Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Nowa ulga. Składka ZUS uzależniona od przychodów – 2019 rok

Od nowego roku będzie obowiązywać nowa ulga – składka ZUS, która uzależniona będzie od przychodów. Oznacza to, że będzie można opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od tych przychodów. Zmiana będzie przysługiwać tylko małym firmom, ale pod pewnymi warunkami.

Tak jak wspominaliśmy, ulga będzie dotyczyć małych działalności gospodarczych, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
 • przychód przedsiębiorcy z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (jeśli była prowadzona przez cały rok) nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (w 2018 r. kwoty 63 000 zł = 30 x 2 100 zł).

Nawiązując do ostatniego ww. punktu, jeżeli działalność trwała przez część poprzedniego roku, limit którego nie może przekroczyć przychód z tej działalności jest odpowiednio niższy.

Mianowicie ustala się go przez :

 1. Trzykrotność minimalnego wynagrodzenia,
 2. (/) podzielona przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku i
 3. (x) pomnożony otrzymany wynik przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej – w poprzednim roku kalendarzowym.
 4. (=) Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.
Jak to obliczyć?

Ustala się go przez podzielenie trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. 63.000 zł) przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku (w 2018 r. 365 dni) i pomnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (np. 334 dni, gdy działalność była zawieszona na cały marzec 2018 r.). 

Tak więc, 63 000 zł (trzykrotność minimalnego wynagrodzenia w 2018 r.) / 365 dni (liczba dni kalendarzowych w 2018 r.) x 334 dni (gdy działalność była zawieszona na cały marzec 2018 r.) 

Otrzymany wynik należy zaokrąglić j do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Zrezygnować z ulgi można w każdym momencie, poczynając od dnia nabycia prawa do ulgi.

WYŁĄCZENIA Z ULGI

Dodatkowo należy wspomnieć o wyłączeniach z ulgi – dla małej działalności gospodarczej i małego ZUS-u.

Mianowicie, nie będzie można skorzystać z małego ZUS, jeśli w poprzednim roku:

 • działalność gospodarczą prowadzona była krócej niż 60 dni, tj. przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni,
 • przedsiębiorca rozliczał się w formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT (to wyłączenie ustawodawca wprowadził z powodu braku możliwości ustalenia przychodu),
 • przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),
 • przedsiębiorca spełnia warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia,
 • przedsiębiorca wykonuje czynności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uwaga!

Ulga związana z małą działalnością gospodarczą, w związku z konieczności prowadzenia działalności co najmniej 60 dni w poprzednim roku nie obejmie w 2019 r. działalności rozpoczętej po 2 listopada 2018 r.

Ważne!

ZUS na omawianych tu zasadach preferencyjnych przedsiębiorca może opłacać, jeśli korzystał wcześniej z ulgi na start i/lub preferencji w składkach ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia).
Obowiązki związane z korzystaniem z małego ZUS

Oprócz obowiązków związanych z podleganiem ubezpieczeniom, które dotyczą także innych płatników składek, jak przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych i opłacanie składek, przedsiębiorcy korzystający z ulgi będą mieli również inne obowiązki.

Należą do nich:

 • obowiązek przekazania w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek,
 • obowiązek przedstawienia na żądanie ZUS dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. Jeśli ten obowiązek nie zostanie wypełniony, ZUS ustali za wszystkie miesiące danego roku podstawę wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *