Wszystko, co przedsiębiorca powinien wiedzieć o różnicach kursowyc

Gdy biznes krajowy kwitnie, z tyłu głowy zaczyna kiełkować pomysł wystartowania na rynku zagranicznym. Czemu nie rozwinąć skrzydeł?

Wiąże się to jednak często z koniecznością zatrudnienia kadry władającej językami sąsiadów, zrobieniem rozeznania na obcym rynku i przygotowania się do świadczenia usług w innej walucie niż polska złotówka. Ostatni z wymienionych elementów często łączy się z powstaniem tak zwanych różnic kursowych.

Czym one są, w jaki sposób je obliczyć oraz jak je rozliczyć? Wszystkie te pytania znajdą swoje odpowiedzi w tym artykule.

 

Czym są różnice kursowe?

W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy mają dużo łatwiejszy dostęp do rynków zagranicznych, co wiąże się z wykonywaniem usług, za które płaci się obcą walutą. Właśnie w takich okolicznościach powstają różnice kursowe. Są to nieścisłości fakturowe, które wynikają z różnicy kwoty do zapłaty przeliczanej na złotówki zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

Data płatności na fakturze nie jest tożsama z datą zaksięgowania płatności, co dodatkowo komplikuje sytuację, bo kursy walut nieustannie się zmieniają. Rozwiązanie tego problemu nie jest jednak trudne.

 

Przepisy, a różnice walutowe

Zgodnie z ustawą o przedsiębiorczości, każdy właściciel firmy, który handluje z sąsiadami z zagranicy, jest zobligowany do prowadzenia księgowości w polskiej walucie. Każdorazowo po zakończeniu transakcji, takiego przedsiębiorcę obliguje się do sporządzenia odpowiedniego zapisu księgowego.

Przeliczenie wartości kwoty, która znajdzie się na fakturze, zgodnie z prawem, musi nastąpić dwukrotnie. Dlaczego? Bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie odpowiednio zaksięgować powstałe różnice walutowe. Zatem za pierwszym razem należy przeliczyć stawkę zgodnie z kursem NBP w dniu poprzedzającym wystąpienie obowiązku podatkowego. Kolejnego przewalutowania należy dokonać w chwili rozliczenia transakcji zgodnie z kursem, który obowiązuje w danym momencie. I tutaj powstaje problem, owa różnica walutowa, gdyż kursy te będą się od siebie różnić.

 

Różnice kursowe dodatnie i ujemne

Różnice kursowe to temat ważny dla właściciela firmy w kwestii uzyskania przychodów lub pozostałych przychodów z działalności gospodarczej. Zatem warto dowiedzieć się, jak je wyliczyć.

W tym przypadku bierze się pod uwagę dwie daty: moment wystawienia faktury oraz czas, w jakim została dokonana płatność za usługę. Po skalkulowaniu tych różnic, wynik końcowy może być dodatni lub ujemny.

  • Różnice kursowe dodatnie – powstają w sytuacji, gdy kwota na fakturze jest niższa niż rzeczywista kwota do zapłaty, jaka wygenerowała się po przeliczeniu zgodnie ze średnim kursem NBP. Przewalutowanie wykonuje się w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury oraz bezpośrednio przed dniem otrzymania zapłaty. Powstałe różnice kursowe należy wliczyć do pozostałych przychodów firmy.
  • Różnice kursowe ujemne – to przeciwieństwo powyższego. Kwota obecna na fakturze jest wyższa niż rzeczywista kwota do zapłaty wygenerowana po przekalkulowaniu zgodnie z kursem NBP. W tym przypadku różnica kursowa stanowi koszt uzyskania przychodu firmy.

Księgowanie różnic kursowych

W sytuacji, gdy księgowością zajmuje się wykwalifikowana osoba, różnice kursowe nie powinny stanowić problemu. Gorzej, gdy finanse firmowe spoczywają na przedsiębiorcy, dla którego jest to temat tabu. Tak naprawdę nie to nic skomplikowanego. Różnice kursowe powstają w momencie, gdy spełnione są dwie kwestie: wystawiono fakturę w walucie obcej i dokonano za nią płatności w innej walucie.

Chcąc je zaksięgować, wystarczy posłużyć się dowodem księgowym z rodzaju dowód wewnętrzny (DW). W sytuacji, gdy rozliczenie tych różnic dotyczy kilku transakcji wykonanych na przełomie całego miesiąca, można je zaksięgować na podstawie dokumentu zbiorczego w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.

W tym miejscu konieczna jest także informacja o tym, jaka jest to różnica – dodatnia, czy ujemna. Wtedy będzie wiadomo, jak prawidłowo ująć różnice kursowe w ewidencji księgowej.

KPiR

Różnice kursowe w Księdze Przychodów i Rozchodów można wpisać w dwie kolumny – przychód i koszt. W pierwszej z nich należy ująć dodatnią różnicę kursową (dowodem wewnętrznym jest „8 – Pozostałe przychody”). W sytuacji, gdy mamy do czynienia z ujemną różnicą kursową, wpisujemy ją do kolumny stanowiącej koszt z dopiskiem „13 – Pozostałe wydatki”.

Księgi handlowe

W tym przypadku, pracuje się na dwóch kontach firmowych: przychody i koszty. W sytuacji uzyskania dodatniej różnicy walutowej, w kocie stanowiącym przychód powinna znaleźć się informacja „750 – Przychody finansowe”. Gdy mamy do czynienia z wartością ujemną, należy skorzystać z konta rejestrującego koszty z dopiskiem „751 – Koszty finansowe”.

Istnieje również możliwość, by firma wydzieliła w planie tych kont osobne konta analityczne, co może ułatwić tego typu operacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *