Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z epidemią

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z epidemią

Ministerstwo Finansów zamieściło następujące aktualności oraz wyjaśnienia: „Objaśnienia podatkowe z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”. Objaśnienia te mają na celu uporządkowanie przyjętych narzędzi (tarcze antykryzysowe, rozporządzenia Ministerstwa Finansów) dla podatników, których dotknęła epidemia COVID-19.

Powyższe objaśnienia skierowane są do:

– przedsiębiorców,

– pracodawców,

– inwestorów,

– innowatorów,

– obywateli,

Każda z tych grup była adresatem zmian w przepisach, które to zostały wprowadzone w czasie pandemii.

Warto podkreślić, że zastosowanie się do objaśnień podatkowych z dnia 21 lipca 2020 r. powodować będzie objęcie podatnika ochroną prawno-podatkową.

Objaśnienia podatkowe odnoszą się głównie do korzystania przez podatników z preferencji w podatku od nieruchomości, polegających między innymi na zwolnieniu z tego podatku, wprowadzonym uchwałą rady gminy dla podatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Z przepisu art. 15 ustawy COVID-19 wynika, iż rada gminy może wprowadzić (w drodze uchwały) za część roku 2020, zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Dlatego też ze zwolnienia mogą korzystać tylko podmioty wskazane w powyższym przepisie, czyli podmioty będące podatnikami podatku od nieruchomości.

Warto zwrócić uwagę, że zwolnienie nie może zostać wprowadzone dla podmiotów wydzierżawiających swoje nieruchomości innym podmiotom na prowadzenie działalności gospodarczej. W takim przypadku nie są oni podmiotami określonymi w ustawie (przedsiębiorcami), którym to płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że rozwiązanie o którym mowa w art. 15p ustawy COVID-19, nie ma charakteru obligatoryjnego dla gminy. Stanowi jedynie podstawę prawną do samodzielnego działania jednostek samorządu terytorialnego (w ramach autonomii podatkowej tychże jednostek) w zakresie stosowania narzędzi służących do wsparcia przedsiębiorców w trudnym okresie związanym z panująca epidemią oraz na zapobieganie zwłaszcza utraty ich płynności finansowej. Wszystkie proponowane rozwiązania są elastyczne dlatego też każda z gmin ma możliwość ich dostosowania do sytuacji podatników działających na jej terenie oraz (co także istotne) do możliwości finansowych gminy.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że gmina nie ma obowiązku podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dlatego też jeśli nie została podjęta uchwała w tych sprawach przez radę gminy, to podatnik od nieruchomości, którego nieruchomości lub obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu tym podatkiem położone są na terenie tej gminy, niestety nie może korzystać z takich preferencji.

W celu skorzystania z preferencji w podatku od nieruchomości według objaśnień podatkowych z 21 lipca 2020 nie jest konieczne złożenie wniosku o zastosowanie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Natomiast w objaśnieniach tych podkreślono, że jednak należy mieć na względzie przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Tak więc okolicznością mającą wpływ na wysokość opodatkowania w roku podatkowym jest korzystanie przez podatnika ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwały rady gminy wprowadzającej to zwolnienie, podjęte na podstawie art. 15p ustawy COVID-19. Dodać warto, iż w wymienionych objaśnieniach wskazano ponadto, że jeżeli podatnik korzysta na podstawie uchwały gminy ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w określonym czasie, to po jego upływie również ma się do czynienia z okolicznością, o której mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach lokalnych (jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie).

Dlatego też podatnik spełniający warunki określone w uchwale i korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, ma obowiązek złożyć nową informację na podatek od nieruchomości (osoba fizyczna) lub skorygować deklarację na ten podatek (osoba prawna):

– od miesiąca, od którego korzysta ze zwolnienia oraz

– od miesiąca, od którego będzie opłacać podatek.

Warto zaznaczyć, iż przepisy ustawowe stanowiące podstawę stosowania preferencji, nie przewidują dodatkowych warunków, jakie musi spełniać podatnik korzystający z tychże preferencji. Natomiast w objaśnieniach podatkowych z 21 lipca 2020 r. wskazano jednak, że preferencje są skierowane do podatników, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Dlatego też powiedzieć można, iż pogorszenie płynności finansowej z powodu epidemii jest warunkiem samym w sobie skorzystania z preferencji. Tak więc podatnik musi warunek ten spełnić. Z powyższego wynika więc, że gmina może w uchwale określić sposób udokumentowania pogorszenia płynności finansowej (odpowiednie oświadczenie w tej sprawie, które będzie pełniło tylko rolę informacyjną). Zwłaszcza uzasadnione to będzie w przypadku, gdy ze zwolnienia skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, dla których to spełnienie warunku pogorszenia płynności finansowej nie będzie oczywiste.

Gmina może nałożyć na podatników obowiązek złożenia oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej, gdyż zastosowanie preferencji prowadzi do pozbawienia gminy części swoich dochodów własnych. Dlatego gmina poprzez taki obowiązek chce zminimalizować ryzyko związane z nieuprawnionym korzystaniem z preferencji przez podatników niespełniających warunków niezbędnych do stosowania wsparcia podatkowego. Pamiętać należy jednak, że od złożenia takiego oświadczenia nie może być uzależnione skorzystanie np. ze zwolnienia, gdyż warunku takiego nie przewidziano w ustawie COVID-19.

Ujęcie w księgach rachunkowych ulgi w zakresie podatku od nieruchomości, w momencie gdy sytuacja finansowa przedsiębiorstwa pogorszyła się wskutek epidemii COVID-19 i gmina uchwaliła zwolnienie z tego podatku za część 2020 r.

Jednostka, która złożyła deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 za 2020 r. i następnie została objęta postanowieniami uchwały rady gminy wprowadzającej za część roku 2020 r. zwolnienie z podatku od nieruchomości, powinna w księgach rachunkowych zmniejszyć zobowiązanie z tytułu tego podatku.

Biorąc pod uwagę fakt, iż powyższe zwolnienie jest skutkiem działań państwa będących pomocą skierowaną do jednostek prowadzących działalność gospodarczą w trakcie trwania COVID-19, powinno być ono zaklasyfikowane jako przychód jednostki, bowiem zmniejszenie zobowiązania spowoduje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli (art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości).

Zmniejszenie zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości jest zdarzeniem pośrednio związanym z działalnością operacyjną jednostki, zatem w myśl art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości, wskazane jest odniesienie równowartości zmniejszenia tego zobowiązania w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi.

Źródła:

1. https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-21-lipca-2020-r-ws-nowych-preferencji-stosowanych-w-zwiazku-z-ponoszeniem-negatywnych-konsekwencji-ekonomicznych-z-powodu-covid-19 (dostęp z dnia 26.11.2020 r.)

2. http://www.vademecumpodatnika.pl/artykul_narzedziowa,1174,0,19754,stan-epidemii-a-platnosc-podatku-od-nieruchomosci.html (dostęp z dnia 26.11.2020 r.)

3. https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/podatek-od-nieruchomosci/3648966,Podatek-od-nieruchomosci-gmina-moze-zwolnic-z-podatku-i-przedluzyc-termin-platnosci-rat.html (dostęp z dnia 27.11.2020 r.)

4. https://www.gov.pl/web/finanse/jednostki-sektora-prywatnego-oraz-jednostki-sektora-finansow-publicznych-z-osobowoscia-prawna-z-wylaczeniem-jednostek-dzialajacych-na-rynku-finansowym (dostęp z dnia 30.11.2020 r.)

5. file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/OBJA%C5%9ANIENIA_PODATKOWE_-_15072020_(1).pdf rozdział IV (dostęp z dnia 30.11.2020 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *