Przychody z działalności, pozostałe przychody – moment powstania przychodu oraz dokumentowanie

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej …

Urlop okolicznościowy – kiedy przysługuje pracownikowi ?

Zdarzają się sytuację, kiedy pracownik nie musi wykorzystywać urlopu wypoczynkowego, w zamian za to może poprosić pracodawcę o udzielenie mu urlopu okolicznościowego. Urlop okolicznościowy często jest nazywany zwolnieniem z jednego lub dwóch dni pracy związanych z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi bądź osobistymi. Urlop okolicznościowy przysługuje wszystkim pracownikom, którzy są zatrudnieni na …

Odprawa emerytalna, rentowa oraz pośmiertna

Obowiązujące przepisy prawa pracy uwzględniają szereg przypadków, które zobowiązują pracodawcę do wypłacenia pracownikowi świadczenia pieniężnego, które ma charakter odprawy, świadczenia wyrównawczego, czy odszkodowania. Pracownik, który spełnia warunki uprawniające do renty z tyt. niezdolności do pracy, bądź emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę, czy emeryturę przysługuje …

Leasing operacyjny a leasing finansowy – znaczenie oraz różnice

Leasing jest to umowa między finansującym, czyli leasingodawcą, a korzystającym, czyli leasingobiorcą. Polega na przekazaniu przedmiotu w użytkowanie drugiej stronie w zamian za opłatę rat leasingowych. Jest on korzystną formą na początku prowadzenia działalności, a także w czasie największego rozwoju firmy. Przy użyciu leasingu można kupić auto osobowe, ciężarowe, różnego …

Koszty uzyskania przychodów – szczegółowe informacje

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też definicja ta znajduje zastosowanie w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Artykuł ten zawiera …

Dotacje, refundacje oraz darowizny w PKPiR

Na początku artykułu warto wspomnieć, że przychodem z działalności gospodarczej są także dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od …

Tarcza antykryzysowa 4.0 – uchwalona przez Sejm

4 czerwca 2020 roku Sejm uchwalił tarczę 4.0, tarcza przewiduje sporo zmian w obecnie obowiązujących przepisach m.in. wydłużenie zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca bieżącego roku, dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które znajdują się w trudnej sytuacji z powodu epidemii, udzielenie zaległych urlopów i wiele innych. Tarcza ma ochronić polskie …

O jakich terminach podatnik musi pamiętać?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełniania szeregu zobowiązań wobec państwa. Przedsiębiorcy zobligowani są m.in. do płacenia obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT (o ile nie jest zwolniony podmiotowo lub przedmiotowo z jego uiszczania). Dodatkowo raz na rok należy składać zeznanie podatkowe do …

Klasyfikacja i amortyzacja budynku usługowo-mieszkalnego – na czym polega?

Osoby decydujące się na założenie własnej działalności gospodarczej w wielu wypadkach postanawiają o prowadzeniu firmy w miejscu swojego zamieszkania. W ten sposób dochodzi do zmiany przeznaczenia budynku mieszkalnego w obiekt o charakterze mieszanym. W takiej sytuacji pojawia się z reguły problem, w jaki sposób zamortyzować budynek, co do którego nie …