Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Czym się różni wynagrodzenie netto i brutto?

bussines (13)

Pojęcie wynagrodzenia netto i brutto jest inaczej utożsamione w przypadku osoby prywatnej a inaczej u przedsiębiorcy.  Osoba prywatna posługuje się w/w pojęciami w innym kontekście, niżeli osoba, która prowadzi swoją działalność gospodarczą. Dlatego tak ważne jest poznanie oby dwóch przypadków.

  1. DLA OSOBY PRYWATNEJ – netto i brutto, co to?

Osoba prywatna otrzymuje wynagrodzenie netto za wykonywaną pracę, co miesiąc na swoje konto bankowe. Jest to jej realny przychód. Natomiast wynagrodzenie brutto to przychód, który jest potrącany o podatek i składki ZUS. Tak więc faktycznie osoba prywatna widzi swoje wynagrodzenie w formie brutto, ale otrzymuje do ręki tylko kwotę netto, a więc pomniejszoną o podatek i składki.

 

Dla przykładu: Osoba X posiadająca umowę o dzieło otrzymuje za swoją pracę (wykonane zlecenie/zadanie) wynagrodzenie brutto w kwocie 1000 zł, ale trafia do jej rąk zaledwie 910 zł.

Czym jest różnica brutto a netto?

Na powyższym przykładzie widać, że podatek wg stawki 18% wy­nosi 90 zł, a za­tem wy­na­gro­dze­nie netto (po po­trą­ce­niu o po­da­tek) wy­nosi 910 zł.

 

Widoczna różnica pomiędzy kwotą brutto a netto jest więc prosta. Jednakże w każdej sytuacji te różnice wyglądają zupełnie inaczej, zależne są głównie od tego gdzie wykonuje się pracę tzn. w jakiej firmie i w jakim kraju. A mianowicie, w zależności od tego czy jest to:

  • praca dla pol­skiej firmy –  kwoty netto i brutto za­wsze będą różne, ponieważ polska firma odprowadza po­da­tek do­cho­dowy, a w nie­któ­rych przy­pad­kach rów­nież składki ZUS;
  • praca za gra­nicą – kwoty netto i brutto rów­nież będą inne, ponieważ firma za­gra­niczna od­pro­wa­dza po­da­tek i ewen­tu­al­nie składki ubez­pie­cze­niowe w kraju, w któ­rym dana osoba pra­cu­je;
  • praca zdalna dla za­gra­nicz­nej firmy – jeśli pra­ca­ zdal­na (z Polski) wykonywana jest dla za­gra­nicz­nej firmy, mię­dzy kwotą netto i brutto naj­czę­ściej nie bę­dzie róż­nicy, ponieważ firma za­gra­niczna naj­czę­ściej nie od­pro­wa­dza żad­nego po­datku w swoim kraju, ale prze­lewa ca­łość kwoty i dana osoba musi sama od­pro­wa­dzić po­da­tek sa­mo­dziel­nie w Polsce;
  • praca dla osoby pry­wat­nej bez firmy – jeżeli wykonuje się daną pracę dla osoby prywatnej, która nie jest firmą to kwoty netto i brutto będą za­wsze ta­kie same, ponieważ osoba pry­watna bez firmy ni­gdy nie bę­dzie od­pro­wa­dzać po­datku ani skła­dek ubez­pie­cze­nio­wych. Tutaj rów­nież otrzy­muje się ca­łość kwoty na swoje konto.

 

DLA PRZEDSIĘBIORCY – netto i brutto, co to?

W tym wypadku, przedsiębiorca traktuje pojęcie wynagrodzenia netto i brutto zupełnie inaczej niżeli osoba prywatna. Dla przedsiębiorcy różnica między netto a brutto dotyczy podatku VAT.

 

Dla przykładu: Przedsiębiorca X za wykonanie strony internetowej otrzymał wynagrodzenie brutto 1230 zł, a więc netto otrzymał zaledwie 1000 zł.

Czym jest różnica brutto a netto?

W przypadku wykonania strony internetowej stawka VAT wynosi 23%, oznacza to, że do ceny netto należy doliczyć VAT i otrzymana kwota oznacza cenę brutto. Jeżeli przedsiębiorca nie będzie podatnikiem VAT to nie będzie żadnej różnicy będzie netto, a brutto.

 

Podsumowując, należy rozumieć wynagrodzenie brutto – jako całość kwoty, a netto – tę kwotę jaką otrzymuje się faktycznie do ręki, po potrąceniu podatku i składek ZUS. Jak widać z powyższych wyjaśnień, niekiedy nie będzie żadnych różnic pomiędzy kwotami netto, a brutto, ale niekiedy mogą one wystąpić w określonych przypadkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *