Amortyzacja leasingowego środka trwałego

Przedsiębiorca może skorzystać z leasingu, aby zakupić środek trwały niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednakże pojawia się tu często pytanie: czy można taki środek amortyzować i jak prowadzić taką ewidencję? Na początek należy podkreślić, że istnieją dwa rodzaje leasingu – finansowy i operacyjny. Zawierana umowa leasingowa oznacza, iż leasingodawca oddaje …

Potwierdzenie odbioru korekty faktury – elektronicznie, tradycyjnie

Wszelkie zwroty towarów czy też zmiany cen konkretnych produktów – spowodowane udzielonymi rabatami, mogą być dokumentowane poprzez fakturę korygującą. Jak wspomniano już we wcześniejszych artykułach – nie ma obowiązku podpisu faktur ani umieszczania na nich pieczątek. Tak więc przy fakturach korygujących obowiązek ten również został zniesiony. Jednakże przedsiębiorca, który chce obniżyć …

WDT w 2020 roku

Jakiś czas temu Unia Europejska zdecydowała o przyjęciu całego szeregu zmian naprawczych określanych ogólnym mianem Quick Fixes. Modyfikacje te dotyczą dotychczas stosowanych uwarunkowań zwolnień dla Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów. Analizując napływające ze wspólnotowego rynku dane ekonomiczne, specjaliści stwierdzili bowiem, że należy dołożyć wszelkich starań, aby maksymalnie uprościć prowadzenie działalności handlowej o …

Czy na fakturze korygującej musi pojawić się uzasadnienie przyczyny korekty?

Każda faktura korygująca musi obowiązkowo posiadać przyczynę poprawy faktury, a więc musi posiadać uzasadnienie. Dany przepis wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. Wcześniej przyczyna korekty była niezbędna tylko na korekcie, której zapisy prowadziły do zmniejszenia VAT. Obecnie przyczyna korekty, bez względu na podstawę jej przeprowadzenia, zawsze musi …

Jak rozliczyć stratę podatkową?

Podatnicy (przedsiębiorcy) rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej lub podatku liniowego, obliczają podatek dochodowy od dochodu uzyskanego w danym okresie. Podstawą opodatkowania jest więc różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Jeśli wydatki będą wyższe od przychodów, wystąpi strata podatkowa. Strata podatkowa jest więc minusową …

Opłata recyklingowa a rejestracja BDO – czy to konieczne

W ostatnich latach coraz większą uwagę przywiązuje się do kwestii ochrony środowiska, próbując na różne sposoby uniknąć jego degradacji. Te dążenia znajdują swoje odzwierciedlenie także w rozmaitych regulacjach prawnych odnoszących się do przeciwdziałania nadmiernej produkcji odpadów, zwłaszcza tych, które nie są biodegradowalne. W tym aspekcie na szczególną uwagę zasługują przepisy …

Najczęściej popełniane błędy w księgowości firmy

Przedsiębiorcy, którzy są właścicielami jednoosobowej działalności gospodarczej, niekiedy decydują się na samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych. Oczywiście, przysługuje im do tego pełne prawo, warto jednak wziąć pod uwagę możliwość popełnienia ewentualnych pomyłek, które przydarzają się często zwłaszcza tym osobom, u których znajomość zasad prowadzenia księgowości jest mocno ograniczona. Właściciele firm, którzy …