którzy prowadzą ją tylko elektronicznie. Nie istnieją oddzielne zasady dla działalności prowadzonych w formie stacjonarnej, a elektronicznej, zasady są te same i odnoszą się do wszystkich podatników.

 

1. Jakie są rodzaje opodatkowania przy sprzedaży internetowej?
  1. Podatek dochodowy wg zasad ogólnych – to zeznanie roczne, które składa się na formularzu PIT-36. Obowiązują tu dwie stawki podatkowe: do 85 528 – 18% (minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr), ponad 85 528 – 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528.
  2. Podatek liniowy – aby wybrać tę formę opodatkowania, należy złożyć odpowiednie oświadczenie do 20 stycznia roku podatkowego. Zeznanie roczne składa się na formularzu PIT-36L. Występuje tu 19% podstawy obliczenia podatku, a stawka 32% w razie nagłego sukcesu finansowego przedsiębiorstwa nie obowiązuje. Warto dodać, że nie obowiązuje tu także kwota wolna od podatku. Osoba, która wybierze formę opodatkowania liniowego nie może rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych wspólnie z współmałżonkiem. Podatek liniowy dotyczy tylko podatników prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie i będących wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej. Jeśli podatnik z takiej działalności uzyskuje przychody ze świadczenia usług wykonywanych w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, traci on w tym roku prawo do opodatkowania podatkiem liniowym i musi wpłacić zaliczki od dochodu osiągniętego od początku roku oraz od odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.
  3. Zryczałtowany podatek dochodowy – od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (wybór wymaga odpowiedniego oświadczenia):
  • karta podatkowa – zwolnienie z prowadzenia ksiąg ewidencyjnych, składania zeznań podatkowych i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, natomiast występuje zobowiązanie do wystawiania faktur lub rachunków oraz przechowywania w kolejności numerów ich kopii przez okres 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym je wystawiono;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – płaci się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

* Zwolnienie z podatku – podlegają mu podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 tys. zł. W momencie przekroczenia tej kwoty zwolnienie przestaje obowiązywać i opodatkowaniu podlega nadwyżka (po upływie roku podatnik znów może starać się o zwolnienie). W razie rezygnacji ze zwolnienia należy przedłożyć odpowiednie pismo. W przypadku firm dopiero wchodzących na rynek takie zawiadomienie należy zgłosić przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej podatkowi VAT.

Uwaga! Zwolnienie nie dotyczy:

  • podatników świadczących usługi jubilerskie, prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa;
  • podatników dokonujących dostaw wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę, nowych środków transportu oraz towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych;
  • podatników nie posiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na terenie kraju;
  • importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca.
2. Jakie jest opodatkowanie siedziby sklepu internetowego ?

Firmy internetowe mogą prowadzić swoją działalność gospodarczą w prywatnych nieruchomościach. Jednak wcześniej powinni sprawdzić, czy nie spowoduje to zmian w sposobie jej użytkowania (w prawie budowlanym). Zmiany te obejmują np. przekształcenie części nieruchomości na magazyn.

Przed dokonaniem tych zmian należy zgłosić je właściwemu organowi. Do takiego zgłoszenia trzeba dołączyć szereg dokumentów. Rada gminy określa wysokość stawki podatku od nieruchomości, która nie może przekroczyć rocznie 0,67 zł od 1 m2 powierzchni i w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej obowiązuje ona, gdy nie jest możliwe wydzielenie części mieszkalnej nieruchomości od części używanej do celów firmowych. Normalna stawka podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części przeznaczonych na prowadzenie firmy wynosi maksymalnie 21,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Kosztami uzyskania przychodu są m.in.: czynsz, opłaty za energię, gaz, ogrzewanie, wodę i Internet (umowa z dostawcą musi być podpisana z firmą podatnika) oraz odsetki od kredytu mieszkaniowego, a także niektóre sprzęty.

3. Jak wygląda ewidencja księgowa przy handlu przez internet?

Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych według zasad ogólnych i podatkiem liniowym muszą prowadzić księgi rachunkowe albo podatkową księgę przychodów i rozchodów. Kryterium wybory w tym przypadku stanowi przychód. Księgi rachunkowe – dotyczą osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Z zasad rachunkowości określonych ustawą można korzystać także od początku następnego roku obrotowego, jeśli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe od równowartości w walucie polskiej 1,2 mln euro. Jednak wcześniej należy powiadomić o tym urząd skarbowy.

4. Czy trzeba wystawiać faktury?

Ich wystawianie jest obowiązkowe. Podatnik, który nie spełni tego obowiązku, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych. Natomiast jeśli podatnik wystawi fakturę lub rachunek w sposób nierzetelny albo takim dokumentem posługuje się, grozi mu grzywna do 240 stawek dziennych. Z kolei kara grzywny za wykroczenie skarbowe grozi przedsiębiorcy, który nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury, rachunku abo dowodu zakupu towarów.

E-faktury – korzystna dla sprzedających i kupujących usługi oraz dobra niematerialne za pośrednictwem Internetu. Sposób i warunki przesyłania faktur elektronicznych oraz zasady ich przechowywania i niezwłocznego udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej określa Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. Faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy po pierwsze obie strony wyrażą na to zgodę oraz gdy faktury zachowają swoją autentyczność pochodzenia i integralność treści (również w sposobie przechowywania) i dzieje się tak zwłaszcza, kiedy zawierają bezpieczny podpis elektroniczny lub w przypadku wykorzystania elektronicznej wymiany danych (EDI). Ponadto jednym ze sposobów spełnienia tego warunku jest dokument potwierdzający, że adres e-mail, z którego wysłano fakturę, wynika z dowodów związanych z transakcją (np. podanie w umowie adresów e-mail wystawcy faktury i jej odbiorcy).

5. Czy trzeba rejestrować obroty na kasie fiskalnej?

Obowiązuje kara za nierejestrowanie obrotu za pomocą kasy fiskalnej – grzywna do 180 stawek dziennych. Dodatkowo naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala – za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących – zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W przypadku niezależnego od podatnika braku kasy rejestrującej, ten zobowiązany jest do posiadania rezerwowej kasy, a jeśli takiej nie posiada, nie może dokonywać sprzedaży. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu mają możliwość odliczenia od podatku kwotę każdego zakupu kas rejestrujących w wysoko!ci 90% jej ceny zakupu, ale nie więcej niż 700 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *