Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Ewidencja księgowa kosztów dotyczących firmowej strony internetowej

Ewidencja księgowa kosztów dotyczących firmowej strony internetowej

W obecnych czasach strony internetowe pełnią bardzo ważną rolę w działalności każdej firmy. Ich wartość informacyjna jest nie do przecenienia. Co więcej, stanowią one również wizytówkę przedsiębiorstwa. Jej stworzenie i regularne aktualizowanie zawartych na niej informacji często przesądza o sukcesie firmy. Zasadniczo wydatki na jej zaprojektowanie i umieszczenie w sieci zaliczają się do kosztów uzyskania przychodów, są one bowiem powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorcy jednak nierzadko mają wątpliwości co do tego, w którym miejscu powinni oni zaksięgować tego rodzaju wydatki – czy mają to uczynić bezpośrednio w kosztach, czy też raczej w odpisach amortyzacyjnych. Warto wyjaśnić te wątpliwości.

Zasady dotyczące amortyzacji

Reguły tworzenia odpisów amortyzacyjnych zostały określone w obowiązującym ustawodawstwie, a konkretnie w ustawie o PIT i ustawie o CIT. Zgodnie z zawartymi tam regulacjami amortyzacji należy poddać pewne wartości nabyte, nadające się do wykorzystania gospodarczego w dniu ich przejęcia (czyli zazwyczaj zakupu bądź uzyskania darowizny). Dotyczy to kolejno różnego rodzaju licencji, know-how, praw wyszczególnionych w ustawie Prawo własności przemysłowej, spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego, spółdzielczych praw do lokalu użytkowego, autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, a także praw do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Wszystkie wyżej wymienione wartości powinny być użytkowane przez przedsiębiorcę co najmniej przez 12 miesięcy. Muszą one mieć również związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dotyczy to również dóbr oddanych w najem, dzierżawę lub leasing w oparciu o zawartą wcześniej umowę licencyjną. Wszystkie wyszczególnione powyżej wartości noszą ogólną nazwę wartości niematerialnych i prawnych.

Strona internetowa – gdzie ją zaksięgować?

Obowiązujące prawo przewiduje, że amortyzacji podlegają jedynie wymienione wcześniej wartości niematerialne i prawne, przy czym ich katalog ma charakter zamknięty i nie można go już poszerzyć o żadne dodatkowe podpunkty. Warto też zauważyć, że w odróżnieniu od przepisów tyczących się środków trwałych amortyzację stosuje się wyłącznie wobec wartości nabytych, nie podlegają jej natomiast wartości wytworzone w wyniku samodzielnie wykonanej pracy. Standardowo zatem wydatki poniesione na utworzenie strony internetowej należy traktować dokładnie tak samo jak każdą inną usługę zrealizowaną przez podmiot zewnętrzny na rzecz firmy. Takie koszty księguje się zazwyczaj jako koszty uzyskania przychodu. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły. Dotyczą one sytuacji, gdy umowa o utworzenie strony internetowej zawierała zapisy wyraźnie wskazujące na konieczność przeniesienia praw autorskich lub pokrewnych w celu realizacji usługi albo na jej wykonanie została udzielona licencja, lub też doszło do przekazania know-how. Ponieważ takie okoliczności spełniają przesłanki zaliczenia do amortyzacji, przygotowaną w ten sposób stronę internetową trzeba zaliczyć w księgach rachunkowych do odpisów amortyzacyjnych. Dotyczy to tych wartości niematerialnych i prawnych, których przewidywany czas użytkowania przekracza okres jednego roku, a ich łączna wartość to minimum 3500 zł netto. Koszty zrobienia strony internetowej wprowadza się wtedy do ewidencji.

Co do zasady, nabycie określonych wartości nie następuje wtedy, gdy np. pracownik wykonuje stronę internetową na polecenie pracodawcy. W tej sytuacji nie powstają żadne wartości niematerialne i prawne, nie można też mówić o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i pokrewnych z podwładnego na przełożonego.

Zlecenie wykonania strony internetowej podmiotowi zewnętrznemu

Może się zdarzyć, że zadanie wykonania strony internetowej zostanie powierzone firmie outsourcingowej. W ramach takiej współpracy dochodzi do nabywania określonych autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych. Jako odrębne wartości niematerialne i prawne podlegają one amortyzacji pod warunkiem jednak, że przewidywany czas ich użytkowania okaże się dłuższy niż okres jednego roku.

Zasady księgowania wydatków na stronę internetową

W większości przypadków koszty zaprojektowania strony internetowej lub stworzenia programu komputerowego uznaje się za koszty uzyskania przychodu. Z tego wynika zasada ich księgowania na zasadach ogólnych (jeśli mają one powiązanie z prowadzoną działalnością gospodarczą). O związku firmowej strony internetowej z działalnością firmy można mówić wtedy, gdy strona internetowa albo program komputerowy wykorzystywane są do prowadzenia określonej działalności w różnych jej wymiarach. Takie wydatki ujmuje się w kosztach uzyskania przychodów jako tzw. koszty pośrednie.

Jeśli strony internetowe powstają na zlecenie zewnętrznej firmy, w takim przypadku mamy do czynienia z bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodów. Wydatki poniesione na samodzielne stworzenie strony nie są natomiast uznawane za wartości niematerialne i prawne. Uznaje się je za koszty, które podlegają bieżącym rozliczeniom.

Źródła:

1. https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/koszty/co-jest-kosztem/321414,Wydatki-na-stworzenie-strony-internetowej-sa-kosztem-podatkowym-firmy.html (dostęp z dnia 29.01.2021. r.)

2. http://www.podatekdochodowy.pl/artykul,1,181,koszty-utworzenia-firmowej-strony-internetowej.html (dostęp z dnia 26.01.2021 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *