Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jak zaksięgować otrzymaną fakturę za zakup komputerów w firmie?

Bardzo częstymi operacjami w ewidencji księgowej są te operacje, które wiążą się z rozrachunkami z dostawcami i odbiorcami. Poniżej podamy przykłady.

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami wiążą się z pojęciem rozrachunków należności i zobowiązań, a więc są powiązane także z kontrahentami, czyli osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozrachunki powstają w rezultacie dokonywanych transakcji między stronami umowy: wierzycielem i dłużnikiem. Rozrachunki są to należności lub/i zobowiązania zaakceptowane przez kontrahentów co do kwoty, a termin zapłaty został uzgodniony pomiędzy stronami lub wynika z obowiązujących przepisów. (E. Nowak 2002, s. 131)

 

Rozrachunki charakteryzują się następującymi cechami:

 • osoby dłużnika i wierzyciela są ściśle określone (kontrahenci, pracownicy, urzędy skarbowe, zakład ubezpieczeń społecznych, sądy);
 • suma będąca przedmiotem rozrachunków jest akceptowana przez obie strony;
 • czas zapłaty jest ściśle określony, wynika z uzgodnień między stronami lub z przepisów prawnych.

 

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług ewidencjonuje się na kontach 201 „Rozrachunki z odbiorcami” i 202 „Rozrachunki z dostawcami”.

Wykazuje się odpowiednio na koncie 200 „Rozrachunki z odbiorcami”:

 • wydane i opłacone dostawy wyrobów gotowych i półfabrykatów własnych;
 • sprzedane i wykonane usługi;
 • udzielone bonifikaty i skonta;
 • reklamacje związane z dostawami i usługami;
 • odszkodowania, odsetki za zwłokę i kary związane z dostawami i usługami;
 • otrzymane zaliczki na poczet dostaw i usług oraz kaucje gwarancyjne;
 • wydatki wyłożone za kontrahenta (nieobjęte ceną sprzedaży);
 • tytuły egzekucyjne dotyczące dostaw i usług;

Księgujemy przede wszystkim:

 • należności z  tytułu sprzedaży usług, produktów, materiałów, towarów i składników majątkowych (WN),
 • zwiększenie należności z tytułu sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów na podstawie faktury korygującej VAT (WN),
 • otrzymane od odbiorców zaliczki na poczet przyszłych dostaw i usług (WN),
 • zwiększenie należności od odbiorców z tytułu kar, grzywien i odszkodowań umownych (WN),
 • naliczone odbiorcom odsetki ustawowe z tytułu nieregulowanych w terminie należności (WN),
 • dodatnie różnice kursowe (WN),
 • wpływ należności (MA),
 • faktury VAT korygujące/zmniejszające wpływy od odbiorców (MA),
 • powstanie roszczenia spornego dochodzonego od odbiorcy (MA),
 • uznanie reklamacji odbiorcy (MA),
 • zmniejszenie naliczonych uprzednio kar, grzywien i odsetek ustawowych za zwłokę (MA),
 • umorzenie lub odpisanie należności jako nieściągalnej (MA),
 • ujemne różnice kursowe (MA).

 

Natomiast na koncie 201 „Rozrachunki z dostawcami” ewidencjonuje się:

 • przyjęte i opłacone dostawy materiałów i półfabrykatów obcych;
 • zakupione i wykonane usługi;
 • otrzymane bonifikaty i skonta (zwrot nadpłaconej kwoty);
 • udzielone zaliczki na poczet dostaw i usług oraz kaucje gwarancyjne;
 • wystawione i wykupione weksle własne.

Księgujemy przede wszystkim:

 • spłatę zobowiązań wobec dostawców (WN),
 • w tym także wydanie weksla własnego na spłatę zobowiązania (WN),
 • faktury VAT korygujące/zmniejszające zobowiązania (WN),
 • odpisanie zobowiązania jako przedawnione lub umorzone (WN),
 • dodatnie różnice kursowe (WN),
 • zobowiązania z tytułu zrealizowanych i przyjętych dostaw materiałów, towarów, produktów czy też usług (MA),
 • zwiększenie zobowiązania z tytułu  faktury korygującej VAT od dostawcy (MA),
 • naliczenie przez dostawcę odsetek ustawowych za zwłokę w spłacie zobowiązania (MA),
 • naliczenie przez dostawcę kar, grzywien i odszkodowań umownych (MA),
 • ujemne różnice kursowe (MA).

 

Przykłady

Przykład 1., księgowania operacji otrzymania faktury VAT za zakupione komputery firmie X:

Strona Wn - Rozliczenie zakupu aktywów trwałych (300), Rozliczenie naliczonego VAT (221-2)
Strona Ma - Rozrachunki z dostawcami (201)

Przykład 2., księgowania operacji otrzymania faktury VAT za remont magazynu:

Strona Wn - Środki trwałe w budowie (080), Rozliczenie naliczonego VAT (221-2)
Strona Ma - Rozrachunki z dostawcami (201)

Przykład 3., księgowania operacji otrzymania faktury VAT płatnej przelewem za usługi telekomunikacyjne:

Strona Wn - Rozliczenie naliczonego VAT (221-2), Usługi obce (402)
Strona Ma - Rozrachunki z dostawcami (201)

Przykład 4., księgowania operacji wystawienia faktury VAT za sprzedaną usługę:

Strona Wn - Rozrachunki z odbiorcami (200)
Strona Ma - Przychody netto ze sprzedaży usług (702), Rozliczenie należnego VAT (221-1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *