Czy można anulować fakturę?

Przepisy o VAT nie regulują kwestii anulowania faktury. Jednak organy podatkowe oraz orzecznictwo sądów administracyjnych umożliwiają anulowanie faktury pod warunkiem, że przekreślimy treść obu egzemplarzy faktury oraz umieścimy na nich stosowną adnotację (anulowano dnia…) i zostanie to potwierdzone podpisem. Dokonanie anulowania faktury w powyżej opisany sposób ma uniemożliwić ich powtórne wykorzystanie. …