Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Kto może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne ?

O świadczenie pielęgnacyjne może ubiegać się osoba, która zrezygnuje z etatu bądź innej formy zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym. Prawo do takiego świadczenia przysługuje tylko określonej grupie opiekunów.

Komu zatem przysługuje świadczenie pielęgnacyjne ?

Otrzymanie świadczenia uwarunkowane jest przede wszystkim tym, czy osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności wymaga stałej bądź długotrwałej opieki lub pomocy drugiej osoby w związku ze swoją niepełnosprawnością, lub niemożliwością samodzielnej egzystencji. W przypadku dziecka – jeśli udział drugiej osoby jest konieczny w procesie leczenia, rehabilitacji bądź edukacji.

O świadczenie pielęgnacyjne mogą starać się: matka lub ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną, inna osoba, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W jakich okolicznościach nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenia pielęgnacyjnego niestety nie może otrzymać osoba sprawująca opiekę, która przede wszystkim ma ustalone prawo do emerytury, renty lub innych świadczeń bądź zasiłków (np. przedemerytalnego, specjalnego opiekuńczego lub zasiłku stałego). Prawa do tego świadczenia nie będzie miała również osoba pobierająca wcześniejszą emeryturę przyznaną w związku ze sprawowaniem opieki oraz uprawniona za granicą do świadczeń na pokrycie kosztów związanych z opieką. Dotyczy to również sytuacji, gdy na osobę wymagającą opieki został przyznany dodatek do zasiłku rodzinnego. Ponadto świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Co więcej, dodatkowo świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwało, jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, (chyba że małżonek również posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności), jeśli przebywa w rodzinie zastępczej (nie dotyczy to rodziny zastępczej spokrewnionej), bądź rodzinnym domu dziecka lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (oprócz podmiotów prowadzących działalność leczniczą) i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

Ile wynosi wartość świadczenia pielęgnacyjnego ?

Od 1 stycznia 2019 r. miesięczna wysokość świadczenia wynosi 1583 zł i będzie corocznie waloryzowana. Co do zasady prawo do świadczenia ustala się na czas nieoznaczony. Inaczej będzie jedynie w przypadku orzeczeń o stopniu niepełnosprawności bądź orzeczeń o niepełnosprawności wydanych na czas określony. W takiej sytuacji świadczenie przyznawane jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Przy przyznawaniu świadczenia nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Jeśli świadczenie pielęgnacyjne przysługuje za niepełny miesiąc, wówczas zostaje wypłacone w wysokości 1/30 dodatku za każdy dzień. W tym przypadku kwota do wypłaty zaokrąglana jest do 10 groszy w górę.

Od podstawy świadczenia pielęgnacyjnego pobierana jest składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe — wliczana do okresu niezbędnego do ustalenia prawa do emerytury lub renty, jednak nie dłużej niż przez 20 lat. Opiekun może jednocześnie ubiegać się o objęcie jego i członków jego rodziny ubezpieczeniem zdrowotnym, jeśli nie podlegają oni pod to ubezpieczenie z innego tytułu.

O świadczenie pielęgnacyjne może starać się każdy z rodziców czy opiekunów, jeśli w rodzinie jest więcej niż jedna niepełnosprawna osoba. Dotyczy to opiekunów, rezygnujących lub niepodejmujących zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad kolejnym dzieckiem w rodzinie.

Wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenia rodzinne zazwyczaj wypłacają ośrodki pomocy społecznej. W celu otrzymania należy przedłużyć następujące dokumenty: wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka bądź inny dokument urzędowy potwierdzający wiek, w przypadku gdy osobą wymagającą opieki jest dziecko, orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

By wnioskodawca został objęty ubezpieczeniami emerytalnym oraz rentowym łącznie z pierwszym wnioskiem o świadczenie pielęgnacyjne, powinien dostarczyć oryginały dokumentów potwierdzających okresy składkowe, jak np. karty zasiłkowe, świadectwa pracy, świadectwa ukończenia szkoły.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *