Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Czym są i jak tworzy się sprawozdania finansowe?

Czym są i jak tworzy się sprawozdania finansowe?

Sprawozdania finansowe to pisemne zapisy, które ukazują działalność gospodarczą i wyniki finansowe firmy. Są często kontrolowane przez agencje rządowe, księgowych, a nawet i kontrahentów w celu zapewnienia dokładności i wiarygodności przedsiębiorstwa. Opracowane sprawozdania finansowe są także wykorzystywane do celów podatkowych, inwestycyjnych lub marketingowych.

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe zawiera:

  • bilans;
  • rachunek zysków i strat;
  • rachunek przepływów pieniężnych.

Bilans przedstawia skrócony opis całkowitych aktywów, pasywów i kapitału własnego akcjonariuszy firmy. Jest to najczęściej wyrażane jako aktywa = pasywa + kapitał własny. Takie zestawienia określają bieżący nominał aktywów w danym momencie, pokazując ich zamortyzowaną wartość. Aktywa mogą obejmować zarówno nieruchomości fizyczne (takie jak nieruchomości, zapasy), jak i wartości niematerialne (takie jak należności, patenty). Zobowiązania obejmują wszystkie pieniądze należne od firmy, w tym niespłacone pożyczki, kredyty, nieopłacone produkty i usługi.

Rachunek zysków i strat pokazuje przychody firmy w stosunku do jej wydatków w ustalonym okresie. Wymienione są w nim poszczególne źródła dochodów i wydatków. Następnie całkowite wydatki są odejmowane od całkowitego przychodu w celu określenia dochodu netto firmy. Dochód netto reprezentuje więc zysk osiągnięty przez przedsiębiorstwo w danym okresie.

Rachunek przepływów pieniężnych zawiera przegląd sposobów, w jaki firma generuje środki pieniężne na spłatę swoich długów, finansowanie działalności i dokonywanie inwestycji. Pozwala zrozumieć, skąd pochodzą pieniądze firmy i jak są wydawane. W takim oświadczeniu nie stosuje się konkretnej formuły, ale po prostu wymienia działalność przedsiębiorstwa w zakresie wytwarzania środków pieniężnych w dedykowanym okresie.

Kto jest odpowiedzialny za sprawozdania finansowe?

Chociaż często zdarza się, że sprawozdania finansowe są poddawane kontroli, ważne jest, aby zrozumieć, że audytorzy nie mają obowiązku ich przygotowywać. Wyłączną odpowiedzialnością kierownictwa firmy jest stworzenie rachunków w prawdziwy i uczciwy sposób. Audytor jest tylko po to, aby dokonać przeglądu informacji zebranych, a nie samemu je łączyć i opracowywać.

Zespół finansowy firmy powinien prowadzić dokumentację księgową za rok i najprawdopodobniej będzie przygotowywał rachunki zarządcze bardziej regularnie niż rachunki na koniec roku. Będą one zwykle przygotowywane co miesiąc i stanowią bardziej skondensowaną wersję informacji, które zostaną włączone do sprawozdania końcowego na koniec roku. Kierownictwo może je wykorzystać do monitorowania wyników finansowych przez cały rok.

Ostatecznie sprawozdanie finansowe określa rentowność firmy za rok. Czyni to, biorąc całkowity przychód za dany okres i zmniejszając go o wszelkie wydatki poniesione w ciągu 12 miesięcy. Zysk brutto jest również przedstawiany przez pokazanie całkowitego przychodu minus koszt sprzedaży. Rachunek zysków i strat jest dobrym wskaźnikiem zdolności firmy do generowania zysku i jest ważnym raportem dla inwestorów do przeglądu.

Bilans zawiera migawkę aktywów i pasywów firmy na koniec okresu. Jego struktura pozwala osobie go przeglądającej zobaczyć długoterminowe i obrotowe aktywa firmy, a także długoterminowe i bieżące zobowiązania firmy. Oprócz aktywów i pasywów firmy, bilans pokazuje również kapitał własny, jaki właściciele mają w firmie, a także inne pozycje, takie jak kapitał zakładowy.

Czym są przychody operacyjne i nieoperacyjne?

Przychody operacyjne to przychody uzyskane ze sprzedaży produktów lub usług firmy. Dla przykładu przychody operacyjne producenta samochodów byłyby realizowane poprzez produkcję i sprzedaż samochodów, czyli są one generowane z podstawowej działalności firmy.

Z kolei przychody nieoperacyjne to przychody uzyskane z działalności niezwiązanej z podstawową działalnością gospodarczą, czyli wykraczają one poza podstawowe funkcje przedsiębiorstwa. Niektóre przykłady przychodów nieoperacyjnych obejmują:

  • odsetki zarobione od gotówki w banku;
  • dochód z wynajmu nieruchomości;
  • dochody z partnerstw strategicznych, takich jak wpływy z płatności tantiem;
  • dochód z ekspozycji reklamowej znajdującej się na terenie firmy.

Pozostałe dochody to dochody uzyskane z innej działalności. Mogą one obejmować zyski ze sprzedaży aktywów długoterminowych, takich jak grunty lub pojazdy.

Dlaczego sprawozdania finansowe są ważne?

Inwestorzy i analitycy finansowi polegają na danych finansowych, aby analizować wyniki firmy i przewidywać przyszły kierunek cen akcji firmy. Jednym z najważniejszych zasobów rzetelnych i zbadanych danych finansowych jest raport roczny, który zawiera sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa.

Zestawienia te są wykorzystywane przez inwestorów, analityków rynkowych i wierzycieli do oceny sytuacji finansowej i potencjału zarobkowego firmy. Trzy główne raporty sprawozdania finansowego to bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych. 

Źródła:

  1. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00245 (dostęp z dnia 14.07.2022 r.)
  2. https://rachunkowosc.com.pl/uproszczenia-przy-podpisywaniu-sprawozdan-finansowych-przez-wieloosobowy-zarzad (dostęp z dnia 16.07.2022 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *