Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jak rozliczyć podatek za pracownika będącego obywatelem Ukrainy?

Obywatele Ukrainy, którzy pracują w Polsce, na podstawie prawa podatkowego mogą, przyjmować status rezydentów lub nierezydentów, w zależności od miejsca zamieszkania. Między innymi, to właśnie od statusu obywatela Ukrainy będzie zależało rozliczenie jego podatku.

Posiadanie statusu rezydenta jest związane z uzyskaniem tzw. Certyfikatu bezpieczeństwa wydawanego przez organ podatkowy, który to w certyfikacie potwierdza miejsce zamieszkania, tak by można było ustalić jakim przepisom podatkowym podlegać będzie dany obywatel.

Ważnym jest, by pamiętać, że większości krajów wykorzystuje dwie zasady opodatkowania dochodów:

  1. zasada rezydencji – podlegają jej wszystkie dochody uzyskane przez podatnika zamieszkującego dany kraj (nie ma znaczenia źródło powstania tych dochodów),
  2. zasada źródła – podlegają jej tylko dochody, które powstały w tym kraju (nie ma znaczenia miejsce zamieszkania danego podatnika).
UWAGA!
Polska aktualnie posiada około 90 umów zawartych z innymi państwami w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania (por. art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zatem, Polska jest stroną umowy z Ukrainą z dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 63, poz. 269), na podstawie której podatek za obywatela Ukrainy nie musi być rozliczany podwójnie.

Status rezydenta podatkowego

Status rezydenta w Polsce wiąże się z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. W tym wypadku, wszystkie dochody osiągane przez cudzoziemca podlegać będą opodatkowaniu i nie ma znaczenia gdzie takowe powstaną.

Co więcej, obywatel Ukrainy posiadający status rezydenta w Polsce jest zobowiązany do zamieszkania na terytorium RP Polskiej, ponadto musi posiadać na nim centrum interesów osobistych bądź gospodarczych, a dodatkowo koniecznym jest by przebywał na terenie Polski dłużej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego.

Należy zwrócić uwagę na to, że posiadanie przez obcokrajowców statusu rezydenta w Polsce oznacza, że podlegają oni takim samym zasadom podatkowym, jak polscy obywatele będący pracownikami. W związku z powyższym, aby rozliczyć podatek za pracownika posiadającego obywatelstwo Ukraińskie należy wykorzystać odpowiedni (stosowny do uzyskiwanych przychodów) formularz spośród wymienionych: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Pracodawcy zatrudniający obywateli ze statusem rezydentów, są zobligowani do naliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy, jak i również rozliczania się z nich do 20. dnia każdego miesiąca. Ponadto, w ich gestii jest wystawianie PIT-11, lub PIT-40 do końca lutego, roku następującego po roku podatkowym. Co więcej, pracodawcy mają obowiązek składania rocznej deklaracji PIT-4R.

Status nierezydenta podatkowego

Pracownicy będący obywatelami Ukrainy, nie posiadający statusu rezydenta podlegają prawu podatkowemu wyłącznie w sferze wypracowanych dochodów w Polsce.

W tej sytuacji obowiązuje tak zwany ograniczony obowiązek podatkowy. W związku z tym, że nierezydenci nie posiadają stałego miejsca zamieszkania w Polsce, ich rozliczenie podatkowe dotyczy dochodów wypracowanych przez nich na podstawie świadczenia pracy w Polsce, na podstawie stosunku służbowego, pracy, pracy nakładczej, a także spółdzielczego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście lub działalności gospodarczej prowadzonej przez zakład zagraniczny w Polsce.

W ślad za ustawą podatkową, pracownik nierezydent, uzyskuje dochód z tytułu służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub też spółdzielczego stosunku pracy. Zatem podatek za pracownika, który jest obywatelem Ukrainy, należy rozliczyć na zasadach ogólnych według skali podatkowej, należy też złożyć PIT-40 (jeśli pracownik złoży do pracodawcy PIT-12 czyli oświadczenie, że nie chce sam wypełniać PIT), lub sam pracownik może złożyć PIT-37 do 30. kwietnia roku następnego. Pracodawca musi złożyć PIT-11 do odpowiedniego Urzędu Skarbowego, a także dostarczyć go swojemu pracownikowi. W sytuacji gdy nierezydent wykonuje działalność osobiście na podstawie kontraktu menadżerskiego lub umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, to jego dochody podlegają podatkowi zryczałtowanemu z 20% stawką. Tutaj płatnikiem jest pracodawca, czy też usługodawca, zatem pracownik nie musi składać rozliczenia PIT.

Urząd Skarbowy

Aby ustalić właściwy Urząd Skarbowy dla nierezydenta, należy wziąć pod uwagę jego miejsce zamieszkania, wtedy gdy pobór podatku odbywa się za pośrednictwem płatnika, lub miejsce pobytu podatnika, gdy pobór obywa się bez pośrednictwa płatnika. Kluczowe też jest miejsce pracy z tytułu jakiego wypracowywany został przychód.

Reasumując, w zależności od miejsca zamieszkania pracownika z Ukrainy, podatek może zostać pobrany w Polsce lub na Ukrainie. Ważnym jest, by pamiętać, że spełnienie warunku i posiadanie statusu rezydenta w Polsce, wiąże się z podleganiem jego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Z kolei, gdy pracownik nie posiada statusu rezydenta, podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Podsumowując, podatek za pracownika będącego obywatelem Ukrainy jest rozliczany tak samo jak za polskich pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *