Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jak długo przechowywać księgi po rozliczeniu straty podatkowej?

Jak długo przechowywać księgi po rozliczeniu straty podatkowej?

Obowiązujące w Polsce prawo podatkowe zobowiązuje podatników do przechowywania dokumentów księgowych za lata, w których zostały odnotowane określone straty podatkowe. Trzeba to robić aż do momentu upływu okresu przedawnienia, który został przewidziany dla zobowiązań podatkowych w ordynacji podatkowej. Dotyczy to okresu 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do odnotowania wspomnianych strat (dotyczy to roku złożenia deklaracji podatkowej za poprzedni rok). Zasadniczo nie ma tutaj znaczenia fakt, kiedy dana strata została rozliczona. Może się to stać w dowolnym okresie rozliczeniowym. Nieistotne jest też, czy faktycznie wpływa ona na zmniejszenie dochodów wskutek jej odliczenia od dochodów, czy też nie. Warto dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda rozliczanie strat podatkowych oraz jak długo trzeba przechowywać księgi podatkowe, aby nie narazić się na ewentualne konsekwencje natury prawnej.

Rozliczanie strat podatkowych w praktyce

Obowiązujące w Polsce prawo podatkowe jasno wskazuje, że za dochód ze źródła przychodów należy uważać nadwyżkę całościowej kwoty przychodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nad kosztami osiągnięcia zysku w określonej wysokości odnotowanymi w danym roku podatkowym.

W sytuacji, gdy wydatki na prowadzenie firmy okazują się wyższe niż przychody z działalności gospodarczej, powstała w ten sposób różnica staje się stratą ze źródła przychodów. W takiej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do pomniejszenia dochodów uzyskanych w danym okresie rozliczeniowym o wysokość straty podatkowej powstałej z tego samego źródła. Podatnik w tej kwestii ma do wyboru dwie drogi. Może on zatem albo obniżyć jednorazowo dochód z danego źródła w jednym z pięciu kolejno następujących po sobie lat podatkowych, albo pomniejszać corocznie dochody przez 5 lat podatkowych. W tym pierwszym przypadku kwota obniżenia nie powinna przekraczać 5 000 000 zł. Nieodliczoną kwotę rozlicza się w pozostałych latach pięcioletniego okresu. W drugim przypadku natomiast wysokość corocznego pomniejszenia nie może przekroczyć 50 procent wspomnianej kwoty.

Organy podatkowe a straty podatkowe

Może się zdarzyć, że organy podatkowe zakwestionują wysokość strat poniesionych przez podatnika. Dzieje się tak w drodze wydanej specjalnie pisemnej decyzji. W takiej sytuacji organ podatkowy w trakcie przeprowadzonego postępowania podatkowego stwierdza na przykład, że dany podmiot nie złożył deklaracji podatkowej lub też w złożonym dokumencie nie została wykazana żadna strata. Podobnie dzieje się również wówczas, gdy wysokość poniesionej straty nie jest tożsama z wysokością strat wskazaną w deklaracji. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy poniesiona strata staje się przesłanką do uzyskania prawa do skorzystania z określonych ulg podatkowych na ściśle określonych zasadach.

Okres przechowywania ksiąg podatkowych

Aktualnie obowiązujące przepisy Ordynacji podatkowej wskazują ponad wszelką wątpliwość, że podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe, muszą przechowywać zarówno te księgi, jak i inne dokumenty aż do czasu, gdy dojdzie do przedawnienia się konkretnego zobowiązania podatkowego. Do takiego przedawnienia dochodzi po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym trzeba było uiścić określoną należność podatkową. Niekiedy dochodzi również do przedłużenia tego terminu, do czego przyczynia się zawieszenie bądź przerwanie biegu terminu zawieszenia.

Trzeba mieć świadomość, że do różnego rodzaju zobowiązań podatkowych ciążących na wielu podatnikach zalicza się także zobowiązanie danej osoby bądź podmiotu gospodarczego do zapłacenia podatku na rzecz Skarbu Państwa lub organu administracyjnego danego województwa, powiatu bądź gminy. Należność ta powinna zostać uiszczona w określonej wysokości, terminie oraz miejscu wyznaczonym do tego w obowiązujących przepisach prawa podatkowego.

Weryfikacja rozliczeń przez organy podatkowe

Organy podatkowe mogą ustalać dochody podatników uzyskane przez nich w danym roku podatkowym, uwzględniając przy tym rozliczenia z tytułu strat poniesionych przez podatników w ciągu pięciu minionych lat podatkowych. Podatnik przy składaniu zeznań o wysokości dochodów uzyskanych w konkretnym roku podatkowym powinien mieć świadomość tego, że kontrole i weryfikacje zeznań przez organy podatkowe mogą także odbywać się przy zwróceniu uwagi na zdarzenia gospodarcze, do którego doszło nawet 5 lat wstecz. Straty, które mogą być pokryte z dochodów osiągniętych w kolejnych latach podatkowych, w praktyce oznaczają bowiem możliwość obniżenia podstawy opodatkowania, co w konsekwencji wpływa także na zmniejszenie wysokości należnego podatku do zapłacenia.

W przeprowadzanych postępowaniach podatkowych oraz kontrolnych dotyczących określenia wysokości zobowiązań podatkowych zwraca się zatem uwagę na podstawę opodatkowania. Jej wysokość zależy bowiem nie tylko od wysokości przychodów i kosztów, ale także rodzaju i wysokości określonych ulg podatkowych. Weryfikujące straty podatkowe organy powinny zatem wydać określone decyzje określające straty podatnika w danym okresie.

Źródła:

  1. https://www.podatki.biz/artykuly/okres-przechowywania-ksiag-po-rozliczeniu-straty-podatkowej_64_48024.htm (dostęp z dnia 02.12.2021 r.)
  2. https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/ordynacja-podatkowa/5214524,Jak-dlugo-trzeba-przechowywac-ksiegi-podatkowe-i-dowody-ksiegowe.html (dostęp z dnia 03.12.2021 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *