Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Czy można odwołać się od decyzji urzędu skarbowego?

bussines-44

Jeżeli podatnik stwierdzi, że decyzja wydana przez urząd skarbowy jest niezgodna — narusza jego prawa, może wnieść do niej odwołanie.

Jednakże przed złożeniem odwołania, należy wpierw zapoznać się z podstawowymi informacjami, które pomogą w prawidłowym skierowaniu odwołania. Należy dowiedzieć się, jaki jest termin na złożenie odwołania, jakie elementy musi zawierać odwołanie, do kogo należy je skierować itp.

Do kiedy należy złożyć odwołanie do decyzji urzędu skarbowego?

Wyżej wymienione odwołanie do wydanej decyzji przez urzędników, podatnik powinien skierować do dyrektora danej izby skarbowej. Przy czym musi pamiętać, że na skierowanie odwołania ma tylko 14 dni, a termin liczony jest od dnia następnego, w którym otrzymał decyzję.

Oznacza to, że jeżeli podatnik otrzymał dokument z decyzją w poniedziałek, to termin rozpoczynający 14 dni liczony będzie dopiero od wtorku. Jeżeli jednak dany dzień wypadnie w dzień wolny od pracy, to termin ten zostaje przesunięty, a więc wydłużony o jeden dzień bądź więcej. Tak więc, w sytuacji, gdy podatnik otrzyma decyzję w piątek -termin ten zostanie wydłużony o dwa dni (weekend). Tak więc liczony termin rozpocznie się dopiero w poniedziałek. Jeżeli chodzi o termin do kiedy podatnik może skierować odwołanie do decyzji, wygląda to tak samo.

Należy tu także podkreślić, że podatnik musi złożyć swoje odwołanie za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję.

Co jeśli podatnik nie dotrzyma terminu złożenia odwołania?

Jeżeli podatnik nie skieruje odwołania od decyzji do 14 dni, decyzja wydana przez urząd skarbowy stanie się wiążąca i ostateczna. Nie oznacza to jednak, że już nic nie da się zrobić. Podatnik ma jeszcze prawo złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od otrzymania decyzji. Należy ją złożyć na piśmie do właściwej izby skarbowej.

Podatnik ma jeszcze możliwość zakwestionowania decyzji ostatecznej. Powinien w tym wypadku stwierdzić jej nieważność, aby jednak tego dokonać, musi zaistnieć jedna z sytuacji, które wymienione są w art. 156 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego:
– została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości,
– dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
– została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie,
– zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa,
– została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,
– była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
– w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą.

* W przypadku, gdy z ww. czterech pierwszych przyczyn upłynęło już 10 lat (od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji), to podatnik nie ma prawa stwierdzenia do niej nieważności, ponieważ wystawiona decyzja osiągnęła już pewne skutki prawne, nieodwracalne.

Co musi zawierać odwołanie do decyzji urzędu skarbowego?

Odwołanie do decyzji musi zawierać niezbędne elementy, które znajdują się w art. 168 § 2 ordynacji podatkowej, są to między innymi:
– treść żądania,
– wskazanie osoby, od której pochodzi,
– adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju,
identyfikator podatkowy.

Co leży w obowiązkach organu skarbowego?

Organ podatkowy zmuszony jest do realizowania spraw podatkowych w jak najszybszym terminie. Zgodnie z art. 139 ordynacji podatkowej:

  • załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej,
  • niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawianych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie,
  • załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, a sprawy, w której przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy — nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

    Należy podkreślić tutaj, że w sytuacji, gdy dany organ skarbowy nie załatwi sprawy w wyznaczonym terminie jest zobowiązany do powiadomienia podatnika o zaistniałej sytuacji wraz z podaniem przyczyny oraz wskazaniem nowego terminu załatwienia danej sprawy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *