Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Przeprowadzenie audytu podatkowego

Przeprowadzenie audytu podatkowego

Zakładając własną działalność gospodarczą, trzeba liczyć się z koniecznością rzetelnego prowadzenia dokumentacji podatkowej. Od czasu do czasu warto przeprowadzić audyt podatkowy, ukierunkowany na wewnętrzną weryfikację zgodności rozliczeń wykonywanych przez podatnika z obowiązującym aktualnie prawem. Dzięki temu można sprawdzić ewentualne nieprawidłowości oraz podjąć kroki ukierunkowane na ich jak najszybsze wyeliminowanie. Podczas audytu całościowej analizie poddaje się całość dokumentacji źródłowej (wraz ze wszystkimi fakturami, księgami podatkowymi, umowami handlowymi, potwierdzeniami dostaw itp.). Dokonuje się także precyzyjnego przeglądu procedur wykorzystywanych przez podatnika w trakcie jego działalności.

Co to jest audyt podatkowy?

Pod pojęciem audytu podatkowego rozumie się unikatową usługę, którego zasadnicza istota sprowadza się do wewnętrznego zweryfikowania zgodności z prawem prowadzonej ewidencji podatkowej, a także rozliczeń podatków dokonywanych przez samego podatnika lub wynajęty przez niego w tym celu podmiot. Audyt ukierunkowany jest na sprawdzenie legalności oraz poprawności rozliczeń kontrahenta. Jeśli w jego trakcie wyjdą na jaw jakieś nieprawidłowości, organizatorzy audytu zobowiązani są do zaproponowania pewnych rozwiązań tej sytuacji. Muszą oni wskazać, w jaki sposób skorygować deklaracje, a także wydać zalecenia odnośnie dalszych sposobów postępowania w przyszłości.

Dzięki regularnie przeprowadzanym audytom podatkowym poprawia się bezpieczeństwo prawne i finansowe podatnika. Odnosi się to także do innych osób odpowiedzialnych za kierowanie danym podmiotem oraz biorących udział w przeprowadzanych na jego potrzeby rozliczeniach podatkowych.

Co poddaje się audytowi?

Co do zasady, audytowi podlega całokształt zgromadzonej dokumentacji źródłowej odnoszącej się do badanego problemu. Dotyczy to m.in. różnego rodzaju ewidencji, ksiąg podatkowych, umów handlowych, deklaracji, faktur i rachunków. Przy okazji dokonuje się również weryfikacji wewnętrznych procedur stosowanych przez kontrahenta. Przy przeprowadzaniu badania bazuje się przede wszystkim na dokumentach odnoszących się do zagadnień stanowiących przedmiot audytu, a także na dokumentacji poświadczającej faktyczne zajście zdarzeń, które doprowadziły do powstania zobowiązania podatkowego w podatkach stanowiących przedmiot audytu lub też do modyfikacji ich zakresu.

Trzeba mieć świadomość, że każdy audyt kończy się opracowaniem szczegółowego raportu, w którym zawiera się dokładny opis różnych stwierdzonych nieprawidłowości, a także podsumowanie ustaleń. Dokonuje się tutaj również korekt deklaracji za okres poddany analizie, a także przedstawia się podatnikom wykaz możliwych do podjęcia działań ukierunkowanych na unikanie podobnych błędów w przyszłości. Wykonuje się również korekty bieżących nieprawidłowości i uchybień w rozliczeniach.

Zalety przeprowadzania audytów

Dzięki audytom można rzetelnie zweryfikować poprawność i rzetelność prowadzonych rozliczeń podatkowych. W przypadku zauważenia różnych błędów i nieprawidłowości istnieje możliwość ich legalnego usunięcia. Dzięki temu można w dopuszczalny przez prawo sposób uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej i podatkowej za różne niedociągnięcia i uchybienia. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości związane z rozliczeniami podatkowymi, można w łatwy sposób je wyjaśnić oraz wdrożyć niezbędne procedury naprawcze. Takie postępowanie sprzyja zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego i podatkowego osoby zlecającej przeprowadzenie audytu podatkowego.

Schemat przeprowadzania audytu podatkowego

Wzajemna współpraca przedsiębiorcy z firmą zajmującą się organizacją audytów podatkowych i realizacją wszystkich czynności z nim związanych zaczyna się od zgłoszenia zainteresowania usługą przez klienta. Na tym etapie strony umawiają się na konkretny termin. Później dochodzi do zawarcia stosownej umowy pomiędzy kontrahentem a przedstawicielami firmy audytowej. Podpisanie przygotowanych uprzednio dokumentów odbywa się w siedzibie klienta albo w firmie audytowej.

Później dochodzi do powołania zespołu specjalistów odpowiedzialnych za przeprowadzenie audytu. W skład takiego zespołu powinni wchodzić doświadczeni pracownicy instytucji. Jeden z radców prawnych zostaje powołany na kierownika zespołu. Później zgromadzone materiały źródłowe poddaje się szczegółowej weryfikacji oraz analizom. Specjaliści powinni bezstronnie przebadać cały materiał po to, aby móc wskazać dalsze kierunki rozwoju firmy oraz zakres poprawek niezbędnych do wykonania. Potem omawia się wszelkie powstałe w trakcie badania wątpliwości, zastanawiając się nad ich ewentualnym wpływem na przebieg analiz i uzyskany podczas nich wynik. Na koniec sporządza się raport z audytu podatkowego. Jego treść udostępniana jest zleceniodawcy. Doradcy podatkowi przeprowadzający audyt zobowiązują się przy tym do zachowania w tajemnicy rezultatów postępowania badawczego i nieudostępniania wyników niepowołanym do tego postronnym jednostkom. W razie potrzeby można także liczyć na współpracę poaudytową.

Źródła:

1. https://sip.lex.pl/procedury/przeprowadzenie-audytu-podatkowego-1610619257 (dostęp z dnia 29.10.2020 r.)

2. https://www.pb.pl/audyt-podatkowy-w-firmie-koniecznosc-czy-fanaberia-806436 (dostęp z dnia 4.11.2020 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *