Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

VAT – jak rozliczać import usług ?

VAT – jak rozliczać import usług ?

Podatnikiem zobowiązanym do naliczania oraz odprowadzania podatku VAT do budżetu państwa jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Konieczność uregulowania należności z tytułu podatku VAT leży po stronie sprzedawcy. Tylko w szczególnych przypadkach obowiązek ten przeniesiony jest na nabywcę. Rozliczenia importu usług dokonuje polski nabywca, jeżeli jest podatnikiem (art.15), natomiast w przypadku usług, o których mowa w art.28b, także osobą prawną niebędącą podatnikiem, zarejestrowaną jako podatnik VAT UE.

Aby zakup usługi mógł być uznany za import usług niezbędne jest spełnienie podstawowych warunków:

  • miejscem świadczenia jest terytorium Polski,
  • usługodawcą musi być podatnik mający siedzibę, bądź miejsce zamieszkania lub pobytu poza terytorium Polski, niezależnie czy na terenie Wspólnoty, czy poza jej terytorium,
  • usługobiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium Polski, zobowiązana do rozliczania w polskim urzędzie skarbowym,
  • usługodawca nie rozliczył w Polsce podatku należnego z tytułu wykonanej usługi na rzecz usługobiorcy (z Polski).

Podstawy opodatkowania

W imporcie usług podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę (art. 29 a ustawy o VAT), którą usługodawca otrzymał, bądź ma otrzymać od usługobiorcy. Podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty inne należności o podobnych charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku. Obejmuje również koszty dodatkowe, takie jak prowizje koszty opakowania, transportu I ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy, lub usługobiorcy. Podstawy opodatkowania z tytułu importu usług nie określa się, gdy wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wartość usługi (na podstawie odrębnych przepisów, zwiększa wartość celną importowanego towaru art. 30 c ust.1 ustawy o VAT).

Ważne ! Podstawa opodatkowania nie obejmuje rabatów, opustów, obniżek cen itp.

Import usług – dokumentowanie

Import usług można dokumentować w dowolny sposób, poprzez sporządzanie dokumentu księgowego, bądź dokonanie stosownych wyliczeń na fakturze, którą otrzymujemy od kontrahenta. W strukturze ewidencyjnej związanej z zakresem podatku należnego dla JPK/_V7M/7K konieczne jest stosowanie oznaczeń identyfikujących dostawy co niektórych towarów i usług. Oznaczenia dostaw towarów i usług są prezentowane za pomocą oznaczeń GTU_01 – GTU_13. Istotne jest, że oznaczenia dostaw i świadczenia usług nie będą dotyczyły transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego w tym z tyt. importu usług.

Przy wypełnieniu nowego JPK podatnicy są zobowiązani do oznaczenia niektórych dowodów sprzedaży kodami m.in. oznaczeniem WEW stosowanym w przypadku dokumentu wewnętrznego. Transakcje, które dotyczą importu usług wykazuje się w ewidencji, na podstawie dokumentu zakupu (brak oznaczenia WEW), jeśli taki dokument został wystawiony. Bezpośrednio związane z dokumentowaniem importu usług jest przeliczanie podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej na złote. Przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego poprzez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może również wybrać sposób przeliczenia tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W takim też przypadku waluty inne niż euro należy przeliczać z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

W sytuacji, kiedy podatnik wystawi fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, zastosowanie znajdzie zasada przeliczenia na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP (na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawiania faktury).

W imporcie usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. W przypadku, gdy zagraniczny usługodawca wystawi fakturę przed wykonanie usługi powstają wówczas wątpliwości, według jakiego kursu walut należy przeliczyć kwoty wskazane na fakturze. Wyjaśnienia w tej sprawie udzielił Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 4 grudnia 2013 r, który uznał, że art.31a ust.2 ustawy nie dotyczy faktur wystawionych przez kontrahentów zagranicznych, oznacza to, że kurs, jaki należy zastosować do przeliczenia importu usług, nie jest uzależniony od daty wystawienia ww. faktury. Istotny jest jedynie termin powstania obowiązku podatkowego.

Terminy

Podatek naliczony od importu usług to VAT naliczony podlegający odliczeniu. Podatnik ma wówczas prawo do odliczenia podatku naliczonego od importu usług, oczywiście za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tej transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on zobowiązany rozliczyć ten podatek (nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy). W momencie, kiedy podatnik nie odliczy VAT w wyżej podanym terminie, będzie mógł tego dokonać w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Jeżeli podatnik nie odliczy VAT w podstawowym terminie, może tego dokonać sporządzając korektę deklaracji, jednak nie później niż w ciągu 5 lat (licząc od początku roku, kiedy nastąpiło prawo do odliczenia).

Źródła:

1. https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat-akcyza/137067,Jak-rozliczac-import-uslug.html (dostęp z dnia 23.10.2020 r.)

2. https://www.rp.pl/VAT/309049991-VAT-obowiazek-podatkowy-przy-imporcie-uslug.html (dostęp z dnia 26.10.2020 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *