Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Bilans

Sporządzenie bilansu jest obowiązkowe, a bilans musi zawierać ściśle określone elementy. Prowadząc samodzielnie księgowość (lub będąc księgowym), należy posiadać pełne informacje na temat tego, jakie elementy musi zawierać bilans, na jaki dzień musi być sporządzony, jakie są zasady bilansowe i inne.

Bilans – dwustronne zestawienie aktywów i pasywów – majątku i źródeł ich pochodzenia. Bilans pełni funkcję dokumentu księgowego (przedstawia obraz firmy, jest archiwizowany) oraz dowodu księgowego (na jego podstawie otwiera się konta księgowe). Bilans jest częścią sprawozdania finansowego.

Wyróżniane są następujące rodzaje bilansów, np.:

 1. ze względu na moment bilansowy – bilans otwarcia, bilans zamknięcia,
 2. ze względu na stopień szczegółowości – bilans pełen, bilans uproszczony
Elementy bilansu

Bilans musi zawierać obowiązkowe elementy, takie jak:

 1. nazwa przedsiębiorstwa
 2. słowo „Bilans”, jako nazwa dokumentu
 3. moment bilansowy – dzień na który przedstawia się obraz firmy
 4. wyszczególnione aktywa i ich wartość
 5. wyszczególnione pasywa i ich wartość
 6. suma bilansowa
 7. data sporządzenia bilansu
 8. podpis osoby, która sporządziła bilans

Wygląd bilansu w formie tabeli z wyszczególnieniem aktywów i pasywów:

AKTYWA PASYWA
AKTYWA TRWAŁE

 • wartości niematerialne i prawne,
 • rzeczowe aktywa trwałe,
 • należności długoterminowe,
 • inwestycje długoterminowe,
 • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
KAPITAŁ WŁASNY

 • kapitał (fundusz) podstawowy,
 • należna wpłaty na kapitał podstawowy,
 • udziały (akcje) własne,
 • kapitał (fundusz) zapasowy,
 • kapitał (fundusze) z aktualizacji wyceny,
 • pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe,
 • zysk (strata) z lat ubiegłych,
 • zysk (strata) netto,
 • odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego.
AKTYWA OBROTOWE

 • zapasy,
 • należności krótkoterminowe,
 • inwestycje krótkoterminowe,
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

 • rezerwy na zobowiązania,
 • zobowiązania długoterminowe,
 • zobowiązania krótkoterminowe,
 • rozliczenia międzyokresowe.
RAZEM AKTYWA RAZEM PASYWA
Zasady bilansowe

Przy sporządzaniu bilansu występują obowiązkowe zasady bilansowe:

 1. równowagi bilansowej – suma aktywów musi równać się sumie pasywów,
 2. zasada ciągłości bilansowej – ciągłość w czasie, formalna i merytoryczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *